• Attraktive turistdestinasjoner - gode oppvekstmiljøer? 

   Vestby, Guri Mette; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2008:17, Report, 2008)
   Geilo og Hemsedal er svært attraktive turistdestinasjoner, og direkte og indirekte følger mange fordeler og spesielle betingelser for lokal ungdom sammenlignet med andre bygdekommuner. Gjennom ungdom og unge voksnes ...
  • Beboernes tilfredshet med nybygde boliger 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2008:14, Report, 2008)
   Om lag 80 prosent av beboerne i nye boliger er fornøyd og 10 prosent misfornøyd. Mest fornøyd er beboerne med kjøkkenet, b adet og oppvarmingsløsningene og minst fornøyd med lydisolering mellom rom i boligen og til ...
  • Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo 

   Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2018:14, Research report, 2019-02)
   Rapporten belyser hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by i Oslo eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter fra ytre by til Akershus. I tillegg er barnefamilier som ...
  • Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:15, Research report, 2019-01)
   Rapporten tar for seg samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, ved en nytte-kostanalyse. Rapporten tar også for seg hvordan kommunene arbeider for å legge til rette ...
  • Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon 

   Karvel, Eva; Ruud, Marit Ekne; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2012:27, Report, 2012)
   Tilknyttet prosjekt Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
  • Boligpreferanser i distriktene 

   Ruud, Marit Ekne; Schmidt, Lene; Sørlie, Kjetil; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2014:1, Report, 2014)
   Rapporten setter søkelys på hva bolig og bomiljø betyr for bosetting og tilflytting i distriktene, og hva som er etterspurte kvaliteter ved boligen, bomiljøet og stedet. Undersøkelsen er basert på intervjuer av kommunalt ...
  • Byplangrep og bostedssegregasjon 

   Kvinge, Torunn; Barlindhaug, Rolf; Lied, Camilla; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2012:11, Report, 2012)
   Som mange andre europeiske storbyer er også Oslo i noen grad kjennetegnet av bostedssegregasjon, det vil si at ulike sosioøkonomiske grupper fordeler seg ulikt over ulike deler av byen. De siste årene har Oslo opplevd en ...
  • Covid-19: informasjon, etterlevelse og vaksinasjon blant innvandrere–en kunnskapsoppsummering 

   Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Wiig, Henrik; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:11, Research report, 2021-06)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet med rapporten har vært tredelt. Kunnskapsoppsummeringen skal sammenfatte erfaringer med å nå frem med covid-19 relatert informasjon til innvandrermiljøer, ...
  • Eie-etablering for personer med utviklingshemming: Virkemidler og mulighetsrom 

   Ruud, Marit Ekne; Astrup, Kim Christian (NIBR-rapport;2018:17, Research report, 2018-12)
   Målet med denne studien er å vise hvordan kommuner kan tilrettelegge for at personer med utviklingshemming skal kunne eie egen bolig ved bruk av økonomiske virkemidler uten at dette blir dyrere for kommunen enn å tilby ...
  • Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 

   Tronstad, Kristian; Ruud, Marit Ekne; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2013:11, Report, 2013)
   NIBR har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) gjennomført evaluering av handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009–2012). Sentrale problemstillinger ...
  • Evaluering av Norsk Kulturminnefond 

   Ruud, Marit Ekne; Skålnes, Sigrid; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2007:06, Report, 2007)
   Norsk Kulturminnefond ble opprettet i 2002, som et supplement til eksisterende tilskuddsordninger for antikvariske kulturminner. Fondet har i løpet av årene fra opprettelsen etablert og utformet organisasjonen på en dyktig ...
  • Fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder – Hvordan få til gode prosesser? 

   Nordahl, Berit Irene; Ruud, Marit Ekne; Føreland, Jan Willy; Frøyseth, Vibeke; Totland, Elisabeth; Lislevand, Anne S. (Research report, 2019-01-01)
   Rapporten synliggjør at fortetting og transformasjon i sentrumsnære bebygde områder ofte er krevende. Kommuner i sentrale byområder må håndtere en stor befolkningsvekst og samtidig følge opp nasjonale og regionale målsettinger ...
  • Fremtidige boligbehov 

   Ruud, Marit Ekne; Barlindhaug, Rolf; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2013:25, Report, 2013)
   Boligbehovsbegrepet diskuteres ut fra ulike faglige tradisjoner, og som en underliggende dimensjon i velferdsstatens fordelingsdiskurser. Videre tar rapporten for seg boligbyggebehovet framover ut fra en framskriving ...
  • Grunneiersamarbeid for gjennomføring av byutvikling 

   Nordahl, Berit; Føreland, Jan Willy; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:21, Research report, 2020-01)
   Denne rapporten ser på mulighetene for å få til et samarbeid mellom eksisterende grunneierne i slike områder. Rapporten analyserer åtte konkrete grunneiersamarbeider. På grunnlag av disse beskrives prosessen fram til ...
  • Helhetlig boligplanlegging 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport 2015:21, Report, 2016)
   I prosjektets første fase, dokumentert gjennom denne rapporten, er begrepet helhetlig boligplanlegging drøftet mhp hvilke elementer som bør inngå i begrepet, særlig i hvilken grad boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn ...
  • Hva er god startlånpraksis? 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Aarland, Kristin; Monkerud, Lars; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2014:27, Report, 2015)
   Denne rapporten er del 1 i et prosjekt om kommunenes praktisering av startlånordning, før og etter forskriftsendringen som trådte i kraft i mars i 2014. Den er utført på oppdrag fra Husbanken høsten 2014. Del 2 i prosjektet ...
  • Hverdagsstedet Vestli 

   Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Dalseide, Astri Margareta; Mæhle, Yngvild Margrete; Ruud, Marit Ekne (AFI Rapport 2018:01, Report, 2018)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR, OsloMet) gjennomført en bred stedsanalyse av Vestli på ...
  • Hvilken sammenheng finner vi mellom boligtyper og befolkningssammensetning? 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne; Nygaard, Marit Owren (NIBR-rapport 2017:14, Report, 2017)
   Basert på foreliggende kunnskap om sammenhengen mellom boligtyper og befolkningssammensetning har NIBR drøftet effektene på befolkningssammensetningen etter alder og sosioøkonomiske kjennetegn som følge av forslag til to ...
  • Indikatorer for sosial bærekraft til bruk i planlegging og utvikling av boligområder 

   Ruud, Marit Ekne (NIBR-notat 2010:110, Notat, 2010)
   Last ned gratis Notatet presenterer resultatene av en litteraturstudie. Formålet har vært å få frem erfaringer med bruk av indikatorer for å måle sosial bærekraft til bruk i planlegging og utvikling av boligområder.
  • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 Delrapport 1 

   Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2020:28, Research report, 2020-12)
   Rapporten inneholder en oversikt over informasjons- og veiledningstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner i forbindelse med covid-19, samt en oversikt over smittesituasjonen i innvandrerbefolkningen. ...