Show simple item record

dc.contributor.advisorGreaker, Mads
dc.contributor.authorHvitmyhr Gullaug, Thea
dc.contributor.authorKaur, Rajmeen Garcha
dc.date.accessioned2019-10-14T09:33:49Z
dc.date.available2019-10-14T09:33:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7662
dc.description.abstractI løpet av 2018 ble det av myndighetene i USA innført tariff på import av primæraluminium fra Kina og EU for å forsvare den amerikanske aluminiumsindustrien. Av den gjennomførte datainnsamlingen fremgår det derimot at EU og Kina ikke er dominerende eksportører av primæraluminium til USA. Kina er selvforsynt, mens USA og EU importerer hovedsakelig fra Russland og De forente arabiske emirater, i tillegg til at begge land i stor grad forsyner seg selv. Dessuten er Canada en viktig handelspartner for USA. I denne studien ønsker vi derfor å undersøke problematikken rundt strategiske handelstiltak, samt i hvilken grad President Trump kan forvente å lykkes med å forbedre amerikansk velferd ved å innføre tariff på import av primæraluminium. Vi har dermed utviklet en versjon av Reciprocal Dumping modellen som benyttes for å undersøke effektene av tariffinnføring, samt eliminering av finansielle subsidier og fullstendig handelsblokade. Av resultatene fremgår det at Trump lykkes med det strategiske handelstiltaket, da dette gir en beskjeden velferdsforbedring til USA og EU hvis EU følger opp med en tilsvarende tariff. Imidlertid rammer innføringen av tariff Kina i svært liten grad. Hvis hensikten derimot er å ramme Russland og De forente arabiske emirater fungerer innføringen til en viss grad. Konsumentene i både USA og EU taper betraktelig på dette handelstiltaket, men økningen i profitt for produsentene og tariffinntekter synes å kompensere for tapet. Imidlertid reduseres velferden i både USA, EU, Russland og De forente arabiske emirater hvis myndighetene i Russland og De forente arabiske emirater fjerner subsidier til sine aluminiumsprodusenter. Ved full handelsblokade mot De forente arabiske emirater øker derimot velferden beskjedent i USA og EU. Ved samtlige analyser forutsettes det ingen mottiltak fra andre markeder eller på andre goder. Ettersom det foreligger mange usikkerhetsmomenter har det tilslutt blitt gjennomført to sensitivitetsanalyser. Den første analysen innebærer endrede markedsandeler, mens den andre inkluderer flere produsenter i modellen. Sensitivitetsanalysene gir støtte for våre resultater.en
dc.description.abstractDuring 2018 the US government implemented tariff on imports of primary aluminum from China and the EU to defend the American aluminum industry. Collected data, on the other hand, indicates that the EU and China are not dominant exporters of primary aluminum to the US. China is self-sufficient, while the US and the EU mainly import primary aluminum from Russia and the United Arab Emirates, in addition to both countries supplying themselves to a large extent. Moreover, Canada is an essential trading partner for the US. The purpose of this study is therefore to understand to which extent Trump has succeed in improving welfare in the US by implementing tariff on primary aluminum imports. We have developed a version of the Reciprocal Dumping model which is used to investigate the effects of tariff, as well as the elimination of financial subsidies and trading blockade. The results indicate that Trump succeeds with his trading policy to a certain extent, as it gives a modest welfare improvement in the US and in the EU if EU responds with a similar tariff. However, the implementation of tariff affects China in a small degree. If the intention is to harm Russia and the United Arab Emirates on the other hand, the implementation works to some extent. Consumers in both the US and the EU are losing considerably on this trading policy, but the increase in profits for producers and tariff revenues seems to compensate for the loss. However, welfare in both the US, the EU, Russia and the United Arab Emirates is reduced if the authorities in Russia and the United Arab Emirates remove financial subsidies to their aluminum producers. A trading blockade against the United Arab Emirates gives modest increased welfare in the US and in the EU. In every analysis we assume no tariff responses from other markets or on other goods. Since there are several uncertainties in the study, two sensitivity analyses have been conducted. The first sensitivity analysis involves changed market shares, while the other includes more aluminum producers in the model. Both the analyses represent support to our results.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectHandelskrigeren
dc.subjectInternasjonal handelen
dc.subjectHandelstiltaken
dc.subjectAluminiumen
dc.titleHandelskrigen mellom USA og resten av verden. “I denne studien tar vi utgangspunkt i en variant av Reciprocal Dumping modellen og undersøker effekter av tariffinnføring som følge av pågående handelskrig på det globale aluminiumsmarkedet.”en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record