Now showing items 214-233 of 277

  • Samfunnsviteres og humanisters overgang tilarbeidsmarkedet 

   Næss, Terje; Salvanes, Kari Vea; Wiers-Jenssen, Jannecke (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2016-04)
   Denne artikkelen ser på i hvilken grad arbeidsmarkedet har klart å absorbere større kull av kandidater fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske og estetiske fag i perioden 1995–2015. Datagrunnlaget er NIFUs ...
  • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

   Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Tidsskrift for velferdsforskning;19(01), Journal article; Peer reviewed, 2016-01-01)
   Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), ...
  • Sannhet, frimodighet og profesjonalitet : En diskusjon om lærerprofesjonalitet inspirert av Michel Foucaults problematisering av begrepet ”Parrhesia” 

   Raaen, Finn Daniel (;nr. 12, Working paper, 2005)
   Michel Foucaults arbeider hatt en betydelig innvirkning på profesjonsforskning, særlig de siste årtier. Det gjelder også forskning om lærerollen. Mesteparten av denne forskningen knytter seg til Foucaults tidligere produksjon, ...
  • School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented 

   Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (Educational Research;Volume 61, 2019 - Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-24)
   Background: Previous research has highlighted the importance of school leadership in the productive use of student performance data. However, less is understood about the specific ways in which school leaders discuss this ...
  • Scientists as experts: A distinct role? 

   Gundersen, Torbjørn (Studies in History and Philosophy of Science Part A;Volume 69, Peer reviewed; Journal article, 2018-06)
   The role of scientists as experts is crucial to public policymaking. However, the expert role is contested and unsettled in both public and scholarly discourse. In this paper, I provide a systematic account of the role of ...
  • Service user involvement and repositioning of healthcare professionals: A framework for examining implications of different forms of involvement 

   Andreassen, Tone Alm (Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research;Årgang 3, Nr. 1-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-06-19)
   Models or measures to strengthen the position of service users not only change the position of the users, they also alter the position of the professionals involved. However, different forms of involvement alter the position ...
  • Shifts in Curriculum Control: Contesting Ideas of Teacher Autonomy 

   Mausethagen, Sølvi; Mølstad, Christina Elde (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article addresses how the introduction of a more product-oriented curriculum in Norway has challenged and altered more traditional ideas of teacher autonomy. Based on interview data, the study ...
  • Should eudaimonia structure professional virtue? 

   Eriksen, Andreas (Journal of Philosophy of Education;Volume50, Issue4, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article develops a eudaimonistic account of professional virtue. Using the case of teaching, the article argues that professional virtue requires that role holders care about the ends of their work. Care is understood ...
  • Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova? 

   Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre (Fontene forskning;8(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleiarutdanningane utgjer BSV-utdanningane i Noreg. Sidan byrjinga på 1970-talet har det fleire gonger kome framlegg om å samordne BSV-utdanningane, for å sikre kompetansebehova betre ...
  • Situating cultural diversity in movement. A case study on physical education teacher education in Norway 

   Leseth, Anne; Engelsrud, Gunn (Sport, Education and Society;, Journal article; Peer reviewed, 2017-12-11)
   There is a growing body of research on cultural diversity, discrimination and racism in physical education teaching and practice. However, although ‘cultural diversity’ is a central concern in research, curriculum and ...
  • Skilful sailors and natural nurses. Exploring assessments of competence in female- and male-dominated study fields 

   Myklebust, Runa Brandal (Journal of Education and Work;Volume 33, 2020 - Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-09)
   This article compares educational choice narratives and assessments of ideal competence within and across female-dominated nursing studies and male-dominated nautical science studies. By use of this comparative approach, ...
  • Skjønn, rettssikkerhet og uførepensjon 

   Stuen, Hanne Kilen; Eriksen, Erik Oddvar (SPS arbeidsnotat;nr. 2, Working paper, 2008)
   Forfatterne drøfter skjønn i forhold til likebehandling relatert til folketrygdlovens bestemmelser om uføretrygd. Det skilles mellom ulike begreper om og former for skjønn. Utviklingen innen det offentlige velferdsbyråkratiet ...
  • Social class background and gender-(a)typical choices of fields of study in higher education 

   Seehuus, Sara Marie Jorunn (British Journal of Sociology;Volume70, Issue4, Journal article; Peer reviewed, 2019-02-22)
   By employing a Bourdieu‐inspired class scheme that differentiates between classes’ volume and composition of capital, and by analysing Norwegian administrative register data for birth cohorts between 1987 and 1992, this ...
  • Social impact under severe uncertainty:The role of neuroethicists at the intersection of neuroscience, AI, ethics, and policy-making 

   Bærøe, Kristine; Torbjørn, Gundersen (AJOB Neuroscience;Volume 10, 2019 - Issue 3, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The paper “Neuroethics at 15: The Current and Future Environment for Neuroethics” by the Emerging Issues Task Force, International Neuroethics Society, addresses central challenges for neuroscience in the years to come. ...
  • Sosialfaglig kompetanse : En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene 

   Gundersen, Erik Christopher (Småskrift 2014;nr. 2, Research report, 2014)
   Formålet med denne rapporten er å sammenstille og gi en tolkning av hva 13 arbeidsgrupper  ved ulike universiteter og høgskoler mener er felles kompetanse i utdanningene sosialt  arbeid, barnevernspedagog og vernepleie ( ...
  • Sosialpedagogikk og sosialt arbeid i Danmark og Norge 

   Messel, Jan; Terum, Lars Inge (Gjallerhorn;(19), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forholdet mellom sosialt arbeid og sosialpedagogikk er omstridt (Lyons og Huegler 2012). Dette har dels sammenheng med hva begrepene viser til, og dels at begrepene også er knyttet til utdanninger og yrkesgrupper med ...
  • Spenninger som påvirker styring og ledelse fra førstelinjeledere i Nav 

   Rønningstad, Chris (Fontene forskning;2/2020 • Årgang 13, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Studien presenterer tre spenninger som påvirker førstelinjelederes mulighet til å utøve styring og ledelse i Nav. Spenningene er identifisert gjennom en litteraturgjennomgang av publikasjoner som beskriver styring og ...
  • Stability and change in disease prestige: A comparative analysis of three surveys spanning a quarter of a century 

   Album, Dag; Johannessen, Lars E. F.; Rasmussen, Erik Børve (Social Science and Medicine;Volume 180, Journal article; Peer reviewed, 2017-05)
   In this paper, we present a comparative analysis of three survey studies of disease prestige in medical culture. The studies were conducted in 1990, 2002 and 2014 using the same research design. In each of the three rounds, ...
  • Stratification in the medical profession: non-western physicians in Norway 

   Drange, Ida; Vågan, André (Journal article; Peer reviewed, 2013-04)
   Previous studies of internal stratification in medicine suggest that non-White foreign-trained physicians fill the bottom level of the specialist hierarchy. However, in this study we use administrative registers for majority ...