Show simple item record

dc.contributor.advisorHiim, Hilde
dc.contributor.authorLøvø, Wenche Heggtveit
dc.date.accessioned2019-10-16T09:39:12Z
dc.date.available2019-10-16T09:39:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7689
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractHensikten med undersøkelsen i denne rapporten er å oppnå økt oppmerksomhet rundt yrkesfaglig opplæring av elever med psykososiale vansker. De fleste lærere - inkludert meg selv, møter elever med slike utfordringer. Men forskning viser at det er svært variabelt hvordan lærerne håndterer dette. Det er også behov for mer forskning på feltet. Problemstillingen for denne kvalitative studien er: Hvordan opplever yrkesfaglærere det å gjennomføre opplæring av elever med psykiske og sosiale vansker? For innsikt i hvordan psykososiale vansker kan prege elevenes utgangspunkt for læring, er det tatt utgangspunkt i boken til Bru m.fl., «psykisk helse i skolen». Videre er læringsaspektet og hva som påvirker opplæringen av elever med psykososiale vansker gjort rede for gjennom Illeris sin teori om læring. Når det gjelder de didaktiske aspektene knyttet til undersøkelsen, er dette belyst gjennom Hiim og Hippe sin didaktiske relasjonsmodell. Metoden for datainnsamlingen er kvalitativt forskningsintervju. Undersøkelsen har en fenomenologisk tilnærming, og det er intervjuet fem yrkesfaglærere på ulike programområder. Som tilnærming til problemstillingen har undersøkelsen dreid seg om yrkesfaglærernes håndtering av det å tilrettelegge undervisningen, samt deres opplevelse av ansvar. På bakgrunn av analyse og drøfting er det konkludert med følgende hovedfunn: Yrkesfaglærere viser høy grad av velvilje og engasjement når de forholder seg til elever med psykososiale vansker. De har god relasjon til elevene og kjenner deres bakgrunn og utgangspunkt. Det viser seg at yrkesfaglærere følger opp og tilrettelegger undervisningen spesielt for den enkelte elev. Samtidig kommer det fram at de ikke har den tiden og de ressursene som må til for å få til en god oppfølging av enkeltelever og elevgruppen. Oppfølging av enkeltelever kan gå på bekostning av læringsmiljøet. Dessuten er de tydelige på at de mangler nødvendig kunnskap om psykososiale vansker, som må til for å håndtere elever med spesielle utfordringer og tilrettelegging for disse. Det viser seg at yrkesfaglærerne opplever å stå alene om ansvaret for elevene. Kontaktlæreren som kjenner elevene best, gjennomfører opplæringen ut ifra det de vet og opplever at fungerer. Dermed føler de også et stort ansvar for at det skal gå bra med den enkelte elev, og at de klarer å fullføre skoleåret.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2019
dc.subjectPsykososiale vanskeren
dc.subjectLæreforutsetningeren
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectTilretteleggingen
dc.subjectYrkesfagen
dc.subjectPsykisk helseen
dc.subjectVideregående skoleen
dc.subjectEleveren
dc.titleYrkesfaglæreres håndtering av elever med psykososiale vansker: En kvalitativ undersøkelseen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record