Now showing items 111-130 of 280

  • Journalistikkens autoritet. Yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk journalistikk 1954-2014 

   Lindholm, Magne (Peer reviewed; Doctoral thesis, 2015)
   Temaet i avhandlingen er norske journalisters autoritetsmarkeringer, slik de kommer til uttrykk i de fire store norske journalistprisene som er delt ut i perioden 1954–2014. Avhandlingen gir en samlet framstilling og ...
  • Kall eller lønnskamp? En casestudie av Utdanningsforbundets holdning til lukning av læreryrket 

   Haakestad, Hedda (Tidsskrift for Samfunnsforskning;Årgang 60, nr. 1-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-02)
   Spørsmålet om profesjoner er drevet av egeninteresse eller av hensynet til samfunn og klienters beste, er en grunnleggende kontrovers i profesjonsteori og arbeidslivssosiologi. Artikkelen går inn i dette emnet med utgangspunkt ...
  • Knowledge and ambiguity. How GPs manage tensions between systemic biomedical ideals and medically unexplained symptoms 

   Rasmussen, Erik Børve (OsloMet Avhandling;2019, nr 14, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2019)
   This thesis is a sociological exploration of the management of ambiguity in medical work, and of the relationship between knowledge and ambiguity in that regard. As its case, it takes the management of ‘medically unexplained ...
  • Koherens i lærarutdanninga 

   Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre (Norsk pedagogisk tidsskrift;98(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, ...
  • Kompetente nyutdannede lærere: Et spørgsmål om gode lærerteam - eller om den rette mentorordning? 

   Raaen, Finn Daniel (Unge Pædagoger;(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen pointerer at det er mulig å forstå hvorfor en inkluderende arbeidsplasskultur og faglig og emosjonelt støttende samarbeidsformer kan være minst like viktig for mestringsforventning og trygghet som hvor lenge man ...
  • Konservatisme, nyliberalisme og statsdrift. Høyres syn på statseid industri 1945–1981 

   Aven, Håvard Brede; Innset, Ola (Historisk Tidsskrift;Bind 97, nr. 2-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-05-28)
   Det har blitt hevdet at Høyres økonomiske politikk i etterkrigsårene stort sett bestod i å «stabbe imot» men la seg trekke med av Arbeiderpartiets økonomiske politikk. I denne artikkelen viser vi imidlertid at Høyre aktivt ...
  • Kunnskap, regime og kunnskapsregime. Om bruken av omgrepet kunnskapsregime 

   Aven, Håvard Brede (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 2, nr. 5-2018, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-11-05)
   Omgrepet kunnskapsregimer fekk stor merksemd i skandinavisk akademisk og offentleg debatt frå og med utgjevinga av Rune Slagstad si bok De nasjonale strateger i 1998, og blei etablert som eit sentralt omgrep i skandinavisk ...
  • Kvalifisering av nyutdannede sykepleiere - en undersøkelse av læringsstrategier og opplæring i arbeidslivet 

   Caspersen, Joakim (HiO-rapport;Nr. 12, Research report, 2007-06)
   Det er ikke uvanlig å operere med et skille mellom utdanning og yrkesfelt, der kvalifisering assosieres med utdanning. Skillet er problematisk, dels fordi utdanningen er ramme for kvalifisering både i yrkesfelt og ved ...
  • Lavt sensorsamsvar : kan det bedres? 

   Bjølseth, Gunnar; Havnes, Anton; Lauvås, Per (UNIPED;34 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Etter innføringen av Kvalitetsreformen er kravet om ekstern sensur redusert betydelig i høgre utdanning. Antallet sensorer er også redusert. Dermed forutsettes det at sensureringen holder høy kvalitet, også når den bare ...
  • Learning outcome in professional education: The influence of institutional and student characteristics 

   Aamodt, Per Olaf (;nr. 8, Working paper, 2005)
   This study aims at analysing how students’ learning outcome is affected by three sets of factors: students’ background, the teaching environment and students’ own effort and learning style. The analyses are based on a set ...
  • Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen 

   Vågan, André; Aasland, Olaf (Michael;8 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Universitetet i Oslo innførte i 1996 en ny studiemodell ved sin medisinutdanning (Oslo96) hvor blant annet klinisk kommunikasjonsundervisning står sentralt. Tidligere evalueringer av selvrapporterte kommunikasjonsferdi ...
  • Liberal Constitution-Making 

   Eriksen, Asgeir Stenberg (;nr. 2, Working paper, 2005)
   The main purpose of the paper is to theoretically flesh out a representative constitutionmaking process. It rests upon an initial account of liberal legitimacy of an action. I will secondly elaborate different theoretical ...
  • Lojalitet og profesjonell standard. En studie av mellomledere i politiet 

   Valland, Tatanya Ducran (Skriftserien avhandling;(5), Peer reviewed; Doctoral thesis, 2015)
   Lojalitet og profesjonell standard – En studie av mellomledere i politiet Hvordan oppfatter og håndterer mellomledere i politiet de ofte motstridende forventningene om lojalitet, og hvordan forholder disse forventningene ...
  • Long-term Sickness Absence Among Professionals: Investigating Gender, Socioeconomic Position and Care Work 

   Madsen, Aleksander Årnes (Nordic Journal of Working Life Studies;Volume 8 ❚ Number 4, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-10)
   This study investigates whether the risk of long-term sickness absence among professionals depends upon their socioeconomic position and whether they do caring work. It also explores whether the variation in risk can be ...
  • A longitudinal study of nurses’ career choices: The importance of career expectations on employment in care of older people 

   Abrahamsen, Bente (Journal of Advanced Nursing;Volume75, Issue2;, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-12)
   Aims: To investigate how undergraduate nursing students’ career expectations relate to their career choices, particularly employment in care of older people, in the first ten years of nurses’ careers. Background: Due to ...
  • Lutheranism from Above and from Below: "Pastoral Professionals" and Trust within the Nordic State/Society Nexus 

   Thue, Fredrik W. (Journal of Historical Sociology;Volume 33, Issue 4, Peer reviewed; Journal article, 2020-11-29)
   The article points to the dispersion, democratization, and feminization of “pastoral” forms of power and authority since the mid-19th century as a key to understanding the exceptionally high degree of social trust in ...
  • Lærarrolla i ulike tider 

   Strømnes, Åsmund Lønning (SPS arbeidsnotat;nr. 2, Working paper, 2007)
   Fagleg innlegg på seminar for Christer Brusling ved Senter for profesjonsstudier (SPS) 3. mai 2007
  • Lærerarbeid - en samling valgsituasjoner 

   Kleven, Thor Arnfinn (SPS arbeidsnotat;, Working paper, 2008)
   Tittelen på dette innlegget karakteriserer lærerarbeid som en samling valgsituasjoner. Det uttrykket kunne ha vært brukt om mange andre jobber også. En sjåfør opplever stadige valgsituasjoner i trafikken. En lege ...
  • Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon 

   Granlund, Lise; Mausethagen, Sølvi; Munthe, Elaine (HiO rapport 2011;nr. 2, Research report, 2011)
   Denne rapporten undersøker forestillinger om lærerprofesjonalitet, og på hvilken måte disse varierer mellom politiske myndigheter, Utdanningsforbundet, lærere og lærerutdannere. I rapporten undersøkes også på hvilken måte ...
  • Lærerrollen - tilrettelegger eller formidler? 

   Telhaug, Alfred Oftedal (Working paper, 2002)
   Foredrag ved Senter for profesjonsstudier 24. januar 2002 Den dagsaktuelle situasjonen kan karakteriseres slik: Det høres nå ut som om alle sier det samme. OECD - med sin særlige omsorg for næringsliv og økonomisk vekst ...