Now showing items 213-232 of 347

  • OAS-arbeid blant enslige mindreårige med midlertidig oppholdstillatelse 

   Andreassen, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har jeg belyst temaet om midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, og sett på hvordan barnevernspedagogen kan legge til rette for en opplevelse av sammenheng i ...
  • Obstetric anal sphincter injury by maternal origin and length of residence: a nationwide cohort study 

   Sørbye, I.K.; Bains, Sukhjeet; Vangen, Siri; Sundby, Johanne Sommerschild; Lindskog, Benedikte V; Owe, Katrine Mari (BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology;Volume 129, Issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2021-10-28)
   Objective: To estimate the association between maternal origin and obstetric anal sphincter injury (OASI), and assess if associations differed by length of residence. Design: Population-based cohort study. Setting: ...
  • Om brystkreft og fysisk aktivitet i sosialt arbeid 

   Aagesen, Inger Beate (Bachelor thesis, 2017)
   Kreft er en sykdom som rammer over 30.000 personer hvert år i Norge. Tall fra kreftforeningen viser at rundt 200 kreftformer rammer mennesker i alle aldre, hvor brystkreft er en av disse. 3415 kvinner fikk brystkreft i ...
  • Om to typer faglighet som leder av NAVs sosialtjeneste 

   Sjølyst, Silje Elfrida (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om forholdet mellom sosialt arbeid og ledelse, som to typer faglighet, og hvordan det kan forstås i lys av å lede sosialtjenesten i NAV. Nærmere bestemt ønsker jeg å fokusere på hvordan leder ...
  • Omsorg for andre(s) barn - barnevern, profesjon og integrering 

   Eide, Ketil; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Fontene;8(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt knyttet til videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv. Som et ledd i det pedagogiske opplegget ved fire høgskoler 1) leverte deltakerne på denne videreutdanningen ...
  • 'On Caseworkers’ writing in Child Welfare − when less is more' 

   Skotte, Pernille Stornæss (European Journal of Social Work;, Journal article; Peer reviewed, 2018-05-02)
   This article describes the fragmentary and sometimes incoherent way caseworkers record cases in child welfare work. While recording practices are often criticised and the relevance of the case records, for both the child ...
  • Opplæring i forebygging og mestring av aggresjon - en nødvendighet i arbeid med utsatte barn og unge 

   Storø, Jan; Laiseau, Edouard; Torp, Christian Smedstad; Ørbæk, Morten (Norges barnevern;89(4), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Ansatte i institusjoner for barn og ungdommer arbeider i en hverdag der aggresjon og vold er tilstede, enten som mulighet eller som realitet. De har behov for kunnskap om disse utfordringene og ferdigheter i hvordan de ...
  • Out of home care in Norway and Sweden - similar and different 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Höjer, Ingrid; Sjöblom, Yvonne; Storø, Jan (Psychosocial Intervention/Intervencion Psicosocia;22(3), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   An overview of the current situation in the out-of-home care in Norway and Sweden is presented in this article; also the development in later years is described and discussed. Socially, politically and culturally there ...
  • Out-of-Home Placements and Notions of Family in Norway and in France 

   Picot, Aurélie (Sosiologi i dag;42 (3-4), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Comparative welfare state research has shown that French and Nordic welfare systems provide similar high levels of support legislated for families, but differ in their treatments of the family unit. This article explores ...
  • Overgangsrite - Traumebevisst omsorg med asylsøkerbarn- og ungdom 

   Åfløy, Kristian Stålesen (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven tar for seg asylsøkerbarn- og ungdoms møte med det norske mottakssystemet. Gjennomgående tema er hvordan man kan møte barna med et traumebevisst perspektiv og med traumebevisst omsorg. I oppgaven legges det frem ...
  • Parental death in young children’s lives: health professionals’ and kindergarten teachers’ contributions in meaning-making 

   Hogstad, Ingrid Johnsen; Jansen, Anne (Early Years;, Journal article; Peer reviewed, 2021-05-03)
   The present study focused on professionals’ meaning-making support to young children (1–6 years old) anticipating and grieving the loss of a parent because of a severe, somatic disease. A two-phased interview study with ...
  • Parenting in exile: Refugee parents’ multivoiced narratives. 

   Bergset, Kari; Ulvik, Oddbjørg Skjær (International Social Work;First Published March 13, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This article investigates how refugees’ narratives of parental practices can be explored and conceptualised. Existing research approaches are critically discussed. Interviews are carried out with parents in 16 refugee ...
  • Parents of children with epilepsy: Characteristics associated with high and low levels of health literacy 

   Tschamper, Merete Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Hermansen, Åsmund; Jakobsen, Rita; Larsen, Marie Hamilton (Epilepsy & Behavior;Volume 130, May 2022, 108658, Peer reviewed; Journal article, 2022-03-28)
   Parents of children with epilepsy play a key role in the management of their child’s condition. Their level of health literacy (HL), which refers to their ability to seek, understand, assess, remember, and utilize health ...
  • Partnership in Practice Research : a Norwegian Experience 

   Fook, Jan; Johannessen, Asbjørn; Psoinos, Maria (Social Work & Society;9 (1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   This article outlines some of the issues involved in developing partnerships between service users, practitioners and researchers. It discusses these through some experience in Oslo as part of a national level agreement ...
  • Pedagogy of the protest: teaching social workers about collective action and the social policy context 

   Zaidi, Mariam; Aaslund, Håvard (SW&S-Journal;Vol. 19 No. 2 (2021): Social Policy in Social Work Education and Practice - Innovative Approaches, Peer reviewed; Journal article, 2022-01-05)
   Social workers are frequent participants in social movements that affect social policy. However, social workers may be inadequately prepared for challenging aspects of social movements such as collective protest. This ...
  • Personlig kompetanse i relasjonsarbeid med ungdom ved barnevernsinstitusjon 

   Alaei, Neda (Bachelor thesis, 2017)
   I løpet av mitt utdanningsforløp i barnevernspedagogens yrkesfelt har jeg vært utplassert som student ved ulike barnevernsinstitusjoner. Disse utplasseringene har hatt utgangspunkt i at jeg ønsker å jobbe med miljøterapi ...
  • Personvern i Navs digitale saksbehandling - Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning. 

   Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune (Research report, 2019-03-26)
   Taushetspliktbestemmelser er en del av omfattende rettslig regulering som skal ivareta den enkeltes personvern. Personvern er ikke et entydig rettslig definert begrep. I NOU 2009:1, Individ og integritet – Personvern i det ...
  • Policing Norwegian Welfare: Disciplining and Differentiating within the Bottom Rungs 

   Gubrium, Erika (Social Inclusion;2(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Policing is a disciplining means for using welfare services to govern welfare recipients towards a desired behaviour or goal. We apply Foucault’s (1977) definition of institutional discipline as a means for exploring how ...
  • Policy brief – Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen 

   Sletten, Mira Aaboen; Tøge, Anne Grete; Malmberg-Heimonen, Ira; Ziesler, Katrine A. (Working paper, 2019-03-13)
   Forskere ved OsloMet har evaluert effektene av IKO-modellen gjennom en randomisert kontrollert studie (RCT), og belyser implementeringen gjennom en prosessevaluering. Prosjektet er utført av forskere ved Institutt for ...
  • Positioning and subjectivation in research interviews: why bother talking to a researcher? 

   Jansen, Anne (International Journal of Social Research Methodology;, Journal article; Peer reviewed, 2013-10-04)
   Qualitative research interviews constitute specific contexts for creating and telling stories. This study illuminates the significance of the research interview on the subjectivation of participants who are usually rendered ...