• Connecting to professional knowledge 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 7, Working paper, 2004)
   Studies of students’ educational outcome tend to be based on rather simple input output models. The aim of this paper is to demonstrate that a better understanding of professional knowledge and the longitudinal characteristics ...
  • Educational choice and persistence in male and female dominated fields 

   Mastekaasa, Arne; Smeby, Jens-Christian (;nr. 3, Working paper, 2005)
   Even though female students now make up more than half of all higher education students in many countries, the distribution of women across fields of study is still very uneven. This study examines the gendered nature of ...
  • Epistemic cultures among beginning professionals 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 8, Working paper, 2006)
   One of the key characteristics of professions is that they are knowledge based occupational groups. Professional education and training is therefore an essential element of professionalism. During the last 30-40 ...
  • Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg 

   Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian (SPS arbeidsnotat;nr. 3, Working paper, 2007)
   Hensikten med dette notatet er å belyse hva førskolelærere gjør etter endt utdanning. Hvor mange jobber som førskolelærere og hvor mange av disse jobber i henholdsvis barnehage og i grunnskolen? Er det mange som fortsetter ...
  • Førskolelærerstudentenes praksis – øvingslærerne og øvingsbarnehagene 

   Løvgren, Mette (SPS arbeidsnotat;nr. 3, Working paper, 2009-10)
   Denne rapporten omhandler øvingslærerne i førskolelærerutdanningen, altså de som arbeider i barnehagene og har som del av jobben sin å følge opp den delen av førskolelærerutdanningen som foregår i barnehagene. Øvingslæring ...
  • Førskolelærerstudentenes yrkesplaner 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 8, Working paper, 2003)
   Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker seg en jobb i barnehage etter endt utdanning og hva som i tilfelle er grunnen til at de ønsker annet arbeid. Analysene ...
  • Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg 

   Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian (HiO-notat;nr. 1, Research report, 2007-04)
   Tema for denne rapporten er studentenes syn på eget utdanningsvalg, studieatferd og studietilfredshet ved starten av studiet. Analysene er særlig rettet mot studentene i sykepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, sosionom- ...
  • Measuring learning outcomes 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per O (European Journal of Education;Volume 52, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2017-02-02)
   The growing interest for measurement of learning outcomes relates to long lines of development in higher education, the request for accountability, intensified through international reforms and movements such as the ...
  • Narrative reasoning and coherent alignment in field placement 

   Vindegg, Jorunn; Smeby, Jens-Christian (Social Work Education;Published online: 11 Jul 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-30)
   In social work, field placement is considered an essential component to prepare students for professional practice. A significant degree of disjunction between academic and practical learning also is asserted. The present ...
  • Placement training and learning outcomes in social work education 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (Studies in Higher Education;, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-21)
   Field placement has traditionally been an important component of professional and vocational education programmes, and there is a growing interest in workplace experience in higher education programmes in general. In this ...
  • Practice educators’ emphasis on research in supervision of occupational therapy students 

   Helgøy, Kjersti Velde; Smeby, Jens-Christian; Bonsaksen, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: One approach to promote students’ use of research in future practice involves integrating students’ research use in supervision during practice placements. Studies examining this aspect of supervision in practice ...
  • Profesjonsfag, fagdisipliner og tverrfaglige felt 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 5, Working paper, 2003)
   Dagens inndeling i fag og fagdisipliner tas ofte som en selvfølge og betraktes gjerne som en egenskap ved selve kunnskapen. Fag er imidlertid historisk gitte former for kunnskapsorganisering som kontinuerlig er i endring. ...
  • Profesjonsutdanning og kompetanse – en tabellrapport basert på StudData 

   Wernø, Ida Lyngstad; Smeby, Jens-Christian (SPS arbeidsnotat;nr. 1 – 2018, Research report, 2018)
   Denne tabellrapporten er utarbeidet på oppdrag av Kompetansebehovsutvalget.Hensikten er å gi innspill til vurderingen av en del sentrale yrkesrettede høyere utdanninger. Resultatene som presenteres er basert StudData som ...
  • Professionalism in a knowledge society: The academic drift of professional education in the “new” professions 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 7, Working paper, 2006)
   A central argument in this paper is that a greater emphasis on knowledge and epistemological cultures is needed to understand the challenges of professionalism in modern globalized knowledge societies. A knowledge society ...
  • Programme coherence and epistemological beliefs 

   Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Smeby, Jens-Christian (Nordic Psychology;67(2), Journal article; Peer reviewed, 2015-04-23)
   The aim of this study was to investigate epistemological beliefs and programme coherence in nursing, social work and general teacher-training programmes. An abstract theoretical knowledge base is a key characteristic of ...
  • The relationship among learning outcome measures used in higher education 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (Quality in Higher Education;Volume 24 - Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2018-07-09)
   Although grades are still considered important signifiers of graduates’ quality, greater attention has been paid to other measures of learning outcomes in higher education. This shift in attention is attributed to an ...
  • Research-based teacher education in Norway – a longitudinal perspective 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Research has been highlighted as a key dimension in the development of teacher education quality. However, there are different understandings of how research is and should be linked to teacher educators’ competence. We ...
  • Studentenes vurdering av førskolelærerutdanningen – resultater fra StudData 

   Skjønsberg, Andreas; Caspersen, Joakim (SPS arbeidsnotat;nr. 2, Working paper, 2009)
   I denne rapporten er førskolelærerstudenters vurderinger av førskolelærerutdanningen analysert. Undersøkelsen rapporten bygger på er en spørreskjemaundersøkelse foretatt blant studenter som i 2007 var i sitt tredje studieår. ...
  • Studiekvalitet: hvordan sikre kvaliteten på kvalitetsdataene? 

   Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per Olaf (;nr. 9, Working paper, 2004)
   Høsten 2004 arrangerte Rektoratet, SEFIA, SPS og PUS en seminarrekke om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling. Det foreliggende notatet er skrevet av Jens-Christian Smeby og Per Olaf Aamodt med utgangspunkt i innledningen ...
  • Tilbakeblikk på utdanningen - Yrkesaktivitet, mestring av yrke, oppfølging i arbeidslivet og vurdering av utdanningen 

   Frøseth, Mari Wigum; Caspersen, Joakim (HiO-notat;nr. 2, Research report, 2008-02)
   Profesjonsutdanningers egenart er at de leder frem til bestemte yrker og bestemte jobber i bestemte sektorer. Å legge grunnlaget for god utøvelse av disse yrkene er noe av formålet med utdanningen. I dette notatet presenteres ...