Show simple item record

dc.contributor.advisorUlleberg, Inger
dc.contributor.authorHjelle, Rebekka
dc.date.accessioned2020-11-04T08:51:58Z
dc.date.available2020-11-04T08:51:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9171
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractTema for denne studien er rettleiing av nyutdanna lærarar. Mange opplever det som utfordrande å vere ny i læraryrket. Rettleiing er eit av tiltaka som kan støtte opp om dei nye og bidra til at færre går ut av yrket. Eg har på bakgrunn av dette undersøkt korleis seks nyutdanna lærarar opplever rettleiing, og korleis den kan støtte profesjonell utvikling. Det har vore eit mål å finne dei gode opplevingane, slik at ein kan lære av dei, og implementere dei hos fleire nyutdanna lærarar. Det er i oppgåva hovudsakleg brukt teori om rettleiing, profesjonell utvikling og ulike kunnskapstypar. Gjennomgang og presentasjon av forskinga på området er i hovudsak avgrensa til norsk og nordisk forsking, med nokre internasjonale innspel. Eg har gjennomført ein kvalitativ undersøking for å få tak i opplevingar til lærarane, både fellestrekk, og det som er ulikt. Ein open samtale med variasjon av spørsmål og tema, samt oppfølgingsspørsmål, har vore til hjelp for å kunne samanlikne svara som kom inn. Utvalet informantar er strategisk. Alle er nyutdanna, tilsett ved ein Oslo-skule i minimum eitt år og maks to, har motteke rettleiing og har hatt ei positiv oppleving med det. Dei seks lærarane jobbar ved ulike skular. Eg fann ut at fleire av prinsippa for rettleiing av nyutdanna lærarar er etterlevd i praksis. Felles for alle er at dei opplever rettleiing som eit nyttig og lærerikt initiativ i ein elles utrygg og usikker start på yrkeslivet. På eitt punkt skil funn i denne studien seg frå rettleiingsteori. Dei fleste informantane la vekt på at det er den uformelle rettleiinga som opplevast som mest betydingsfull. Hovudtyngda av tidlegare forsking legg meir vekt på den formelle rettleiinga, mens denne studien sannsynleggjer at det er ei blanding av formell og uformell rettleiing som kan vere det som gir best utbytte og profesjonell utvikling for informantane. Funn i studien vil vere relevant for både nyutdanna lærarar, rettleiarar og skular.en
dc.description.abstractThe subject for this study is mentoring of newly qualified teachers. A lot of newly qualified teachers find entering the teacher profession challenging. Mentoring can therefore be an important support for these teachers, and may keep them in the profession for a longer time. In this study I have researched how six newly qualified teachers experience mentoring, and how it can support professional development. It has been important to look for the good experiences so that we can learn from them and implement them in other mentoring and induction programs. The theoretical framework is mainly from theory of mentoring, professional development, and different types of knowledge. The review and presentation of the theoretical framework is mainly limited to Norwegian and Nordic research, with some international input. I have conducted a qualitative study to obtain the teachers experiences, both common traits, and differences. An open conversation with a variety of questions and topics, as well as follow-up questions has been helpful in comparing the collected data. The selection of informants is strategic. All the respondents are newly qualified teachers who have worked for one or two years in schools in Oslo. All respondents had a positive experience with having a mentor. The six teachers all work at different schools. Many of the principles for mentoring newly qualified teachers are implemented into the respondents mentoring practice. It is common amongst the respondents that mentoring is useful and supportive in a otherwise uncertain and stressful start to the professional life. The findings in this study differ from theory on mentoring as it points to different structures of mentoring as most beneficial. The majority of respondents emphasized that it is the informal mentoring that is most beneficial. Previous research places the emphasis on the formal mentoring. This study demonstrates that it is a mixture of both formal and informal mentoring that can be most beneficial for professional development. The findings in this study will be relevant to newly qualified teachers, mentors, and schools.en
dc.language.isonnen
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectRettleiingen
dc.subjectProfesjonel utviklingen
dc.subjectVegsøkararen
dc.subjectRettleiararen
dc.titleNyutdanna lærarars oppleving av rettleiing som ei støtte mot profesjonell utviklingen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record