• Fortell meg at jeg er ønsket! 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (AFI Rapport 2006:2, rapport, 2006)
   ”Sats på en senior” er slagordet til Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (Krafttaket). Det overordnede målet med Krafttaket er å stimulere til et godt arbeidsmiljø og en god personalpolitikk i virksomhetene ...
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? 

   Steinum, Trude (AFI AFI FoU-resultat 2008, rapport, 2008)
  • Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) 

   Steinum, Trude; Hilsen, Anne Inga; Bull, Helga (AFI Notat 2007:10, rapport, 2007)
   Det er nå to år igjen av IA-avtalens avtaleperiode, og som et ledd i arbeidet med avtalens mål om å øke den gjennomsnittlige pensjonsalder var det et behov om å samle kunnskap om hvor innsatsen bør ligge de to neste årene. ...
  • Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling 

   Wathne, Christin Thea; Fossen, Øystein; Steinum, Trude; Qvale, Thoralf Ulrik (AFI Notat 2008:18, rapport, 2008)
   Dette notatet omhandler praktiske metoder for bedriftsutvikling og retter seg mot ledere og ansatte i bedrifter som er interessert i slik utvikling. Notatet retter seg også mot aksjons-forskere eller konsulenter som ...
  • På seniorvis 

   Hilsen, Anne Inga; Olsvik, Vigdis Mathisen; Steinum, Trude (AFI Rapport 2009:4, rapport, 2009)
   Høsten 2006 ble det Steen, Arild Henriktet et prosjekt for å belyse hvilke faktorer som bidrar til tidligavgang fra arbeidslivet i kvinnedominerte bransjer. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet 2008/2009. Hensikten med ...
  • Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom 

   Enehaug, Heidi; Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (AFI Notat 2008:5, rapport, 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdeparte-mentet (FAD) gjennomført en empirisk undersøkelse i virksomheter som er omfattet av sær-aldersgrenser pga særlig belastende jobber ...
  • Utredning om omstilling 

   Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude; Gjerberg, Elisabeth (AFI Notat 2004:3, rapport, 2004)
   Rapporten bygger på litteraturgjennomgang. Forskningslitteraturen om omstilling er ikke lett å sammenligne. Det omtales en rekke for­skjellige typer omstilling, og man har fokus på en rekke forskjellige effekter av ...