• Fattige innvandrerbarn 

   Grødem, Anne Skevik; Øia, Tormod; Krange, Olve (NOVA Rapport 16/06, Report, 2006)
   Denne rapporten handler om barn som vokser opp i familier med lave inntekter, med særlig vekt på forskjeller og likheter mellom barn med innvandrerbakgrunn og "etnisk norske" barn. Vi maler et bilde med bred pensel, og ...
  • Fattige innvandrerbarn 

   Grødem, Anne Skevik; Øia, Tormod; Krange, Olve (NOVA Rapport 16/06, Report, 2006)
   Several Norwegian studies show that immigrants are over-represented among families with low incomes. Still we know little about what it is like to grow up in an immigrant family with little money. This report is about ...
  • Grenser for individualisering. 

   Krange, Olve (NOVA Rapport 4/04, Report, 2004)
   Avhandlingen som inneholder fire artikler og en teoretisk innledning handler om den såkalte individualiseringstesen. Det stilles spørsmålet om vi må betjene oss av begreper om en ny form for modernitet hvis vi vil forstå ...
  • Grenser for individualisering. 

   Krange, Olve (NOVA Rapport 4/04, Research report, 2004)
   Traditional ways of understanding youth have lately been challenged by theories of a new modernity.The author asks the following questions:- Do we need new terms about a new modernity to understand youth today?- Or, do old ...
  • Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger 

   Krange, Olve; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse; Figari, Helene (NOVA Rapport 4/13, Report, 2013)
   Naturindeks for Norge er utarbeidet for å bedre arbeidet medbiologisk mangfold, og vurderer tilstanden i ni økologiske systemer. Da den første versjonen av indeksen ble lansert høsten 2010,ble det diskusjon omkring indeksens ...
  • Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger 

   Krange, Olve; Seippel, Ørnulf; Strandbu, Åse; Figari, Helene (NOVA Rapport 4/13, Report, 2013)
   To maintain biological diversity is an important aim for Norwegian environmental policies, and the Nature index for Norway is supposed help this policy by surveying the situation for biodiversity in Norway. The nature index ...
  • Osloungdom og rusmiddelbruk 

   Storvoll, Elisabet E.; Krange, Olve (NOVA Rapport 26/03, Report, 2003)
   Rapporten beskriver bruken av ulike rusmidler blant Osloungdom og ser på potensialet for å forebygge problematisk rusmiddelbruk. Datamaterialet omfatter 1025 Osloungdommer i aldersspennet 13-19 år som deltok i den ...
  • Osloungdom og rusmiddelbruk 

   Storvoll, Elisabet E.; Krange, Olve (NOVA Rapport 26/03, Research report, 2003)
   Rapporten beskriver bruken av ulike rusmidler blant Osloungdom og ser på potensialet for å forebygge problematisk rusmiddelbruk. Datamaterialet omfatter 1025 Osloungdommer i aldersspennet 13-19 år som deltok i den ...
  • Ungdom, idrett og friluftsliv 

   Krange, Olve; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 16/04, Research report, 2004)
   This report investigates changes in sports activities and exercise habits among Norwegian youth in the period of 1992 to 2002. Do sports organisations manage to recruit broadly? Are there differences between youth according ...
  • Ungdom, idrett og friluftsliv 

   Krange, Olve; Strandbu, Åse (NOVA Rapport 16/04, Report, 2004)
   Basert på to landsrepresentative datasett, Ung i Norge 1992 og Ung i Norge 2002, studeres endringer i unges idretts- og friluftslivsaktiviteter. Forskjeller etter alder, kjønn, sosial klasse, bosted og minoritet/majoritetsbakgrunn ...