Show simple item record

dc.contributor.advisorBlegen, Nina
dc.contributor.authorFlugstad, Kari
dc.date.accessioned2018-01-18T06:24:58Z
dc.date.available2018-01-18T06:24:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5504
dc.descriptionMaster i psykisk helsearbeiden
dc.description.abstractIntroduksjon: Helsearbeidere har et etisk ansvar og en lovpålagt plikt til å ivareta respekten for den enkelte pasients verdighet. På psykiatriske avdelinger foregår møte mellom helsearbeider og pasient ofte i en miljøterapeutisk kontekst. Dette studiet handler om hvordan helsearbeidere på en døgnavdeling på Distrikt Psykiatrisk Senter (DPS) forstår begrepet verdighet, og hvordan de ivaretar verdigheten i relasjon til pasientene på avdelingen. Metode: Dette er en hermeneutisk studie, med kvalitativt forskningsdesign. Syv helsearbeidere ved to døgnavdelinger på DPS ble intervjuet om hvordan de forsto begrepet verdighet og hvordan dette ble ivaretatt i relasjon til pasientene. Det innsamlede materialet ble analysert ved hjelp av tematisk analyse. Funn: Begrepet verdighet relaterte helsearbeiderne til begreper som likeverd, respekt, medmenneskelighet, autonomi, medbestemmelse og egenverd. Når det gjaldt forskningsspørsmål to, hvordan ivareta pasientenes verdighet ble funnene fremstilt i to tema: • Likeverdighet, hvor helsearbeiderne beskriver tiltak for å forsøke å være lik pasienten, styrke pasienten egenverd, ivareta pasientens selvfølelse og vise pasienten respekt. • Autonomi og ansvarliggjøring, som omfatter å ansvarlig gjøre pasienten, sørge for pasientens rett til medbestemmelse og oppfordre pasienten til å være delaktig. Helhetlig forståelse: For å ivareta pasientenes verdighet kan det se ut som helsearbeiderne legger vekt på å være et medmenneske og beskytte pasientenes integritet. Både pasienter og helsearbeideres verdighet trues når pasienter utfordrer den miljøterapeutiske strukturen og avdelingens krav.en
dc.description.abstractIntroduction: Health workers have not only an ethical responsibility, but a legal duty to treat every patient with the utmost respect, and to preserve one’s dignity. In psychiatric wards, consultations between a health worker and patient are often held in a milieu therapeutic context. The aim of this study is to show how health workers, in a inpatient ward at a District Psychiatric Center (DPC), understand the concept of dignity and how they manage to preserve the dignity of the patients in the ward. Method: This study is hermeneutic by nature, with qualitative research to support the findings and conclusion. Interviews have been carried out at two inpatient wards at the DPC. Seven health workers were asked to discuss how they understood the concept of dignity and how they attempted to preserve the dignity of the patients. The material gathered was then subject to thematic analysis. Findings: The health workers described the concept of dignity as being related to equality, respect, compassion, autonomy, co-determination and self-worth. In regard to research question two, the preservation of a patient’s dignity was presented under two themes; • Equality, where health workers describe measures taken to strengthen the patient’s self-worth, preserve their self-esteem and show respect for them. • Autonomy and accountability, which strives for the patient to take accountability, ensure the patient’s right for co-determination and encourage the patient to be involved. New understanding: To preserve a patient dignity, health workers have shown to place emphasis on facilitating and protecting a patient’s integrity. The dignity of both the patient and the health worker can be threatened when a patient challenges the milieu therapeutic structure and the expectations of the ward.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectverdigheten
dc.subjectmedmenneskeen
dc.subjectpsykisk helsearbeiden
dc.subjectlikeverden
dc.subjectmiljøterapien
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279en
dc.titleVerdighet i praksis. - En kvalitativ studie av helsearbeideres forståelse av begrepet verdighet og hvordan verdighet ivaretas i relasjon til pasienter på en psykiatrisk døgnpost.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionacceptedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record