Now showing items 89-108 of 248

  • Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse 

   Vågan, Andre; Raaen, Finn Daniel; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Rajka, Liv-Grethe Kristoffersen; Tveiten, Sidsel (UNIPED;Årgang 42, nr. 4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-11)
   Helseprofesjonene møter i økende grad pasienter, brukere og pårørende som trenger kunnskap om hvordan de kan leve best mulig med langvarige helseutfordringer. Det mangler imidlertid studier av hvordan læreplanene for ...
  • Hermeneutiske og diskursive tilnærminger : ulike veier til kunnskap om sykepleierstudenters motivasjon i dagens samfunn 

   Tveit, Bodil (;nr. 2, Working paper, 2004)
   I dette essayet vil jeg først gi en kort beskrivelse av mitt forskningsprosjekt. Med utgangspunkt i prosjektets tema og forskningsspørsmål vil jeg deretter introdusere to ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger og diskutere ...
  • How do parents’ educational fields affect the choice of educational field? 

   Helland, Håvard; Wiborg, Øyvind N (British Journal of Sociology;Volume 70, Issue 2 - March 2019, Journal article; Peer reviewed, 2018-04-26)
   This study examines the links between parental education and students’ choice of field of study in Norwegian higher education. In our interpretation of the results, we suggest a status group perspective that integrates ...
  • How early and how long? 

   Gulbrandsen, Lars; Løvgren, Mette (Nordisk Barnehageforskning;5 (7), Journal article; Peer reviewed, 2012-01)
   Day care centres have become a normal part of Norwegian childhood, even among quite small children. In 1970 less than 3 per cent of Norwegian children of pre-school were enrolled. At the end of 2009 as much as 70 per ...
  • How general practitioners understand and handle medically unexplained symptoms: a focus group study 

   Rasmussen, Erik Børve; Rø, Karin Isaksson (BMC Family Practice;19:50, Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Background: Medically unexplained symptoms (MUS) are a common yet challenging encounter in primary care. The aim of this study was to explore how general practitioners (GPs) understand and handle MUS. Methods: Three ...
  • How to Achieve Trusthworthy Artificial Intelligence for Health 

   Bærøe, Kristine; Miyata-Sturm, Ainar; Henden, Edmund (Bulletin of the World Health Organization;Volume 98, Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-27)
   Artificial intelligence holds great promise in terms of beneficial, accurate and effective preventive and curative interventions. At the same time, there is also awareness of potential risks and harm that may be caused by ...
  • Humanister i arbeidslivet 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Næss, Terje; Fekjær, Silje Bringsrud; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (HiOA Rapport;nr. 7, Research report, 2016)
   Tema for denne rapporten er hvordan ulike grupper av humanister klarer seg på arbeidsmarkedet, og i hvilken grad det har skjedd endringer i arbeidsmarkedstilpasningen i løpet av de siste 20 årene. Rapporten er et samarbeid ...
  • Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere 

   Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi; Zlatanovic, Tatjana (Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge;Vol 12, Nr 1 (2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Den norske lærerrollen har blitt påvirket av en rekke utviklingstrekk siden årtusenskiftet. I denne artikkelen undersøker vi hva som kjennetegner forskning på lærerrollen publisert siden innføringen av Kunnskapsløftet. Vi ...
  • Hva kjennetegner forskning på norske lærere under Kunnskapsløftet? 

   Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Zlatanovic, Tatjana; Dahl, Thomas (SPS arbeidsnotat;nr. 1 – 2016, Working paper, 2016)
   Formålet med denne forskningskartleggingen har vært å beskrive forskningsfeltet på lærerrollen i Norge under Kunnskapsløftet som utdanningsreform og hva dette kan fortelle oss om lærerrollen i dag. Hvilken forskning finnes? ...
  • Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge? 

   Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Yrkesregulering har fått økende internasjonal oppmerksomhet, da forsking har vist at lisensierings- og sertifiseringsordninger har betydning for rekruttering til yrket, for kvalitet i yrkesutøvelsen og for lønnsnivået. I ...
  • Hvite person, hvor går du? : om forskerposisjon og norskhet 

   Leseth, Anne Birgitte (Sosiologi i dag;41 (3-4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen argumenterer for at synliggjøring av egen forskerposisjon i en ikkenorsk kontekst kan si noe om hvithet og norskhet som en taus posisjon. Artikkelen baserer seg på materiale fra to antropologiske feltarbeid i ...
  • Hvordan påvirker fastlegeordningen legens skjønnsmessige avgjørelser? 

   Carlsen, Benedicte (;nr. 6, Working paper, 2003)
   Paper presentert på seminaret Skjønn og dømmekraft ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, våren 2003. Arbeid under utarbeidelse. Studien fokuserer på fastlegen som forvalter av helsevesenets ressurser og ...
  • Høgskolenes betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker 

   Røberg, Karl Ingar Kittelsen (HiOA Rapport;nr. 7, Research report, 2014)
   I denne rapporten undersøkes rekrutteringen til næringsrettede utdanningsgrupper ved utvalgte læresteder på Vestlandet og i Oslo og Akershus. Videre undersøkes hvor de uteksaminerte kandidatene fra disse lærestedene og ...
  • Høyskolen som kunnskapens hus 

   Slagstad, Rune (SPS arbeidsnotat;nr. 1, Working paper, 2007)
   Åpningsforelesning ved HiOs ”fagdag”, 6.2.2007 Universitetet skal bli stadig mer lik andre utdanningsinstitusjoner, samtidig som det er nettopp ulikheten som gjør det ettertraktet av de forskjellige institusjoner; ...
  • Intern kjønnssegregering i politiet - lederes oppfatninger om ansattes kjønnede kompetanse og tidsbruk 

   Nordberg, Tanja Haraldsdottir (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 59, nr. 4-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-11-29)
   Andelen kvinner i politiet er økende, og kjønnsbalanse i alle typer stillinger et uttalt mål, men politiet er samtidig kjønnssegregert internt. Formålet med denne artikkelen er å undersøke hvordan lederes oppfatninger om ...
  • International student mobility and the transition from higher education to work in Norway 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Støren, Liv Anne (Higher Education;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-27)
   The purpose of this paper is to investigate whether international student mobility (ISM) has an impact on the transition from higher education to work. Two measures of labour market outcomes are investigated: unemployment ...
  • Is it because you can’t, or don’t want to? The implementation of frontline sanctions in Norwegian social assistance 

   Vilhena, Susana (European Journal of Social Work;, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-30)
   Welfare conditionality, particularly stringent benefit sanctions, has become increasingly prevalent in Western welfare states in recent decades. Although mandatory activation has received great attention in research, the ...
  • Kall eller lønnskamp? En casestudie av Utdanningsforbundets holdning til lukning av læreryrket 

   Haakestad, Hedda (Tidsskrift for Samfunnsforskning;Årgang 60, nr. 1-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-02)
   Spørsmålet om profesjoner er drevet av egeninteresse eller av hensynet til samfunn og klienters beste, er en grunnleggende kontrovers i profesjonsteori og arbeidslivssosiologi. Artikkelen går inn i dette emnet med utgangspunkt ...
  • Koherens i lærarutdanninga 

   Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre (Norsk pedagogisk tidsskrift;98(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, ...
  • Kompetente nyutdannede lærere: Et spørgsmål om gode lærerteam - eller om den rette mentorordning? 

   Raaen, Finn Daniel (Unge Pædagoger;(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen pointerer at det er mulig å forstå hvorfor en inkluderende arbeidsplasskultur og faglig og emosjonelt støttende samarbeidsformer kan være minst like viktig for mestringsforventning og trygghet som hvor lenge man ...