Now showing items 35-54 of 248

  • Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter 

   Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Jobber kvinner deltid i noen yrker på grunn av strukturelle forhold som de møter i yrket, eller er kvinnene som søker seg til disse yrkene mindre dedikerte og mer orienterte mot deltidsarbeid? I denne artikkelen undersøker ...
  • Deltidsarbeid på retur? : en sammenlikning av tre kull sykepleiere utdannet i 1977, 1992 og 2003 

   Abrahamsen, Bente (Søkelys på arbeidslivet;27 (1-2), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Denne studien belyser sykepleieres bruk av deltid fra 1970-tallet og fram til i dag. Spørsmålet som tas opp er om den langvarige deltidstrenden blant sykepleiere videreføres blant de som er nyutdannede i dag. Resultatene ...
  • Deltidsutdanningen i sykepleie - Rekruttering, tilfredshet, kompetanse og møte med arbeidslivet 

   With, Mari Lande (HiO-rapport;nr. 5, Research report, 2009)
   Denne  rapporten  omhandler  tidligere  studenter  ved  deltidsutdanningen  i  sykepleie  ved  Høgskolen i Oslo (HiO). Hensikten med rapporten er å øke kunnskapen om sykepleiere som  rekrutteres til og er utdannet ved de ...
  • DEMOCRATIC LEGITIMACY - Working agreement or rational consensus? 

   Eriksen, Erik Oddvar (;nr. 6, Working paper, 2006)
   The quest for deliberative democracy is connected to the difficulties with what we for the sake of simplicity refer to as a voting model of democracy.1 This model holds elections and votes as the central features of ...
  • Den historiske allmenndannelse: Historiefaget i høyere/videregående skole, 1869-2019 

   Thue, Fredrik W. (Historisk Tidsskrift;Bind 98, nr. 2-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-07)
   Artikkelen drøfter historiens rolle i den høyere/videregående skolen fra 1869 til i dag både som et eget fag og som et integrerende perspektiv i læreplanen. Gjennom skolereformene av 1869 og 1896 ble latinskolen erstattet ...
  • Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor 

   Terum, Lars Inge; Jessen, Jorunn Theresia (Tidsskrift for Velferdsforskning;18(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad veiledernes praksis ved lokale Nav-kontor er arbeids og styringsrettet og/eller bruker- og forhandlingsrettet, og om praksis har sammenheng med arbeidsoppgavene veilederne ...
  • Det relasjonelle aspektet ved lærerrollen 

   Mausethagen, Sølvi; Kostøl, Anne (Norsk pedagogisk tidsskrift;(3), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Læreryrket beskrives både som en relasjonsprofesjon og en omsorgsprofesjon, og gode relasjoner mellom lærer og elev blir i mange studier vurdert som en sentral faktor når det gjelder elevenes læring. Dette aktualiserer ...
  • Development of lifestyle preferences in professional training 

   Abrahamsen, Bente (;nr. 1, Working paper, 2004)
   Professional training includes more than learning skills. Values and attitudes are central parts of the professional knowledge and identity (Freidson 2001). The aim of this paper is to examine the influence of professional ...
  • Dilemmas and contradictions in hearing children in care proceedings – conceptions of children’s views in an indirect participation arrangement 

   Føleide, Marie; Ulvik, Oddbjørg Skjær (The International Journal of Children's Rights;Volume 27: Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-21)
   The article is based on interviews with 22 children’s spokespersons in the Norwegian arrangement for indirect participation in care proceedings, and presents analyses of the spokespersons’ experiences of contradictions and ...
  • Discretionary Decision-Making in a Changing Context of Activation Policies and Welfare Reforms 

   Jessen, Jorunn Theresia; Tufte, Per Arne (Journal of Social Policy;43(2), Journal article; Peer reviewed, 2014-02-06)
   Street-level bureaucrats are considered to be subject to bureaucratic managerial regimes and threatened by stronger regulation and a reduction in their ability to exercise control over their work. Contrary to the managerial ...
  • Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment. 

   Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (Journal of Social Policy;Volume 47, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-01)
   We conducted a vignette experiment involving 470 Norwegian front-line workers to investigate whether their decisions to sanction non-compliance of activation requirements varied with the ethnicity of the welfare claimant. ...
  • Disentangling Professional Discretion: A Conceptual and Methodological Approach 

   Wallander, Lisa; Molander, Anders (Professions and Professionalism;4(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   With the aim of furthering the investigation of professional discretion, this article builds on a combination of a conceptual framework for understanding discretion and an advanced method for collecting data on human ...
  • District administrators’ governing styles in the enactment of data-use practices 

   Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri (International Journal of Leadership in Education;, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-28)
   This study focus on how administrators in districts approach data and data use in education differently. Based on data material from local policy documents, interviews with district administrators and observations from ...
  • Dommen over enhetsskolen : Når skolepolitikken utformes i rettssalen 

   Lundeberg, Ingrid Rindal (;nr. 7, Working paper, 2003)
   Trondheim 6. februar 2001. Jeg har nettopp inntatt tilhørerbenken på andre rad i rettssal 2 i Trondheim Tinghus. Rettssaken som starter denne dagen og som jeg skal observere omhandler 26 år gamle Pål Lønnvik som har saksøkt ...
  • Early-career income trajectories among physicians and dentists : the significance of ethnicity 

   Drange, Ida (European sociological review;, Journal article; Peer reviewed, 2011-09-07)
   This article analyses early-career income trajectories among non-Western immigrant and native-born physicians and dentists in Norway. Register data comprising all medical and dental graduates from Norwegian universities ...
  • ECEC Professionalization - challenges of developing professional standards 

   Havnes, Anton (European Early Childhood Education Research Journal;Volume 26, 2018 - Issue 5, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-20)
   Within the early childhood education system, early childhood teachers are the weak element in two hierarchies, the governance hierarchy and the epistemological hierarchy. From the perspective of early childhood teacher ...
  • Educational choice and persistence in male and female dominated fields 

   Mastekaasa, Arne; Smeby, Jens-Christian (;nr. 3, Working paper, 2005)
   Even though female students now make up more than half of all higher education students in many countries, the distribution of women across fields of study is still very uneven. This study examines the gendered nature of ...
  • Efter eget skön: om beslutsfattande i professionellt arbete 

   Molander, Anders (Socialvetenskaplig tidskrift;18 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Denne artikel skiljer mellan en strukturell och en epistemisk förståelse av skön (discretion): å ena sidan skön som ett handlingsutrymme, å andra sidan skön som resonerande om vad som bör göras under betingelser av ...
  • Elitestudenter i diakonal utdanning? : En sammenligning av studenters bakgrunn og motivasjon i to ulike sykepleierutdanninger 

   Tveit, Bodil; Havnes, Jarle (Working paper, 2007)
   I dette notatet er vi opptatt av bakgrunn og motivasjon hos studenter som rekrutteres inn til to ulike sykepleierutdanninger i Oslo, henholdsvis ved Høgskolen i Oslo og ved Diakonhjemmets Høgskole. Grunnen til denne ...
  • Employment Status and Commitment to Work in Professions 

   Abrahamsen, Bente (Economic and Industrial Democracy;31 (1), Journal article; Peer reviewed, 2010-02)
   The main question in the article is to what degree underemployed and overemployed professionals are committed to the profession and the organization which employs them. Ten professional groups are included in the study ...