• Barn og unges deltakelse i forskning: Muligheter og utfordringer 

   Lyng, Selma Therese; Hagen, Aina Landsverk (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr. 1-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-02-01)
   Dette temanummeret belyser og diskuterer utfordringer og muligheter i deltakelse og involvering av barn og ungdom, med utgangspunkt i fersk kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig forskning. Dette temanummeret byr ...
  • Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv 

   Egeland, Cathrine; Enehaug, Heidi; Halrynjo, Sigtona; Lyng, Selma Therese; Svare, Helge (AFI Rapport 2008:2, Report, 2008)
   I rapporten beskrives en rekke sider ved arbeidstakeres opplevelse av graviditet, permisjon og retur fra permisjon. Videre studeres mønstre og konsekvenser – både for kvinner og menn på kort og lang sikt - knyttet til ...
  • Et lag rundt eleven. En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen. 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind; Bakkeli, Vidar; Wittrock, Christian; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn; Fossestøl, Knut; Sehrish, Akhtar (AFI Rapport;2020:07, Research report, 2020-11)
   I prosjektet har Ålesund, Lillehammer, Nedre Eiker og Harstad kommuner implementert LOG-modellen, og OsloMet ved Arbeidsforskningsinstituttet har sammen med Universitetet i Tromsø evaluert den. Skoleeier og skoleleder leder ...
  • Evaluering av ny kompetansemodell – desentraliserte ordninger for skole og yrkesfag samt oppfølgingsordningen Temanotat 1: Programteori, foreløpige funn og videre forskningsspørsmål 

   Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin; Hermansen, Hege; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lahn, Leif Christian; Mausethagen, Sølvi; Myrvold, Trine (AFI Rapport;2021:02, Research report, 2021-02)
   I dette temanotatet, som er den første publikasjonen fra evalueringen av ny kompetansemodell, presenterer vi vår forståelse av myndighetenes programteori for de tre ordningene som inngår i evalueringen: de desentraliserte ...
  • Evaluering av ny kompetansemodell. Temanotat 3: Forfasen i oppfølgingsordningen for 2020-uttrekket 

   Lyng, Selma Therese; Myrvold, Trine (Rapport;2021:09, Report, 2021)
   Oppfølgingsordningen er en statlig ordning for kompensatorisk støtte til skoleeiere som over tid har svake resultater på sentrale mål i opplæringen. Ordningen ble innført i 2017, men ble videreutviklet med vesentlige ...
  • Felles fokus: En stuide av skolemiljøprogrammer i norsk skole. 

   Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 15/14, Report, 2014)
   Dette er første rapport fra prosjektet «En studie av elevenes psykososiale miljø». Målet er dels å gi en uavhengig vurdering av effektstudiene av antimobbe- og læringsmiljøprogrammer i norsk skole, dels å analysere bruken ...
  • Fellesskapende praksis. En ny modul i GROM-prosjektet 

   Restad, Frode; Lyng, Selma Therese; Nørbech, Stine; Gulliksen, Synne Solhaug (AFI Notat;2023:02, Report, 2023-04-24)
   I denne modulbeskrivelsen utdyper vi hovedanbefalingen gitt i AFI-rapport 2023:12, "Gode relasjoner og godt miljø i skolen?", om å videreutvikle GROM-prosjektets faglige grunnlag med fokus på gruppedynamikk og fellesskapende ...
  • Opp eller ut? 

   Lyng, Selma Therese (AFI Notat 2008:12, Report, 2008)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Den norske advokatforening og foreningens Kvinneutvalg. Rapporten retter søkelyset mot kvinnefrafallet i advokatbransjen: hvilke prosesser, mekanismer og faktorer spiller inn ...
  • Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2016-08-03)
   Although boys too are involved in relational aggression, their experiences are overshadowed by the focus on relational aggression among girls. This paradox mirrors the empirical puzzle that forms the starting point for ...
  • Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 14/15, Report, 2015)
   Dette er andre rapport fra prosjektet «En studie av elevenes psykososiale miljø». Rapporten utforsker virksomme strategier og utfordringer i grunnskolers arbeid med å skape et godt psykososialt miljø for elevene, og ...
  • Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 14/15, Report, 2015)
   The aim of this study is to gain more knowledge about the psychosocial environment in Norwegian primary and lower secondary education. It consists of two parts. In the first part, we studied the schools’ use of intervention ...
  • Tilbake til framtiden? 

   Lyng, Selma Therese; Legard, Sveinung; Bergene, Ann Cecilie; Anker, Niels; Jessen, Jes Erik; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport 2010:3, Research report, 2010)
   I denne rapporten presenteres funnene fra en studie av alternative kvalifiseringstiltak rettet mot ungdom i alderen 16-19 år som står utenfor skole og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inngår i Barne-, likestillings- og ...
  • Tverrfaglig samarbeid i skolen. En oppfølgingsstudie av Et lag rundt eleven-prosjektet 

   Borg, Elin; Wittrock, Christian; Lyng, Selma Therese; Tøge, Anne Grete; Restad, Frode (AFI-rapport;2022:09, Report, 2022-12-13)
   I denne rapporten følger vi opp fire kommuner som deltok i utprøvingen og effekt-evalueringen av LOG-modellen i perioden 2017-2020. Hensikten med oppfølgingsstudien er å vurdere eventuelle virkninger av utprøvingen ut over ...