• All European countries are not the same. The Dublin Regulation and onward migration in Europe 

   Takle, Marianne; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 12/15, Report, 2015)
   This report describes a Dublin System on the brink of a major crisis. The report examines the significance of the Dublin Regulation for the onward migration of asylum seekers within Europe, based on data collected in Norway, ...
  • All European countries are not the same. The Dublin Regulation and onward migration in Europe 

   Takle, Marianne; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 12/15, Report, 2015)
   This report describes a Dublin System on the brink of a major crisis. The report examines the significance of the Dublin Regulation for the onward migration of asylum seekers within Europe, based on data collected in Norway, ...
  • Alt er relativt: ytelser til barnefamilier i norske asylmottak, 1989–2017 

   Seeberg, Marie Louise (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 20, nr. 4, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen tar for seg økonomiske rammer for barnefamilier i asylmottak i perioden 1989 til 2017. Det finnes ikke studier av langsiktige konsekvenser av fattigdom for barn og unge i asylmottak. Det meste som utføres ...
  • Barn i familier med fluktbakgrunn. Sluttrapport: tiltak for inkludering, medvirkning og tilhørighet 

   Mathisen, Tina; Seeberg, Marie Louise; Fretheim, Ingeborg Sofie; Harsheim, Ingrid Gaarder; Falch, Nina Skrove (NOVA Rapport;3/2024, Report, 2024)
   Denne rapporten avslutter forskningsprosjektet «Barn med fluktbakgrunn - tiltak for inkludering og tilhørighet». Rapporten belyser situasjonen til barn og unge i familier med fluktbakgrunn i Norge, og hvordan de kommunale ...
  • Barn og unge i familier med fluktbakgrunn. Erfaringer med inkludering og tilhørighet 

   Mathisen, Tina; Seeberg, Marie Louise; Skiple, Alida (NOVA Rapport;12/2023, Research report, 2023)
   Rapporten belyser hvilke erfaringer barn og unge med fluktbakgrunn har med inkludering i Norge. Vi finner at barna har behov for mer støtte i bosettingsfasen, særlig knyttet til fritidsaktiviteter. Skolen er en viktig ...
  • Dealing with Difference: Two classrooms, two countries 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 18/03, Research report, 2003)
   Rapporten er basert på et halvt års sosialantropologisk feltarbeid i en grunnskole i Oslo og et tilsvarende feltarbeid i en grunnskole i Amsterdam. Diskusjoner om et flerkulturelt samfunn må forstås på bakgrunn av hvordan ...
  • “Does She Speak Norwegian?” Ethnic dimensions of hierarchy in Norwegian health care workplaces 

   Dahle, Rannveig; Seeberg, Marie Louise (Nordic Journal of Migration Research;3(2), Journal article; Peer reviewed, 2013-07)
   This article highlights implications of two aspects of glocalisation - migration and New Public Management - at different levels in the Norwegian health care sector. They meet in the concept of competence, the central ...
  • "Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt" 

   Dahle, Rannveig; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 24/05, Report, 2005)
   Denne rapporten er et resultat av prosjektet «Arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren: kjønn, klasse, etnisitet». Prosjektet, som ble gjennomført fra 2003 til 2005, var finansiert gjennom Norges forskningsråds program ...
  • "Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt" 

   Dahle, Rannveig; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 24/05, Research report, 2005)
   The project «Workplaces in the health care sector: gender, class, ethnicity» (2003-2005) was financed by the Norwegian Research Council's programme for workplace and labour market research. The project was initiated in ...
  • Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall» 

   Seeberg, Marie Louise; Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 3/15, Report, 2015)
   Rapporten er en evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall.» Målet med tiltaket er å hjelpe skoler til å utvikle læringsmiljøet på skolene slik at ...
  • Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall» 

   Seeberg, Marie Louise; Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 3/15, Report, 2015)
   An estimated 12% of primary and lower secondary schools in Norway have struggled with bullying over a longer period of time, according to the annual Pupil Survey. The Norwegian Directorate for Education and Training has ...
  • FOOD2GATHER: What is migrants’ food all about in Europe? A media discourse analysis through the lens of controversies 

   Razy, Elodie; Vivier, Melanie; Terragni, Laura; Roos, Gun; Teigen, Helene Fiane; Tolgensbakk, Ida; Seeberg, Marie Louise; Amilien, Virginie; Wie, Erica; O'Mara, Jillian; Starck, Edda; Matta, Raul; Crenn, Chantal; Techoueyres, Isabelle; Marchiset, Sarah; Schmidt, Donatella; Palutan, Giovanna; Guerazzi, Tommaso; Pivato, Caterina Zanatta; Dolphijn, Rick; Polson, Nick (Notat;3-2021, Report, 2021)
   This report is part of the HERANET funded project FOOD2GATHER. The project aims at understanding the question of integration/exclusion of migrants through foodscapes. An important step in this direction is to analyse the ...
  • Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked 

   Sandlie, Hans Christian; Seeberg, Marie Louise (NOVa Notat 1/13, Notat, 2013)
   The topic of this study is the increased labour immigration into Norway in recent years and, more specifically, the impact and dynamics of this immigration on the Norwegian housing market. As labour immigrants in Norway ...
  • Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked 

   Sandlie, Hans Christian; Seeberg, Marie Louise (NOVa Notat 1/13, Notat, 2013)
   I løpet av de senere årene har Norge opplevd økt tilflytting av utenlandsk arbeidskraft. Tema for dette notatet er disse arbeidsinnvandrernes etablering på det norske boligmarkedet. Hvordan er det norske boligmarkedet ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 26/11, Report, 2011)
   NOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 26/11, Report, 2011)
   NOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet ...
  • 'Har vi hatt leksehjelp nå?' Sosial utjevning når alle skal med 

   Seeberg, Marie Louise; Seland, Idunn; Hassan, Sahra Cecilie (Sosiologi i dag;44(4), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I en kompleks verden får tiltak og ordninger ofte andre virkninger enn planlagt, fordi det skjer uforutsette ting i omgivelsene. Det kan også være paradokser innebygd i den enkelte ordning som gjør at resultatene ikke blir ...
  • Kunnskapsstatus (1990–2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport;2011:08, Research report, 2011-02)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å gå gjennom og lage en oversikt over forskningsbasert kunnskap om etnisk diskriminering av barn og unge i Norge, og å identifisere områder der det er behov for mer forskning. Arbeidet ...
  • "Litt vanskelig at alle skal med!" 

   Seeberg, Marie Louise; Hassan, Sahra Cecilie (NOVA Rapport 3/12, Research report, 2012)
   NOVA og NIFU evaluerer tilbudet om leksehjelp 1.-4. trinn, som ble innført fra høsten 2010 i alle landets grunnskoler. Det overordnede formålet med evalueringen er å finne ut hvordan leksehjelpen utformes på skolene, og ...
  • "Litt vanskelig at alle skal med!" 

   Seeberg, Marie Louise; Hassan, Sahra Cecilie (NOVA Rapport 3/12, Report, 2012)
   As from August 2010, an amendment to the Education Act and Private Schools Act obligates all school owners (municipal and private) to offer free homework assistance to all pupils in years 1 to 4 in primary school. The ...