• 800Gjeld 

   Poppe, Christian (SIFO oppdragsrapport;4-2010, Report, 2010)
   800gjeld — eller 800 45353 — er en nyopprettet telefonbasert tjeneste hvor personer med økonomiske problemer kan ringe og få råd og hjelp til selvhjelp, herunder veiledning om hvor de kan henvende seg lokalt for å få bli ...
  • Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Ireland. A report to the Competition and Consumer Protection Commission (CCPC), Ireland 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Oppdragsrapport;15-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten analyserer økonomisk trygghet i Irland, basert på data samlet inn i januar og februar 2018. Innbyggerne i Irland forventes å ta ansvar for sin eget økonomiske trygghet, både i nåtid og i fremtiden. Likevel ...
  • Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Norway. A summary report 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Oppdragsrapport;19-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten handler om ‘financial well-being’ — økonomisk trygghet på norsk. Rapporten gir et oversiktsbilde av økonomisk trygghet i Norge i 2017, basert på en tidligere rapport: Kempson E, Poppe C. SIFO rapport ...
  • Avslag på gjeldsordning 

   Poppe, Christian (Rapport;1-2022, Report, 2022)
   Saksbehandlingen av søknader om gjeldsordning er en silingsprosess hvor i overkant av 40 prosent får avslag. Analysene i denne rapporten bygger på en lokal opptelling av antall avslagssaker i 2019 ved to embeter. Formålet ...
  • Betalingsproblemer 1999-2000 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 1-2001, Report, 2001)
   I kjølvannet av voksende gjeldsbyrder, renteoppgang, prisøkninger på bl.a. bensin og boliger, og forestående innstramminger over statsbudsjettet ble år 2000 et år hvor husholdningenes betalingsproblemer igjen ble satt på ...
  • Betalingsproblemer 1999-2000 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 1-2001, Report, 2001)
   I kjølvannet av voksende gjeldsbyrder, renteoppgang, prisøkninger på bl.a. bensin og boliger, og forestående innstramminger over statsbudsjettet ble år 2000 et år hvor husholdningenes betalingsproblemer igjen ble satt på ...
  • Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 10-2006, Report, 2006)
   Nummer: 10-2006
  • Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 10-2006, Report, 2006)
   Nummer: 10-2006
  • Betalingsproblemer og livsfaser 

   Poppe, Christian (Fagrapport 2-2014, Report, 2014)
   Nummer: 2-2014 Tilknyttede prosjekter Financialisation of Social Welfare
  • Betalingsproblemer som sosialt fenomen 

   Poppe, Christian (Prosjektnotat 6-2005, Notat, 2005)
   Prosjektnotatet går igjennom ulike måter å definere og måle gjelds- og betalingsproblemer på. Hovedfunn i forskningen vedrørende fenomenets årsaker og virkninger oppsummeres. Også gjeldsordninger og mestring av betalingsvansker ...
  • Dyrtid 4: Det er ikke over ennå. Husholdenes økonomiske trygghet i august 2023 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO-rapport;11-2023, Report, 2023)
   Generelt ser vi en beskjeden bedring i husholdenes økonomiske trygghet sammenlignet med mars 2023. Men den økonomiske tryggheten er mye lavere enn før dyrtiden, særlig for de som stilte svakest i utgangspunktet og som ...
  • Dyrtid III. Husholdenes økonomiske trygghet i mars 2023 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO-rapport;3-2023, Report, 2023)
   Et økende økonomisk, sosialt og helsemessig skille vokser fram i det norske samfunnet — mellom en halvpart som er økonomisk trygge, hvor livet mer eller mindre fortsetter som før, og en voksende minoritet på 18 prosent av ...
  • Dyrtid under oppseiling II. Husholdenes økonomiske trygghet i 2022 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Rapport;8-2022, Report, 2022)
   Det siste året har det vært en markant nedgang i husholdenes økonomiske trygghet. Nedgangen er langt større enn den vi så under korona-pandemien. Nesten alle hushold har fått merke at levekostnadene har økt til dels betydelig ...
  • Dyrtid under oppseiling. Hvordan takler husholdene de økende levekostnadene? 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Rapport;5-2022, Report, 2022)
   De fleste husholdene har til nå klart seg bra selv om prisene på mange viktige livsområder har økt samtidig. Men siden januar har 28% fått noe dårligere økonomi og 5% mye dårligere økonomi. Viktigste årsak er kombinasjonen ...
  • Financial Well-Being 

   Kempson, Elaine; Finney, Andrea; Poppe, Christian (Project note no. 3-2017, Notat, 2017)
   Denne rapporten handler om ‘financial well-being’ — økonomisk trygghet på norsk. Studien føyer seg inn i en fagtradisjon som omfatter begreper som ‘økonomisk integrasjon’, ‘financial literacy’ og ‘financial capability’, ...
  • Forebygging av økonomiske problemer i NAV 

   Pedersen, Helene Eid (Master thesis, 2018)
   Denne avhandlingen ser på forebygging av økonomiske problemer blant brukere i NAV og drøfter hvilke faktorer som fremmer, eventuelt hindrer denne typen virksomhet. Problemstillingen kom opprinnelig fra Forbruksforsknin ...
  • Gjeldsordninger i velstands-Norge 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Oppdragsrapport 7-2005, Report, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 193 gjeldsordningssaker ved Oslo byfogdembete — 97 fra 1999 og 96 fra 2004. Sammensetningen av søkergruppen på de to måletidspunktene sammenliknes for å identifisere variasjoner i ...
  • Gjeldsordninger under press 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 3-2005, Report, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 78 endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003. Rapporten tar bl.a. for seg begrunnelsene for begjæringene, de økonomiske endringene som er skjedd i skyldnernes økonomi siden ...
  • Gjeldsordninger under press 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 3-2005, Report, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 78 endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003. Rapporten tar bl.a. for seg begrunnelsene for begjæringene, de økonomiske endringene som er skjedd i skyldnernes økonomi siden ...
  • Grupper med lav kunnskap om økonomi 

   Poppe, Christian (SIFO Notat;2019:05, Working paper, 2019)
   Notatet identifiserer grupper med lave kunnskaper om økonomi. Resultatene er primært basert på egne data om økonomisk trygghet i Norge i 2017 (Kempson and Poppe, 2018), men også på tidligere studier foretatt av andre eller ...