• Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (Søkelys på arbeidslivet;35(1-2), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Bemanningsbransjen er en omdiskutert del av arbeidslivet i Norge. Avhengig av hvordan man opplever sin maktposisjon på arbeidsmarkedet, livsfase, kompetanse og andre personlige forhold, kan arbeidstakere ha ulik motivasjon ...
  • Arbeidslivsbarometerets koronaundersøkelse: Preliminære funn per 6. april 2020 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ingelsrud, Mari Holm; Steen, Arild Henrik (Working paper, 2020)
   Arbeidslivsbarometeret, som AFI ved OsloMet de siste 12 årene har utarbeidet for YS, har i år også kartlagt den aktuelle situasjonen etter koronatiltakene. Arbeidsnotatet er delt i to: Del 1: om sykelighet og ...
  • Arbeidsmiljø og sykefravær i NAV 

   Ingelsrud, Mari Holm; Salomon, Robert (AFI FoU-resultat 2018:09, Report, 2018)
   På oppdrag fra Sentralt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i NAV, har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging av faktorer som forskning har vist at har en sammenheng med sykefravær. ...
  • Et arbeidstilsyn i endring 

   Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Fossen, Øystein; Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Ingelsrud, Mari Holm (AFI Rapport 2017:06, Report, 2017)
   Det overordnede formålet med denne evalueringen er å vurdere hvorvidt forbedringsarbeidet som Arbeids­tilsynet har gjennomført de siste årene er på rett vei. Evalueringsrapporten skal brukes i det videre arbeidet med å øke ...
  • Career choices after completion of vocational training: the case of licensed practical nurses 

   Drange, Ida; Ingelsrud, Mari Holm (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The initial career choice that young people make can become subject to change as individuals gain professional and personal experience. We study career choices made after vocational training and investigate the propensity ...
  • Disability retirement and public sector reorganization: Hospital mergers in Norway 

   Ingelsrud, Mari Holm (Acta Sociologica;, Journal article; Peer reviewed, 2015-11-17)
   This paper analyses the effect of hospital mergers on the probability of employee disability retirement, focussing on whether the effect on disability retirement differs with employee educational attainment. It uses register ...
  • Fremmedgjort på hjemmekontor? 

   Egeland, Cathrine; Ingelsrud, Mari Holm; Pedersen, Eirin (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 6, nr. 5-2022, Journal article, 2022-11-10)
   Under koronapandemien har nær halvparten av alle ansatte i Norge jobbet fra hjemmekontor. Hva skjer i en situasjon hvor mange arbeidstakere, som kanskje har lite erfaring med det å jobbe hjemmefra, sendes hjem med en ...
  • Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat;2019:02, Research report, 2019-01)
   I 2016 ble Medbestemmelsesbarometeret etablert som en årlig representativ undersøkelse i norsk arbeidsliv. Bak Medbestemmelsesbarometeret sto Forskerforbundet sammen med Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Lederne, ...
  • Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultater;, Research report, 2019-02-05)
   • Forskerforbundets medlemmer opplever høy grad av innflytelse over eget arbeid og høy grad av fleksibilitet i når og hvor arbeidet utføres. • Det formelle tillitsvalgtapparatet er godt etablert i statlig tariffområde. • ...
  • Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (BMC Health Services Research;19, Article number: 193 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-03-27)
   Background: A number of working time arrangements have been linked to negative consequences for both health personnel and their patients. A common hypothesis put forth to explain these findings suggests that certain working ...
  • Helsefagarbeidernes muligheter for utvikling og bruk av kunnskaper og ferdigheter i jobben 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat 2017:02, Research report, 2017)
   I denne rapporten ser vi på helsefagarbeideres muligheter for utvikling og bruk av sine kunnskaper og ferdigheter i jobben. Det å få bruke og utvikle sin kompetanse i arbeidet er viktig for den enkeltes arbeidstakers ...
  • Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat;2019:05, Research report, 2019-05)
   Denne rapporten er skrevet av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet på vegne av Delta. Dataene består av innledende intervjuer med leder, tillitsvalgte og ansatte på to arbeidsplasser ...
  • Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultater;2019:05, Research report, 2019-08-08)
   Innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene jobber to av tre ansatte deltid (KS, 2017, 41). Det er bred enighet blant de folkevalgte, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene om at den høye deltidsandelen er ...
  • Hjemme–Borte–Uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser 

   Ingelsrud, Mari Holm; Aksnes, Siri Yde; Bernstrøm, Vilde Hoff; Egeland, Cathrine; Hansen, Per Bonde; Pedersen, Eirin; Underthun, Anders; Weitzenboeck, Emily Mary (AFI rapport, Research report, 2020-04-26)
   Rapporten undersøker omfang, utviklingstrekk og konsekvenser av hjemmekontor i forbindelse med at mange arbeidstakere ble pålagt hjemmekontor under koronapandemien. Datagrunnlaget består av kvalitative intervjuer med ...
  • Hospital Mergers in Norway: Employee Health and Turnover to Three Destinations 

   Ingelsrud, Mari Holm (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article investigates the probability of turnover to three destinations following hospital merg- ers: within the hospital sector, out of the hospital sector, and out of work. It is hypothesized that mergers increase ...
  • Hvem skal kjøre bussen? 

   Legard, Sveinung; Ingelsrud, Mari Holm; Underthun, Anders (AFI-rapport;2023:17, Working paper, 2023-09)
   Studien avdekker omfanget og konsekvensene av deltidsarbeid blant distriktsbussjåfører i Norge. Rapporten viser at omtrent en tredjedel av bussjåførene i Distrikts-Norge jobber deltid, noe som er høyere enn i byene og ...
  • Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Grimsmo, Asbjørn; Ingelsrud, Mari Holm (AFI FoU-resultat 2016:08, Research report, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå bemanningsbransjen i lys av det utfordrende begrepet “bærekraftig fleksibilitet”. Vi har brukt en blanding av kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen, og en ...
  • Kompetanse eller arbeidsledighet i pandemiens kjølvann – Rapport fra Arbeidslivsbarometeret 2020 

   Steen, Arild Henrik; Ingelsrud, Mari Holm (AFI FoU-resultater;2020:07, Research report, 2020)
   Arbeidslivsbarometeret 2020 har undersøkt hva arbeidstakerne vil gjøre dersom dersom de blir arbeidsledige. I den tredje rapporteringen fra Arbeidslivsbarometeret 2020 viser vi at mange er motivert for å ta utdanning for ...
  • Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid 

   Ingelsrud, Mari Holm; Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (AFI Rapport;2020:08, Research report, 2020-11)
   Hvilke konsekvenser har atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid på virksomhetsnivå? Denne rapporten tilnærmer seg dette spørsmålet ved å se på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ulike ...
  • Ledelse og organisering av innovasjonsprosesser i Gran og Lunner kommuner. En casestudie av implementering av hverdagsmestring i helse og omsorg 

   Wittrock, Christian; Ingelsrud, Mari Holm; Norvoll, Reidun (AFI Rapport;2020:02, Research report, 2020-02)
   Rapporten behandler konkrete problemstillinger og dilemmaer rundt innovasjonsarbeid i to norske kommuner, med hverdagsmestring som case. Vi har gjennom fokusgrupper, spørreskjema, dialogkonferanser og workshops undersøkt ...