• Klimaendringer og lokal sårbarhet 

   Kleven, Terje (NIBR-rapport 2005:15, Report, 2005)
   Rapporten oppsummerer status i arbeidet med å utvikle kunnskapsbaserte, praktiske metoder for gjennomføring av studier av klimasårbarhet i Norge. Det strategiske instituttprogrammets formål er å styrke NIBRs kompetanse på ...
  • Målstyring i skandinaviske kommuner 

   Kleven, Terje (NIBR-rapport 2002:15, Report, 2002)
   Prosjektet har studert hva som skjer i møtet mellom politisk styring og de instrumentelle modeller for mål- og resultatstyring som lenge har hatt en dominerende posisjon i kommunale reformer i Skandinavia. Studien viser ...
  • Motorferdsel i utmark - omfang, erfaringer og effekter 

   Vistad, Odd Inge; Tennøy, Aud; Saglie, Inger-Lise; Kleven, Terje; Reitan, Ole (NIBR-rapport 2006:15, Report, 2006)
   Rapporten sammenstiller foreliggende kunnskap om motorferdsel i utmark og dens effekter på natur, dyreliv og mennesker. Tilknyttet prosjekt Motorferdsel og samfunn
  • Revisjon av motorferdselsloven - verdier, interesser og veivalg 

   Kleven, Terje; Tennøy, Aud; Saglie, Inger-Lise (NIBR-rapport 2006:16, Report, 2006)
   Rapporten sammenfatter konklusjoner og anbefalinger fra prosjektets Rådgivende gruppe om behov for revisjon av dagens lovgivning om regulering av motorferdsel i utmark. Tilknyttet prosjekt Motorferdsel og samfunn
  • Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge 

   Kleven, Terje; Naustdalslid, Jon; Björn, Carolina (NIBR-rapport 2011:14, Report, 2011)
   På oppdrag for Miljøverndepartementet har NIBR utredet status for norsk planforskning og planleggerutdanning. For å styrke begge feltene etter en lang stagnasjonsperiode konkluderer rapporten med at det er behov for en ...
  • Å sette pris på friluftsliv - bare for eksperter? 

   Thorén, Anne-Karine Halvorsen; Skogheim, Ragnhild; Kleven, Terje (NIBR-rapport 2005:02, Report, 2005)
   Rapporten analyserer tre statlige forvaltningers faglige veiledning for verdsetting av områder for friluftsliv og rekreasjon, og kulturminner. Med utgangspunkt i dokumentstudier og intervjuer med fageksperter i Vegdirektoratet, ...