• Byutviklingskonsulenten - fagekspert eller prosessaktivist i spenningsfeltet mellom det private og den offentlige vanmakt? 

   Moen, Bjørn; Harvold, Kjell; Strand, Arvid (NIBR-rapport 2004:2, Rapport, 2004)
   Forholdet mellom konsulenter og deres oppdragsgivere ved byutviklingsoppgaver, dvs. omforming og utvikling av tidligere tiders arealbruk og bystruktur, er studert. Samtaler med bestillere og konsulenter har avdekket sterke ...
  • Kommunal boligpolitikk - fragmentert og reaktiv 

   Myrvold, Trine; Strand, Arvid; Holm, Arne; Hansen, Thorbjørn (NIBR-rapport 2002:05, Rapport, 2002)
   Rapporten dokumenterer en undersøkelse av boligpolitikken i tolv norske kommuner. Både utbyggingspolitikken og den boligsosiale politikken er kartlagt. Kommunene setter i liten grad - innenfor begge politikkområder - selv ...
  • Planforsøket på regionalt nivå i Akershus 

   Nenseth, Vibeke; Strand, Arvid (NIBR-rapport 2002:03, Rapport, 2002)
   Rapporten dokumenterer resultatene fra evaluering av forsøket med desentralisert sluttbehandling av innsigelsessaker etter Plan- og bygningsloven. Hovedkonklusjonen er at forsøket i Akershus har vært vellykket, i den ...
  • Rikspolitiske retningslinjer for jordvernet? 

   Harvold, Kjell; Lund-Iversen, Martin; Strand, Arvid (NIBR-rapport 2004:24, Rapport, 2004)
   I arealpolitikken kommer spørsmålet om jordvern til uttrykk som konflikter i planprosessene. Et verktøy som hittil ikke har blitt benyttet innenfor jordvern er rikspolitiske retningslinjer (RPR). I rapporten drøftes ...
  • Utbyggingsøkonomi og markedsutsikter 

   Strand, Arvid; Kann, Frode; Tennøy, Aud; Orderud, Geir Inge; Juvkam, Dag (NIBR-rapport 2002:10, Rapport, 2002)
   Ett av Oslos siste større utbyggingsområder innenfor byggesonen er under planlegging. Det foreligger to forholdsvis ulike utbyggingsalternativer, hvert dimensjonert for henholdsvis 4000 og 5500 boligenheter. Rapporten ...