• Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid 

   Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Young people on social benefits have a variety of complex challenges such as health and social problems, school dropout, immigration and previous child protection measures. This puts them at higher risk of being marginalized ...
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt? 

   Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia (Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett; 4, Journal article; Peer reviewed, 2015-04)
   Regjeringens begrunnelse for lovendringen som medfører at det skal stilles vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp, er at en slik aktivitetsplikt anses som den beste måten å bistå søkerne med overgang ...
  • Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV 

   Kane, Aina Aune; Spjelkavik, Øystein (Chapter; Peer reviewed, 2021)
   Økt arbeidsdeltakelse blant utsatte grupper blir i vårt samfunn forsøkt realisert gjennom en offentlig aktiveringspolitikk bestående av arbeidsrettet bistand og økonomiske ytelser. Med utsatte grupper mener vi mennesker ...
  • Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV 

   Kane, Aina Aune; Spjelkavik, Øystein (Book; Peer reviewed, 2021)
   I dette kapittelet beskriver vi erfaringene til ledere ved to NAV-kontor som har gjennomgått et lederutviklingsprogram basert på reflekterende prosesser. Vi har gjennomgått e-poster og referater fra planlegging og ...
  • Governance of the young unemployed - a comparative study of the UK, Germany and Norway 

   Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia (European Journal of Comparative Law and Governance;Volume 5: Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-04)
   In this article, we focus on how the United Kingdom, Germany and Norway govern and balance young unemployed claimants’ right to social benefits with conditions of compulsory activities, with the aim of their transition ...
  • Personvern i Navs digitale saksbehandling - Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning. 

   Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune (Research report, 2019-03-26)
   Taushetspliktbestemmelser er en del av omfattende rettslig regulering som skal ivareta den enkeltes personvern. Personvern er ikke et entydig rettslig definert begrep. I NOU 2009:1, Individ og integritet – Personvern i det ...
  • Utfordringer innen arbeidsinkluderingsfeltet 

   Kane, Aina Aune; Spjelkavik, Øystein (Chapter; Peer reviewed, 2021)
   I kapitlet oppsummerer vi antologiens bidrag og argumenterer for at utviklingen i arbeidslivet vil skape utfordringer som vil kreve kontinuerlig fagutvikling på arbeidsinkluderingsfeltet. Inkluderingskompetanse må bli ...