• "Bit for bit" utbygging i kystsonen 

   Stokke, Knut Bjørn; Havnen, Eli (Samarbeidsrapport NIBR/NIVA/HI 2009, Report, 2009)
   Rapporten gir en oversikt over viktige plan- og forvaltningsutfordringer i kystsonen, med særlig fokus på marint biologisk mangfold og gyte- og oppvekstområder knyttet til de nære sjøområdene innenfor grunnlinjene. I disse ...
  • Forvaltning av strandsonen 

   Harvold, Kjell; Stokke, Knut Bjørn; Tesli, Arne (Samarbeidsrapport NIBR/NMBU 2015, Report, 2015)
   De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen trådte i kraft i 2011. I retningslinjen foretas det en inndeling av strandsonen i tre forvaltningssoner. I denne rapporten gjennomgår ...
  • Funksjonshemmedes interesser i planleggingen 

   Lund-Iversen, Martin; Stokke, Knut Bjørn (NIBR-rapport 2002:19, Report, 2002)
   Utgangspunktet for denne undersøkelsen er programmet "Samfunnsplanlegging og brukermedvirkning"/"Planlegging for alle" i regi av Miljøverndepartementet og Sosialdepartementet. Hensikten med undersøkelsen er å sammenlikne ...
  • Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Stokke, Knut Bjørn (Journal article, 2016)
   This article is an empirical analysis of Norway’s implementation of the EU Water Framework Directive. Aiming at achieving good environmental status in all of Europe’s waters by 2015, the Directive is seen as a case of ...
  • Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? 

   Indset, Marthe; Naustdalslid, Jon; Stokke, Knut Bjørn (NIBR-rapport 2010:3, Report, 2010)
   NIBR har gjennomført en pilotstudie av arbeidet med helhetlig vannforvaltning i fire vannområder i Norge. EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet), i Norge gjennomført som Forskrift om rammer for vannforvaltningen ...
  • Kommunal kystsoneplanlegging 

   Lund-Iversen, Martin; Hovik, Sissel; Stokke, Knut Bjørn (NIBR-rapport 2006:17, Report, 2006)
   Rapporten belyser erfaringer med kommunal kystsoneplanlegging i Norge, med spesiell vekt på hvordan hensynet til fiskeri- og havbruksnæringen er ivaretatt. Vi har satt fokus på planprosessene, planinnhold og planleggingens ...
  • Kommune- og økonomiplanlegging 

   Falleth, Eva Irene; Stokke, Knut Bjørn (NIBR prosjektrapport 2001:20, Report, 2001)
   Hovedkonklusjonen er at økonomiplanlegging har styrket sin posisjon i kommunene i løpet aav 1990-årene. Kommuneplanleging assossieres primært med arealplanlegging. Kommuneplanens måldel og handlingsprogram har begrenset ...
  • Kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av kystsonen 

   Stokke, Knut Bjørn; Lund-Iversen, Martin; Rinde, Eli; Moy, Frithjof; Havnen, Eli (Report, 2012)
   Kystsonen er utsatt for økende press fra utbygging og andre tiltak, og ofte fattes beslutninger om arealbruk «bit for bit» uten å vite hvilke konsekvenser tiltakene har totalt sett. Utbyggingen i kystsonen har fått mye ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Lurøy kommune med hovedvekt på Lovund 

   Schmidt, Lene; Stokke, Knut Bjørn; Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2011:30, Report, 2011)
   Rapporten belyser utviklingen i Lurøy kommune (Nordland) og på øya Lovund spesielt. Utviklingen i folketall og arbeidsplasser i Lurøy, og særlig på Lovund, har det siste tiåret utviklet seg klart bedre enn gjennomsnittet ...
  • Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand 

   Stokke, Knut Bjørn; Skogheim, Ragnhild; Vindenes, Erling; Omland, Atle; Skår, Margrete (Samarbeidsrapport NIBR/NINA/NIKU 2008, Report, 2008)
   Prosjektet retter søkelys mot friluftsområder i Kristiansand knyttet til kystsonen, bymark/bydelsmarker og sammenhengende korridorer fra sjøkanten, gjennom byen/bebygde områder og opp til bymarka/bydelsmarka. Rapporten ...
  • Steds- og næringsutvikling på Lovund 

   Stokke, Knut Bjørn; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil; Vindenes, Erling (NIBR-rapport 2008:05, Report, 2008)
   Rapporten presenterer resultatene fra en studie av steds- og næringsutvikling på Lovund, og peker på sentrale forklaringer på hvorfor et såpass perifert sted som Lovund har maktet å få til en så stor vekst innen oppdrettsnæringen ...
  • Utvikling og livskraft i kystsamfunn – En studie av tre små kystkommuner 

   Onsager, Knut; Schmidt, Lene; Stokke, Knut Bjørn; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2013:12, Report, 2013)
   Rapporten belyser utviklingstrekk og drivkrefter bak befolknings- og arbeidsplassutviklingen i tre små kystkommuner (Sandøy, Lurøy, Skjervøy) i perioden 2000–12. Utvalget består av kystsamfunn og -kommuner med en noe bedre ...