Show simple item record

dc.contributor.advisorOnstad, Ragnhild Flittie
dc.contributor.advisorLauveng, Arnhild
dc.contributor.authorLeiros, Ingjerd Iren
dc.date.accessioned2019-03-22T12:34:11Z
dc.date.available2019-03-22T12:34:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6869
dc.descriptionMaster i empowerment og helsefremmende arbeiden
dc.description.abstractBakgrunn: Helsesøstre har en sentral rolle når det gjelder å fremme de unges helse. Imidlertid er det noe uklart hva som har betydning for barn og unges mestring av egen helse og hvilke utfordringer helsesøstrene møter i sitt arbeid. Hensikt: Studiens hensikt er å undersøke hva helsesøstre mener har betydning for å fremme god psykisk helse blant barn og unge i alderen 5-16 år, og hvilke utfordringer som finnes i dette arbeidet. Teoretisk forankring: Empowerment er det overordnete teoretiske perspektivet for studien. Videre bygger studiet på teori om helsefremming og forebygging. Studien benytter seg også av teorier om resiliens, risiko og beskyttelsesfaktorer. Metode: Studiens design er eksplorativt og deskriptivt med kvalitativ metodologi. Utvalget består av helsesøstre fra ulike kommuner på Østlandet. Datainnsamlingsmetoden som ble benyttet var en-til-en intervju med helsesøstrene. Data er analysert med inspirasjon fra systematisk tekstkondensering. Resultater: Studiens resultater viser til to hovedtema som har betydning for helsesøstres forebyggende- og helsefremmende arbeid blant barn og unge: 1) betydning av stabilitet og trygghet og 2) betydning av anerkjennelse. Det siste og tredje hovedtemaet omhandler hvilke utfordringer som er aktuelle i helsesøstrenes forebyggende- og helsefremmende arbeid: 3) betydningen av det tverrfaglige samarbeidet og dens utfordringer. Konklusjon: Studien viser at vektlegging av empowerment kan ha betydning for helsesøstrenes arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse. Helsesøstrene mener det må bli tettere tverrfaglig samarbeid og dedikeres mer ressurser til dette arbeidet. Informantene påpeker imidlertid at barn og unge må ta del i sin egen helse gjennom brukermedvirkning.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2019
dc.subjectPsykisk helseen
dc.subjectHelsesøstreen
dc.subjectHelsefremmende arbeiden
dc.subjectBarnen
dc.subjectUngeen
dc.subjectEmpowermenten
dc.subjectTverrfaglig samarbeiden
dc.titleHelsesøstres erfaringer med å fremme god psykisk helse blant barn og unge: Hva mener helsesøstre har betydning for å fremme god psykisk helse blant barn og unge og hvilke utfordringer møter de i dette arbeidet?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record