Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTveiten, Sidsel
dc.contributor.advisorHaukland, Magne
dc.contributor.authorBerg, Cathrine Maria Bye
dc.date.accessioned2013-12-05T13:11:16Z
dc.date.available2013-12-05T13:11:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1711
dc.descriptionMaster i helse og empowermenten_US
dc.description.abstractBakgrunn: Mange vil oppleve psykiske problemer, og vil trenge profesjonell hjelp. Samtaleterapi og medikamentell behandling har oftest vært benyttet, men fysisk aktivitet har i de senere årene blitt dokumentert som nyttig. Brukermedvirkning bør vektlegges i behandlingen. I stedet for å være passiv mottaker av ekspertenes hjelp, bør brukerne ta i bruk sine egne ressurser for å gjenvinne helse. Hensikt: Å utvikle kunnskap om, og forståelse av, hva helsepersonell mener om brukermedvirkning ved tilrettelegging av fysisk aktivitet. Teoretisk forankring: Det er tre grunnprinsipper i empowermenttenkningen; Synet på brukeren som ekspert på seg selv, omfordeling av makt og brukermedvirkning. Brukermedvirkning kan forstås som å sette brukerens behov i sentrum. Metode: Tre fokusgruppeintervjuer. Den ene gruppen ble intervjuet to ganger, den andre gruppen bare en gang. Intervjuobjektene var sosionomer, vernepleiere, fysioterapeut og sykepleiere med fordypning i psykisk helse og fysisk aktivitet. Resultater: Intervjugruppene mener at brukermedvirkning er viktig i forhold til tilrettelegging av fysisk aktivitet. Brukermedvirkning er betydningsfullt for å skape relasjon mellom brukerne og personalet med hensyn til å fremme motivasjon og mestring i forhold til å utfolde seg fysisk. Individuell tilrettelegging er betydningsfullt, slik at behandlingsopplegget kan bli tilpasset brukernes behov. Konklusjon: Helsepersonell mener at brukermedvirkning kan gi brukerne opplevelse av innflytelse og kontroll over sitt eget liv. Dette kan bidra til ansvarliggjøring. Videre forskning på området bør bestå i å intervjue brukere på samme DPS avdeling for å høre om de opplever medvirkning i behandlingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2013
dc.subjectBrukermedvirkningen_US
dc.subjectHelsepersonellen_US
dc.subjectFysisk aktiviteten_US
dc.subjectPsykiske lidelseren_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.titleHva mener personalet om brukermedvirkning ved tilrettelegging av fysisk aktivitet på en DPS avdeling?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel