• Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen? 

   Haug, Marit; Holm, Arne; Monkerud, Lars; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2014:16, Research report, 2014)
   Prosjektet er en litteraturstudie og tar for seg artikler som sier noe om sammenhengen mellom bolig/boområde og helse. Litteraturstudien finner at det er en sammenheng mellom bolig/boområde og helse, og at det å bo i en ...
  • Boligrådgivning i kommunene - kartlegging, vurdering og anbefalinger 

   Holm, Arne; Monkerud, Lars (NIBR-rapport;2021:1, Research report, 2021-02)
   Studien har et tredelt fokus. For det første gjennomføres en kartlegging av hvordan boligrådgivning forstås og organiseres i kommunene. Dernest gjøres, med utgangspunkt i utvalgte casekommune, en studie av ulike ...
  • Den økonomiske fordelen av overgangen fra leie til eie for utsatte husstander 

   Astrup, Kim; Monkerud, Lars (NIBR-rapport;2021:5, Research report, 2021-03)
   Prosjektet undersøker hva det innebærer økonomisk å ta ut «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere. Mao. hva er den økonomisk fordelen av overgangen fra leie til eie. Flere tidligere studier har konkludert med ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 - Delrapport II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan-W.; Monkerud, Lars; Zeiner, Hilde Hatleskog; Nesje, Kjersti; Olsen, Dorothy Sutherland; Aamodt, Per Olaf (Research report, 2020-04)
   Rapporten er andre delrapport i følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. SINTEF as, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Kommunene i Norge jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling, og søker ...
  • Folkehelseperspektiv i boligpolitikken? 

   Monkerud, Lars; Haug, Marit; Holm, Arne; Lied, Camilla (NIBR-rapport 2015:22, Report, 2016)
   Rapporten undersøker sammenhengen mellom bolig og folkehelse i en norsk kontekst, og analyserer organiseringen av bolig- og folkehelsepolitikken i fire casekommuner. Gjennom tilgjengelig surveymateriale finner rapporten ...
  • Folkevalgt lederskap og kommunal organisering 

   Stokstad, Sigrid; Haug, Marit; Klausen, Jan Erling; Monkerud, Lars (NIBR-rapport 2016:18, Report, 2017)
   Prosjektet undersøker betingelsene for folkevalgt lederskap når kommuner velger å løse oppgaver utenfor egen driftsorganisasjon. Med grunnlag i gjeldende regelverk og tilgjengelig forskning har vi utredet hvordan ulike ...
  • Helsekontoen 

   Myrvold, Trine; Monkerud, Lars (NIBR-rapport 2015:9, Report, 2015)
   Nordland fylkeskommune lanserte Helsekontoen i mars 2013, en strategi for kommunikasjon om folkehelse. Rapporten analyserer utviklingen i kunnskaper om og holdninger til livsstil og helse i Nordland fra 2012 til 2014. ...
  • Hva er god startlånpraksis? 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Aarland, Kristin; Monkerud, Lars; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2014:27, Report, 2015)
   Denne rapporten er del 1 i et prosjekt om kommunenes praktisering av startlånordning, før og etter forskriftsendringen som trådte i kraft i mars i 2014. Den er utført på oppdrag fra Husbanken høsten 2014. Del 2 i prosjektet ...
  • Kommunal organisering 2016 

   Monkerud, Lars; Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:20, Report, 2016)
   Errata og tillegg til Kommunal organisering 2016.pdf 290,65 kB   Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2016. Opplysningene ...
  • Kommunenes praktisering av startlånsordningen 

   Astrup, Kim; Monkerud, Lars; Ruud, Marit Ekne; Aarland, Kristin (NIBR-rapport 2015:27, Report, 2016)
   12.03.14 ble det vedtatt en ny forskrift for startlånet som har innebåret en innstramning av Husbankens startlånsordning hvor unge førstegangskjøpere ikke lenger er en uttalt del av målgruppen for startlånet. På bakgrunn ...
  • Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling 

   Onsager, Knut; Eika, Anders; Ruud, Marit Ekne; Monkerud, Lars; Orderud, Geir; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2021:2, Research report, 2021-08)
   Utredningen retter søkelyset på mindre byer og regionsentras rolle og funksjoner i regioner, og for regional utvikling og regional balanse i Norge. Den er basert på systematisering av noe av den eksisterende forsknings-og ...
  • Omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet 

   Monkerud, Lars; Astrup, Kim; Nordvik, Viggo (NIBR-rapport 2018:18, Research report, 2018)
   Prosjektet utarbeider nye statistiske definisjoner av å være «vanskeligstilt på boligmarkedet» på bakgrunn av en «kapabilitetstilnærming» (etter Amartya Sen). I sammenligninger med tidligere definisjoner (som ikke legger ...
  • På vei mot en integrert velferdsforvaltning? 

   Andreassen, Tone Alm; Drange, Ida; Thune, Taran; Monkerud, Lars (AFI Rapport 2007:4, Research report, 2007)
   Stortinget vedtok våren 2005 å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning som lokalt skal bestå av en sammenslåing av de to statlige etatene, arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten, og av kommunal sosialtjeneste, minimum ...
  • Utvikling og formidling av kunnskap i kommunal helse og omsorg 

   Haug, Marit; Olsen, Dorothy Sutherland; Dyb, Evelyn; Monkerud, Lars; Røste, Rannveig; Holm, Arne (Samarbeidsrapport NIBR/NIFU 2015, Report, 2015)
   Rapporten gir en oversikt over organisering av og aktiviteter som er gjennomført ved Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester knyttet til utvikling av tjenestene i kommunal helse og omsorg. Det er gjennomført ...