Show simple item record

dc.contributor.advisorLiodden, Ingrid
dc.contributor.authorHansen, Madelaine Thue
dc.date.accessioned2018-11-20T07:24:08Z
dc.date.available2018-11-20T07:24:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6353
dc.descriptionMaster i anestesisykepleieen
dc.description.abstractPreoperative fasterutiner for elektiv kirurgi og prosedyrer i forbindelse med anestesi eller sedasjon bidrar til en forsvarlig pasientbehandling. Sykehuset der jeg arbeider har behov for en oppdatering av en allerede eksisterende fagprosedyre innenfor tema, og denne masteroppgaven er et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre for preoperative fasterutiner. Utarbeidelsen av forslaget er basert på tilgjengelig forskningskunnskap og erfaringskunnskap for å søke en optimal preoperativ fasteperiode, for på den ene siden å minske faren for aspirasjon av ventrikkelinnhold til lungene, som kan medføre alvorlige komplikasjoner, for på den andre siden å fremme pasientens behov og velvære. Den overordnede målsettingen med oppgaven er å sikre et forsvarlig helsetilbud som er likt for alle pasienter. Hensikten med arbeidet er å forbedre kvaliteten og kvalitetssikre den forebyggende behandlingen å faste, til voksne pasienter som skal til elektiv kirurgi eller prosedyrer med behov for anestesi eller sedasjon. Helsespørsmålet er: Hva er anbefalte fasterutiner til voksne pasienter før elektiv generell og- regional anestesi og sedasjon? Jeg har brukt Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring som metode på makronivå (Kunnskapssenteret, 2015a) og Helsedirektoratets veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer (2012) som metode på mikronivå. Jeg har brukt PICO-skjema for systematiske litteratursøk. Etter utarbeidelsen kvalitetssikret jeg forslaget ved hjelp av AGREE II, som er et verktøy for vurdering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Utarbeidelsen har resultert i et forslag til prosedyre: Preoperative fasterutiner, som kan brukes i kirurgiske og medisinske avdelinger samt akuttmottak og anestesiavdelingen ved sykehuset der jeg arbeider.en
dc.description.abstractPreoperative fasting guidelines for elective surgery and procedures with anaesthesia or sedation contribute to safe and proper patient treatment. At the hospital where I work they need an updated procedure within the theme, and this master thesis is a proposal for a knowledge-based procedure for preoperative fasting guidelines. The elaboration of this work is based on available research and experiential learning for trying to find the optimal preoperative fasting period, because on one hand it is trying to reduce the risk of pulmonary aspiration, which can lead to severe complications, and on the other hand it can promote the patient`s needs and wellbeing. The overall objective with this master thesis is to ensure proper health care, which is equal for all patients. My work is also assuring the quality of the preventing treatment of fasting for adults who are preparing for elective surgery or procedures that require anesthesia or sedation. The heath problem is as follows: What are recommended fasting guidelines for adults before elective general and- regional anaesthesia and sedation? I have been using the model of the Knowledge Centre for quality improvement as a method at macro level (Kunnskapssenteret, 2015a), and The Health Directorate supervisor for the development of evidence-based guidelines (2012) as a method at micro level. For systematic literature research, I have been using a PICO-form. After the elaboration, I quality assured the proposal using AGREE II, which is a tool for assessing knowledge-based procedures. The elaboration has resulted in a proposal for a procedure: Preoperative fasting guidelines, which can be used in surgical and medical department as well as in the emergency ward and anaesthesia department at the hospital where I work.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectElektiv kirurgien
dc.subjectAnestesien
dc.subjectPasientsikkerheten
dc.subjectKomplikasjoneren
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765en
dc.titlePreoperative fasterutiner- Forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre, anestesisykepleierens funksjon og ansvaren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record