Show simple item record

dc.contributor.advisorKoht, Harald
dc.contributor.authorHinrichsen, Lena Kristine
dc.contributor.authorSeim-Wikse, Karl Johan
dc.date.accessioned2016-03-01T09:07:33Z
dc.date.available2016-03-01T09:07:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3089
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen_US
dc.description.abstractTema for oppgaven er sykehusledelse, og det har de siste årene vært stort fokus på ledelsesfunksjonen ved norske sykehus. Betydningen av ledelsesfunksjonen forventes å øke betydelig i fremtiden. Sykehuset kan ifølge organisasjonsteori beskrives som et fagbyråkrati. Ledelsesteorier, med tilhørende studier, peker på at transformasjonsledelse er en egnet form for ledelse i sykehus. Transformasjonsledelse appellerer til følelser og verdier, som kan synes virksomt i ledelse av profesjoner. I denne undersøkelsen har vi kartlagt ledelsesstil i et utvalgt sykehus, og hvorvidt ledelsesstil har sammenheng med kjennetegn ved sykehusomgivelsene. For å besvare denne problemstillingen har vi benyttet en kvantitativ strategi og foretatt en tverrsnittsundersøkelse. Utvalget av ledere er fra to divisjoner, og med to tilhørende ledernivåer. Datainnsamlingen ble gjort ved å benytte et spørreskjema. Vi utførte lineær regresjonsanalyse for å undersøke sammenhenger mellom ledelsesstil og kontekst, samt undersøkelse av sammenheng mellom utvalgte demografiske variabler og ledelsesstil. Undersøkelsen viser at sykehuslederne rapporterer en høy grad av en transformasjonell ledelsesstil, men vi fant ikke de øvrige ledelsesstilene teoretisk forbundet med transformasjonsledelse. Vi fant sammenhenger mellom sykehusets kontekst og ledelsesstil. Det var derimot ingen sammenhenger mellom tilhørighet til ulike ledergrupper og ledelsesstil. Til tross for forskjeller blant lederne, rapporterer de å utøve lik ledelsesstil. Sammen vurderes dette å støtte teorier om ledelse som et komplekst fenomen, hvor transformasjonell ledelsesstil synes å være en god tilpasning til sykehusomgivelsene.en_US
dc.description.abstractOur topic is hospital management, and it has in recent years been a major focus on the management function at Norwegian hospitals. The importance of management function is expected to increase significantly in the future. The hospital can according to organizational theory be described as a professional bureaucracy. Theories on management and associated studies indicate that transformational leadership is a suitable form of management in hospitals. Transformational leadership appeals to emotions and values that may seem particularly effective in the management of professions. In this study we have investigated styles of leadership in a selected hospital and whether leadership style reflects the context in these surroundings. To answer this question, we have used a quantitative strategy and conducted a cross-sectional study. Our samples are from two divisions, with two associated management levels. Data collection was performed using a questionnaire. We performed linear regression analysis to examine the relationship between leadership style and context, as well as examination of the relationship between selected demographic variables and leadership style. Our study shows that hospital managers report a high degree of one transformational leadership style, but we did not find the other leadership styles theoretically associated with transformational leadership. We found that the hospital context affects leadership style. We did not find any such effects between belonging to different groups of managers and leadership style. Despite the differences among the leaders, they report to exercise equal leadership style. Together, this is considered to support theories of management as a complex phenomenon, where transformational leadership style seems to be a good fit for the hospital environment.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectSykehusledelseen_US
dc.subjectledelsesteorieren_US
dc.subjectsykehusen_US
dc.subjecttransformasjonsledelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleSykehusledelse Transformerende atferd?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record