• EIA Screening 

   Lund-Iversen, Martin; Mete, Silvia (NIBR-notat 2013:105, Notat, 2013)
   Last ned gratis The study has been commissioned by the Norwegian Ministry for the Environment, in order to gain insight into how EIA screening has been conducted in some EU countries, and the experience gained. ‘EIA ...
  • Evaluering av Skjærgårdstjenesten 

   Skjeggedal, Terje; Lund-Iversen, Martin; Skogheim, Ragnhild; Harvold, Kjell (Rapport, 2013)
   Skjærgårdstjenesten er evaluert på bakgrunn av spørreskjemaundersøkelser og personlige intervjuer med ansatte i tjenesten. På bakgrunn av evalueringen foreslås det gjennomført tiltak for å styrke tjenesten. Tilknyttet ...
  • Funksjonshemmedes interesser i planleggingen 

   Lund-Iversen, Martin; Stokke, Knut Bjørn (NIBR-rapport 2002:19, Rapport, 2002)
   Utgangspunktet for denne undersøkelsen er programmet "Samfunnsplanlegging og brukermedvirkning"/"Planlegging for alle" i regi av Miljøverndepartementet og Sosialdepartementet. Hensikten med undersøkelsen er å sammenlikne ...
  • Governance for Sustainability (G-FORS) 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2008:09, Rapport, 2008)
   The G-FORS STREP has developed an innovative analytical model for the study of governance for sustainability, focusing on the synergy between governance modes and different forms of knowledge, taking into account the rapid ...
  • Innsigelser etter plan- og bygningsloven 

   Lund-Iversen, Martin; Hofstad, Hege; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2013:10, Rapport, 2013)
   Oppdragsgiver for denne rapporten har vært Miljøverndepartementet. Oppdraget er del av en større satsing fra departementet på en gjennomgang av innsigelsesinstituttet i en tid med et spesielt bredt og politisk fokus på ...
  • Kommunal kystsoneplanlegging 

   Lund-Iversen, Martin; Hovik, Sissel; Stokke, Knut Bjørn (NIBR-rapport 2006:17, Rapport, 2006)
   Rapporten belyser erfaringer med kommunal kystsoneplanlegging i Norge, med spesiell vekt på hvordan hensynet til fiskeri- og havbruksnæringen er ivaretatt. Vi har satt fokus på planprosessene, planinnhold og planleggingens ...
  • Kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av kystsonen 

   Stokke, Knut Bjørn; Lund-Iversen, Martin; Rinde, Eli; Moy, Frithjof; Havnen, Eli (Rapport, 2012)
   Kystsonen er utsatt for økende press fra utbygging og andre tiltak, og ofte fattes beslutninger om arealbruk «bit for bit» uten å vite hvilke konsekvenser tiltakene har totalt sett. Utbyggingen i kystsonen har fått mye ...
  • Rikspolitiske retningslinjer for jordvernet? 

   Harvold, Kjell; Lund-Iversen, Martin; Strand, Arvid (NIBR-rapport 2004:24, Rapport, 2004)
   I arealpolitikken kommer spørsmålet om jordvern til uttrykk som konflikter i planprosessene. Et verktøy som hittil ikke har blitt benyttet innenfor jordvern er rikspolitiske retningslinjer (RPR). I rapporten drøftes ...
  • Samfunnsmessige konsekvenser av gruvedrift i Lunckefjell på Svalbard 

   Lund-Iversen, Martin; Koppen, Gro (NIBR-rapport 2010:25, Rapport, 2010)
   Rapporten viser at det å ikke videreføre den norske kulldriften på Svalbard vil ha store negative konsekvenser for Longyearbyen som lokalsamfunn. Tilknyttet prosjekt Samfunnsmessige konsekvenser av Lunckefjell kullfelt ...
  • Universell utforming i nye boligprosjekter 

   Vestby, Guri Mette; Lund-Iversen, Martin; Tennøy, Aud (NIBR-rapport 2007:14, Rapport, 2007)
   Rapporten er basert på dybdeintervjuer med sentrale aktører i fire nye boligprosjekter i Osloregionen. Den viser hvordan de oppfatter universell utforming og hva slags konkrete barrierer de ut fra sine erfaringer og ...
  • Universell utforming som strategi 

   Nørve, Siri; Knudtzon, Lillin; Lund-Iversen, Martin; Dotterud, Merethe Leiren (NIBR-rapport 2010:11, Rapport, 2010)
   Dette er en evaluering av den fjerde handlingsplanen for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Evalueringen belyser måloppnåelse på området knyttet til bruk av stimuleringsmidler og sektoransvarsprinsippet. ...