• Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting 

   Arnesen, Clara Åse; Høst, Håkon; Frølich, Nicoline; Tjerbo, Trond; Aamodt, Per Olaf; Stigen, Inger Marie; Haug, Marit; Næss, Terje (NIBR-rapport 2012:3, Report, 2012)
   I 2007 fikk NIBR og NIFU i oppdrag å evaluere Kompetanseløftet 2015. I denne rapporten sees det nærmere på hvordan Kompetanseløftet er blitt iverksatt, og da særlig i kommunene. I tillegg innholder rapporten oppdaterte ...
  • Budsjettprosesser og budsjettdisiplin - en studie av norske kommuner i perioden 2002-2007 

   Monkerud, Lars Chr.; Tjerbo, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i en artikkel publisert av Terje Hagen og Signy Vabo i 2005, hvor de analyserte effekten av bestemte politiske og administrative trekk ved den enkelte kommune og den samme kommunens ...
  • Fylkesmannen mellom lokalt folkestyre og statlig styring 

   Hansen, Tore; Indset, Marthe; Sletnes, Ingun; Tjerbo, Trond (NIBR-rapport 2009:19, Report, 2009)
   NIBR har etter oppdrag fra KS, gjennomført en studie av Fylkesmannens rolle mellom statlig styring og det kommunale folkestyret. Utformingen av fylkesmannsrollen og fylkesmannsembete er viktig både for det lokale demokratiet ...
  • Helsekommunen? 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Tjerbo, Trond (NIBR-notat 2015:104, Report, 2015)
   Samhandlingsreformen har ført til et økt fokus på inter-kommunalt samarbeid. I dette notatet belyses ulike problem-stillinger knyttet til interkommunalt samarbeid etter samhandlingsreformen. Vi finner at samarbeid er ...
  • Kommunal organisering 2012. Redegjørelse for Kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase. 

   Blåka, Sara; Tjerbo, Trond; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport 2012:21, Report, 2012)
   NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet kartlagt organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2012 gjennom den såkalte organisasjonsdatabasen. Data fra undersøkelsen er oppsummert i ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid 2012 

   Tjerbo, Trond; Zeiner, Hilde Hatleskog; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2012:4, Report, 2012)
   Rapporten tar for seg utviklingen i kommunenes organisering av psykisk helsearbeid. Hovedinntrykket er at kommunenes arbeid ikke har endret seg vesentlig siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. ...
  • Organizational change and the risk of sickness absence: a longitudinal multilevel analysis of organizational unit-level change in hospitals 

   Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond; Bernstrøm, Vilde Hoff (BMC Health Services Research;19, Article number: 895 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-11-14)
   Background: Organizational change is often associated with reduced employee health and increased sickness absence. However, most studies in the field accentuate major organizational change and often do not distinguish ...
  • De unge stemmene 

   Knudtzon, Lillin; Tjerbo, Trond (NIBR-rapport 2009:34, Report, 2009)
   Rapporten gir ny og bred kunnskap om barn og ungdoms deltakelse og innflytelse i kommunene i Norge, hovedsakelig knyttet til formaliserte medvirkningsorganer. De fleste kommuner har slike, og disse gir større barn og ...
  • Den vanskelige uavhengigheten 

   Indset, Marthe; Tjerbo, Trond (NIBR-rapport 2011:7, Report, 2011)
   Rapporten ser nærmere på meningsinnholdet i uavhengighetsbegrepet, og vilkår for uavhengig revisjon, og spør hvordan uavhengighet kan ivaretas i en kommunal revisjonssammenheng. Utredningen viser at uavhengighet er et ...
  • Work-related moderators of the relationship between organizational change and sickness absence: a longitudinal multilevel study 

   Grønstad, Anniken; Kjekshus, Lars Erik; Tjerbo, Trond; Bernstrøm, Vilde Hoff (BMC Public Health;20, Article number: 1218 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-08-08)
   A sizeable body of research has demonstrated a relationship between organizational change and increased sickness absence. However, fewer studies have investigated what factors might mitigate this relationship. The aim of ...