• Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen? 

   Haug, Marit; Holm, Arne; Monkerud, Lars; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2014:16, Rapport, 2014)
   Prosjektet er en litteraturstudie og tar for seg artikler som sier noe om sammenhengen mellom bolig/boområde og helse. Litteraturstudien finner at det er en sammenheng mellom bolig/boområde og helse, og at det å bo i en ...
  • BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest 

   Kvinge, Torunn; Nørve, Siri; Schmidt, Lene; Holm, Arne (NIBR-rapport 2013:19, Rapport, 2013)
   Rapporten belyser fremtidige eldres boligbehov og boliginteresser og drøfter kommunenes planer og mulige virkemidler på boligområdet. Det er gjennomført en drøfting av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nye boligløsninger. ...
  • Boligpreferanser i distriktene 

   Ruud, Marit Ekne; Schmidt, Lene; Sørlie, Kjetil; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2014:1, Rapport, 2014)
   Rapporten setter søkelys på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting og tilflytting i distriktene, og hva som er etterspurte kvaliteter ved boligen, bomiljøet og stedet. Undersøkelsen er basert på intervjuer av kommunalt ...
  • Fargerikt samfunn i et arktisk klima 

   Schmidt, Lene; Gundersen, Frants; Guttu, Jon (NIBR-rapport 2007:03, Rapport, 2007)
   Rapporten beskriver utfordringer og muligheter med hensyn til steds- og næringsutvikling i Vardø. Analysen viser at det finnes ulike oppfatninger av hva man skal satse på og hvem som har makt og myndighet til å påvirke ...
  • For tett? 

   Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2007:12, Rapport, 2007)
   Fortetting har vært en politisk formulert strategi for boligbygging i senere år, men er ofte konfliktfylt. Vi vhar sett at spørsmål knyttet til bokvaliteter som felles utearealer, sol- og dagslysforhold versus tetthet har ...
  • Hvordan kjøpe en bolig som ikke finnes? 

   Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2008:24, Rapport, 2008)
   Prosjektet studerer et lite utforsket fagområde i skjæringsfeltet mellom boligpolitikk og forbrukerpolitikk. Formålet er å vurdere innspill som kan sikre god informasjon ved kjøp av bolig på prospekt. Ansvarlig for ...
  • Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt 

   Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2009:18, Rapport, 2009)
   Formålet med prosjektet har vært å kartlegge erfaringene med industrialisering av trehusproduksjonen. Hvorfot har noen lykkes , mens andre har feilet, og hva kan vi lære av erfaringene? Industrialiseringen er begrunnet med ...
  • Kompakt by, bokvalitet og sosial bærekraft 

   Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2014:12, Rapport, 2014)
   Denne rapporten er del av et større prosjekt: " Handling goal conflicts in compact city/centre development: How is local sustainable planning managed through new planning tools and practices?" . Formålet med det overordnete ...
  • Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall 

   Skogheim, Ragnhild; Schmidt, Lene; Nenseth, Vibeke (NIBR-rapport 2006:03, Rapport, 2006)
   Rapporten presenterer en studie av planleggingen av idrettsanlegg i Oslo gjennom case-studier av henholdsvis kunstgressbane og svømmehall. Studien viser at det er et gap mellom overordnete politiske mål og idrettsanleggspraksis. ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Lurøy kommune med hovedvekt på Lovund 

   Schmidt, Lene; Stokke, Knut Bjørn; Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2011:30, Rapport, 2011)
   Rapporten belyser utviklingen i Lurøy kommune (Nordland) og på øya Lovund spesielt. Utviklingen i folketall og arbeidsplasser i Lurøy, og særlig på Lovund, har det siste tiåret utviklet seg klart bedre enn gjennomsnittet ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Sandøy kommune 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Schmidt, Lene; Sørlie, Kjetil; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2011:24, Rapport, 2011)
   Rapporten beskriver og forklarer utviklingen i Sandøy kommune (Møre og Romsdal) og drøfter utfordringer framover. Sandøy har hatt en langt bedre utvikling i arbeidsplasser og folketall det siste tiåret enn flertallet av ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune 

   Onsager, Knut; Schmidt, Lene; Vestby, Guri Mette; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2012:23, Rapport, 2012)
   Rapporten belyser nærings- og samfunnsutviklingen i Skjervøy kommune og noe grunnlaget for stabilt folketall og vekst i arbeidsplasser det siste tiåret. Rapporten trekker videre fram utviklingsbetingelser og noen utfordringer ...
  • Medvirkning i planprosesser i Oslo kommune 

   Schmidt, Lene; Guttu, Jon; Knudtzon, Lillin (NIBR-rapport 2011:1, Rapport, 2011)
   Rapporten kartleger berørte parters erfaringer med medvirkning i planprosesser. Den har et særlig fokus på tidlig fase og på berørte parter som ofte faller utenom. Formålet er å bidra til forbedring i plan- og bygningsetatens ...
  • Møtesteder i Bydel Søndre Nordstrand 

   Guttu, Jon; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2010:19, Rapport, 2010)
   Rapporten gir en oversikt over møtesteder ute og innendørs i bydelen, de viktigste brukerne og hva som gjøres for å forbedre møtestedene. Blant en rekke større og mindre møtesteder i bydelen peker idrettsanlegg, skoler og ...
  • Sandvika i støpeskjeen 

   Eidheim, Frøydis; Røe, Per Gunnar; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2002:14, Rapport, 2002)
   I denne rapporten presenteres det en metode for å studere sosiokulturelle sider ved steder og stedsutvikling. Denne metodikken er benyttet i en analyse av arbeidet med en "helhetsplan" for utviklingen av Sandvika i Bærum ...
  • Slik vil eldre bo 

   Brevik, Ivar; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2005:17, Rapport, 2005)
   Rapporten gjør rede for resultater fra en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser generelt og i en situasjon med svekket helse. Foretrukket boform ved skrøpelighet, valg mellom kommunale boformer og omsorgsboligenes ...
  • Små boliger - en kunnskapsoversikt 

   Schmidt, Lene; Guttu, Jon; Juvkam, Dag; Barlindhaug, Rolf (NIBR-rapport 2009:01, Rapport, 2009)
   Boligmeldingen har som mål å legge tilrette for et velfungerende marked. I Hovedstadsmeldingen uttrykkes en bekymring over byggingen av små boliger. Er bygging av små boliger uttrykk for et velfungerende marked eller et ...
  • Små boliger – universell utforming, bovaner og brukskvalitet 

   Schmidt, Lene; Guttu, Jon (NIBR-rapport 2012:1, Rapport, 2012)
   Rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan små boliger kan tilpasses nye krav i byggeforskriftene til tilgjengelig boenhet formelt sett og hva det innebærer i praksis. Vi har gjennomført en bovanestudie av små boliger ...
  • Stedsanalyse for Svelvik kommune 

   Skogheim, Ragnhild; Schmidt, Lene; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2011:32, Rapport, 2011)
   Stedsanalysen skal inngå som kunnskapsgrunnlag i forbindelse med rullering avkommuneplan for Svelvik kommune og i kommunens utviklingsarbeid. Rapportens sentrale temaer er Svelviks rolle i regionen, Svelviks stedskvaliteter ...
  • Utvikling av drabantbyer 

   Brevik, Ivar; Guttu, Jon; Schmidt, Lene; Brattbakk, Ingar; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2006:13, Rapport, 2006)
   Bibliografien gir en oversikt over litteratur omkring utviklingen av drabantbyene med hovedvekt på forskning fra Norge og de nordiske land, men også noen eksempler fra europeisk litteratur. Bibliografien inneholder en ...