Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDigranes, Ingvild
dc.contributor.advisorCartridge, Linda
dc.contributor.authorKunnikoff, June Oline
dc.date.accessioned2015-09-14T06:43:33Z
dc.date.available2015-09-14T06:43:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2658
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractI denne mastergradsavhandlingen rettes fokuset mot lærerens formelle fagkompetanse i faget Kunst og håndverk i grunnskolen. Statistikk viser at det er svært mange lærere som underviser uten formell fagkompetanse i faget og at lærere med mye formell utdanning i faget opplever et utfordrende arbeidsmarked. Med kritisk realisme som vitenskapsteoretisk ståsted ønsket jeg å belyse denne situasjonen ved å undersøke hvilken betydning lærerens formelle fagkompetanse har for fagets undervisningspraksis og elevens læring. Med dette som utgangspunkt har jeg formulert følgende problemstilling: Hvilken betydning mener ungdomsskolelærere i Kunst og håndverk at formell fagkompetanse har som rammefaktor for undervisningspraksis, og hvilke årsaksforklaringer for prioritering av formell fagkompetanse kan spores i deres uttalelser? For å tilnærme meg en forståelse av hvilken betydning formell fagkompetanse har for fagets undervisningspraksis har jeg gjennomført en undersøkelse fra det praktiserende fagfeltets perspektiv. Gjennom blandet metode bestående av kvalitative intervjuer og en landsdekkende kvantitativ spørreundersøkelse har lærere som i det daglige underviser i Kunst og håndverk i ungdomsskolen fått mulighet til å dele sine refleksjoner rundt problematikken. Lærernes uttalelser presenteres tematisk ut fra hva de mener om praktiseringen av faget, egen fagkompetanse, formell utdanning i faget og faget i et samfunnsperspektiv. Av tendenser som vises i undersøkelsen konstrueres to drøftingsperspektiver der formell fagkompetanse som rammefaktor blir problematisert i relasjon til Kunnskapsløftets intensjon og andre rammefaktorer i faget og grunnskolen. Her diskuteres progresjon i et sammenhengende utdanningsløp, læreplanens utforming, fagdidaktisk forståelse og gruppestørrelse som årsaksforklaringer knyttet til prioritering av formell fagkompetanse i Kunst og håndverk. Prosjektets tematikk og tendenser i det praktiserende fagfeltet visualiseres i en utstilling av typografisk arbeid i ulike teknikker og materialgrupper. Hovedområdet Visuell kommunikasjon i læreplanen for Kunst og håndverk aktualiseres for å belyse avhandlingens tematikk. Hensikten med prosjektet er å skape et tematisk diskusjonsgrunnlag i det kunst- og designdidaktiske fagfeltet, med intensjon om å styrke faget Kunst og håndverk i grunnskolen.en_US
dc.description.abstractThis Master Thesis is focused on the formal competence of Art and crafts teachers in the Norwegian compulsory education system. Statistics show that many teachers are practicing without formal competence in the subject area, while teachers who have obtained formal competence in the subject are experiencing a challenging job market. Using critical realism as a scientific framework, I wanted to shed light on this situation by examining the significance of formal teacher competence on teaching and student achievement in Art and crafts. On this basis I have formulated the following thesis question: What significance does lower secondary school teachers in Art and crafts think formal competence has as term of condition for teaching practice, and what causal explanations for prioritizing formal competence can be traced in their statements? To achieve an understanding of the significance of formal competence in teaching, I have conducted a study of the practice from the perspective of the teaching field. Through mixed methods consisting of qualitative interviews and nationwide quantitative surveys of Art and crafts teachers, I have been given the opportunity to share their reflections on this issue. Teacher’s statements are presented thematically based on teaching practice, self-competence, formal education on the subject, and social perspective of the subject. Based upon tendencies shown in the study, I have constructed two discussion perspectives. The first perspective examines formal competence in relation to the curriculums intention and the second perspective examines formal competence in relation to other terms of condition in teaching practice. As causal explanations for the prioritization of formal competence in Art and craft, I further discuss progression during the years of compulsory education, the curriculum, didactic understanding of the subject, and student group size. The study’s tendencies are later visualized in a typographic exhibition by various techniques and materials. The main area Visual communication in the curriculum is activated in the process of illustrating the thesis theme. The purpose of the master project is to create a thematic basis for discussion in the field of Art and design didactics, with the intention of strengthening the subject of Art and crafts in compulsory school.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectKunst og håndverken_US
dc.subjectkompetanseen_US
dc.subjectUndervisningspraksisen_US
dc.subjectElevers læringen_US
dc.subjectUngdomsskolenen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.titleFormell kompetanse i kunst og håndverk - betydning, prioritering og konsekvenseren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel