Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrekke, Idunn
dc.contributor.authorKjetland, Monica Bukkøy
dc.date.accessioned2015-09-25T06:32:14Z
dc.date.available2015-09-25T06:32:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2713
dc.descriptionMaster i klinisk sykepleievitenskapen_US
dc.description.abstractFormål: Insomni (søvnløshet) er et stort helseproblem. Denne oppgaven undersøker sammenhengen mellom atrieflimmer og insomni, en sammenheng som i liten grad har vært undersøkt tidligere. I oppgaven forventes det at personer med atrieflimmer har større sannsynlighet for kronisk insomni enn den øvrige befolkningen, og at det ses en sterkere sammenheng mellom depresjon og kronisk insomni i denne gruppen enn i den øvrige befolkningen. Videre forventes det at kvinner med atrieflimmer har større sannsynlighet for insomni enn menn med atrieflimmer. Teoretisk forankring: Oppgavens resultater tolkes hovedsakelig i lys av Engels biopsykososiale modell og Neubauers fire perspektiver på å forstå søvnproblemer. Metodologi: Oppgaven baserer seg på data fra HUNT 3 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) som ble innsamlet i perioden 2006-2008. HUNT 3 er en tverrsnitt-studie og denne oppgaven har et kvantitativt design som baserer seg på data innhentet fra spørreskjema. Det gjøres både bivariate- og multivariate analyser ved bruk av krysstabeller og logistiske regresjonsanalyser. Analysene baserer seg på et hovedutvalg som inkluderer alle deltakerne i HUNT 3 (n=50 806) og to underutvalg; personer med atrieflimmer (n=1280) og det øvrige utvalget (n=49 526). Resultater: Resultatene viser at personer med atrieflimmer har en signifikant større sannsynlighet for kronisk insomni enn den øvrige befolkningen (OR 1.64, 95% KI 1.30 2.07 og p-verdi < 0.01). Kroniske smerter, nedsatt daglig funksjon som følge av sykdom og generell helsestatus ser ut til å være av størst betydning for denne sammenhengen. Videre viser resultatene at det ses en signifikant sterkere sammenheng mellom depresjon og kronisk insomni blant personer med atrieflimmer enn i den øvrige befolkningen (p- verdi > 0.05). Antakelsen om at kvinner med atrieflimmer hadde større sannsynlighet for kronisk insomni enn menn med atrieflimmer fikk ikke støtte. Det ble ikke funnet signifikant kjønnsforskjell i forekomst av insomni blant denne gruppen. Konklusjon: Personer med atrieflimmer ser ut til å være mer utsatt for kronisk insomni enn den øvrige befolkningen. Den etter hvert godt dokumenterte sammenhengen mellom atrieflimmer og søvnsykdommen obstruktiv søvnapné (OSA) ser ut til å spille en viktig rolle i sammenhengen mellom atrieflimmer og insomni, noe som også ser ut til å gjelde for sammenhengen mellom depresjon og insomni, samt kjønn og insomni blant de med atrieflimmer. Det finnes svært lite forskning på sammenhengen mellom atrieflimmer og subjektiv søvnkvalitet og det er et stort behov for ytterligere forskning på denne sammenhengen.en_US
dc.description.abstractPurpose: Insomnia (sleeplessness) is a substantial health issue. This thesis examines the correlation between atrial fibrillation and insomnia, a correlation that has hitherto gone largely unexamined. The thesis expects a greater probability of chronic insomnia in persons with atrial fibrillation than in the population at large as well as a greater correlation between depression and chronic insomnia in this group than in the population at large. Furthermore, the thesis anticipates that women with atrial fibrillation have a greater propensity towards insomnia than men with atrial fibrillation. Theoretical foundation: The findings in this thesis are primarily interpreted through Engel´s biopsychosocial model and Neubauer´s four perspectives on understanding sleeplessness. Methodology: The thesis is based on data from HUNT 3 (The Nord-Trøndelag Health Study) that was compiled between 2006 and 2008. HUNT 3 is a cross-sectional study and this thesis has a quantitative design based on data from questionnaire surveys. Bivariate and multivariate analyses are performed using cross tables and logistic regression analyses respectively. The analyses are based on a primary selection which includes all participants in HUNT 3 (n=50 806) and two secondary selections; persons with atrial fibrillation (n=1280) and remaining selection (n=49 526). Results: The results demonstrate that persons with atrial fibrillation have a significantly greater probability for chronic insomnia than the population at large (OR 1.64, 95% CI 1.30-2.07 and p value < 0.01). Chronic pain, reduced everyday function due to illness and general health status appears to have the greatest consequence for this correlation. Furthermore, the results establish that there is a significantly stronger correlation between depression and chronic insomnia in persons with atrial fibrillation than in the population at large (p- value > 0.05). The assumption that women with atrial fibrillation have a greater propensity towards chronic insomnia than men with atrial fibrillation was not supported. There was not discovered a significant variation in gender with regards to the occurrence of insomnia in this group. Conclusion: Persons with atrial fibrillation appear to be more susceptible to chronic insomnia than the population at large. The well documented correlation between atrial fibrillation and the sleep-related illness obstructive sleep apnea (OSA) appears to play an important role in the correlation between atrial fibrillation and insomnia, which also seems to apply to the correlation between depression and insomnia, as well as sleep and insomnia, for persons with atrial fibrillation. Research on the correlation between atrial fibrillation and subjective sleep quality is very limited and there is a great need for further study of this correlation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectAtrieflimmeren_US
dc.subjectKronisk insomnien_US
dc.subjectHUNT 3en_US
dc.subjectEngels biopsykososiale modellen_US
dc.subjectNeubaueren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleKronisk insomni blant kvinner og menn med atrieflimmeren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel