• Forvaltningen av bruks- og verneinteresser langs Jærstrendene 

   Knut Bjørn Stokke (NIBR-notat 2002:123, Notat, 2002)
   Landskapsvernområdet langs Jærstrendene har i liten grad begrenset naturbasert næringsutnyttelse i området. Vernet har vært vellykket i den forstand at området framstår som nesten like ubebygd som da vernet ble etablert i ...
  • Herregårdslandskapet ved Værne kloster 

   Knut Bjørn Stokke (NIBR-notat 2002:122, Notat, 2002)
   Notatet belyser i hvilken grad kommunal arealplanlegging og -forvaltning etter plan- og bygningsloven har konsekvenser for kulturlandskapet ved Værne kloster i Rygge kommune og naturbaserte næringer i området. Studien viser ...
  • Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer 

   janerl; Inger-Lise Saglie; Knut Bjørn Stokke; Marte Winsvold (NIBR-notat 2012:101, Notat, 2012)
   Forventede klimaendringer vil skape endrede betingelser for byplanlegging. Prosjektet undersøker hvordan måten aktørene i byplanlegging koordineres på har betydning for norske byers tilpasning til fremtidige klimaendringer. ...
  • Konsekvensutredning av vern i "Breheimen-Mørkridsdalen" 

   Gro Koppen; Knut Bjørn Stokke (NIBR-notat 2008:106, Notat, 2008)
   Last ned gratis I notatet blir lokalbefolkningens synspunkter på verneforslaget belyst, samt ulike forvaltningsmodeller, forholdet mellom tradisjonell og ny bruk av området, og forholdet mellom bruk og vern. I tillegg er ...
  • Kystens kulturminner og kulturmiljøer i Fræna 

   Skogheim, Ragnhild; Knut Bjørn Stokke; Erling Vindenes (NIBR-notat 2009:108, Notat, 2009)
   Last ned gratis Notatet er et produkt under Strategisk Instituttprogram (SIP) Kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning 2004-2008, finansiert av Norges forskningsråd. I programmmet samarbeider Norsk ...
  • Kystens kulturminner og kulturmiljøer på Nøtterøy 

   Knut Bjørn Stokke; Skogheim, Ragnhild (NIBR-notat 2007:108, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet er et produkt under Strategisk instituttprogram (SIP) Kystens kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning, hvor NIBR samarbeider med NIKU, NINA og Bioforsk. NIKU har ...
  • Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder 

   Knut Bjørn Stokke; Atle Omland; Skogheim, Ragnhild; Margrete Skår; Erling Vindenes; Mathilde Anker (NIBR-notat 2006:133, Notat, 2006)
   Last ned gratis Hensikten med dette notatet er å gi en samlet og systematisert kunnskapsoversikt knyttet til planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder, med særlig vekt på bymark, kystsone og sammenhengende ...
  • Regional kystsoneplanlegging: et redskap for integrert kommunal kystsoneplanlegging? 

   Hovik, Sissel; Knut Bjørn Stokke (NIBR-notat 2006:119, Notat, 2006)
   Last ned gratis Hovedproblemstillingen for notatet er å undersøke sammenhengen mellom de strategier fylkeskommunene har valgt for den regionale kystsoneplanleggingen og hva som er opopnådd i form av integrert kommunal ...
  • Samarbeid og kollektiv handling i Vansjø-Hobølvassdraget 

   Knut Bjørn Stokke (NIBR-notat 2005:122, Notat, 2005)
   Last ned gratis Det har i lang tid vært arbeidet med å redusere forurensningen i Vansjø-Hobølvassdraget gjennom samarbeidsbestrebelser. I 1999 ble Morsaprosjektet etablert som redskap. I dette notatet rettes søkelyset mot ...