Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovik, Sissel
dc.contributor.authorRikardsen, Paul J.
dc.date.accessioned2016-03-01T13:06:06Z
dc.date.available2016-03-01T13:06:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3099
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen_US
dc.description.abstractForskrifter som regulere offentlige anskaffelser har eksistert i Norge siden 1899. Selv om reglene er endret ved flere anledninger har alltid prisippet om konkurranse ligget fast. Gjeldende lov er fra 1999 og er tilpasset Norges forpliktelser gjennom EØS- og WTO avtaler. I 2003 ble Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) opprettet med ønsket om å etablere en smidig prosess for behandling av klager på offentlige anskaffelser- samt gjennom et spesialisert organ, å utvikle gjeldende rett innenfor faget. Fra opprettelsen og frem til 2010 steg tallet på antall klager år for år. Dette medførte kapasitetsproblemer i klagebehandlingen- og en situasjon som ifølge regjeringen hadde gått utover KOFAs legitimitet. For å bedre situasjonen ble det derfor bestemt å øke prisen på å få klagen behandlet. Fra 2010 til 2014 har antallet innkommende klagesaker blitt redusert med ca. 2/3 og saksbehandlingstiden for rådgivende saker redusert til to måneder for klager som mottas per april 2015. Umiddelbart etter prisøkningen- sank tallet på klagesaker drastisk. Det ble hevdet fra flere hold at dette hadde en direkte sammenheng- og implisitt stilt spørsmål ved om det på denne måten var riktig å bruke prismekanismer for løse kapasitetsproblemer i KOFA. Jeg har i denne oppgaven gjennomgått forhold ved bruk av pris ved rasjonering av offentlige goder- samt hva jeg mener kan være andre relevante årsaker til den observerte nedgangen i antall klagesaker.en_US
dc.description.abstractRegulations covering public procurement has existed in Norway since 1899. Although the rules have been changed on several occasions- the principle of competition remained unchanged. Current law is from 1999 and is adapted to Norway's obligations under the EEA and WTO agreements. In 2003, the Complaints Board for Public Procurement (KOFA) was created with the intention to establish a smooth process for handling complaints on public procurement- and through a specialized organ, to develop existing law within the discipline. From its establishment until 2010, the number of complaints increased year by year. This led to capacity problems- and a situation which according to the government had a negative impact on the legitimacy of KOFA. To improve the situation, it was therefore decided to increase the cost of initiating a complaint procedures. From 2010 to 2014, the number of incoming complaints have decreased by approximately 2/3, and the processing time for advisory matters reduced to two months for complaints received by April 2015. Immediately following the increase in price - the number of complaints fell sharply. It was argued that this had a direct correlation- and implicitly questioned whether it was appropriate to use price mechanisms for resolving capacity problems in KOFA. In this paper- I have looked at the use of price mechanism as a way of influencing the demand for public services- and what I believe may be other relevant causes of the observed decline in the number cases presented to KOFA.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectForskrifteren_US
dc.subjectoffentlige anskaffelseren_US
dc.subjectKlagenemda for offentlige anskaffelseren_US
dc.subjectKOFAen_US
dc.subjectsaksbehandlingstiden_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.titleKlagenemda for offentlige anskaffelser - En gjennomgang av mulige årsaker til nedgangen i antall sakeren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel