• Billedkunstnernes stipendstatistikk for 2015 til 2019 (del II): Hvem søker om stipend og hvem får tilslag? 

   Monkerud, Lars Chr.; Holm, Arne (NIBR-notat;2021-103, Research report, 2021-05)
   Prosjektet tar for seg foreliggende data om søkere til stipender forvaltet av Norske billedkunstnere (NBK), og analyserer sammenhengen mellom ulike bakgrunnskarakteristika ved søkerne og tendensen til at det søkes, og til ...
  • Bolig etter fengsel og institusjon 

   Holm, Arne; Haug, Marit; Lid, Stian (NIBR-rapport 2015:8, Report, 2015)
   Rapporten drøfter samhandlingen mellom forvaltnings-nivåene ved utskriving av institusjon og løslatelse fra fengsel. I dette vektlegges i særlig grad de legale rammene for samarbeidet mellom kommunene og institusjonene. ...
  • Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen? 

   Haug, Marit; Holm, Arne; Monkerud, Lars; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2014:16, Research report, 2014)
   Prosjektet er en litteraturstudie og tar for seg artikler som sier noe om sammenhengen mellom bolig/boområde og helse. Litteraturstudien finner at det er en sammenheng mellom bolig/boområde og helse, og at det å bo i en ...
  • BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest 

   Kvinge, Torunn; Nørve, Siri; Schmidt, Lene; Holm, Arne (NIBR-rapport 2013:19, Report, 2013)
   Rapporten belyser fremtidige eldres boligbehov og boliginteresser og drøfter kommunenes planer og mulige virkemidler på boligområdet. Det er gjennomført en drøfting av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nye boligløsninger. ...
  • Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Nordahl, Berit; Renå, Helge (NIBR-rapport 2014:8, Report, 2014)
   Dette prosjektet har fremskaffet kunnskap om bruk av og erfaringer med kommunale virkemidler i boligpolitikken, som grunnlag for fornyet og forsterket innsats på området. Boligbyggingen i de store byene har dreid fra ...
  • Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken 

   Fredrik Holth; Berit Nordahl; Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne (NIBR-notat 2012:114, Notat, 2012)
   Last ned gratis Prosjektet diskuterer betingelser for å framskaffe rimelige boliger gjennom den ordinære utbyggingspolitikken ved å kombinere bidrag fra utbyggere og bruk av individrettende låne- og støtteordninger. Engelsk ...
  • Boligrådgivning i kommunene - kartlegging, vurdering og anbefalinger 

   Holm, Arne; Monkerud, Lars (NIBR-rapport;2021:1, Research report, 2021-02)
   Studien har et tredelt fokus. For det første gjennomføres en kartlegging av hvordan boligrådgivning forstås og organiseres i kommunene. Dernest gjøres, med utgangspunkt i utvalgte casekommune, en studie av ulike ...
  • Boligsamvirkets rolle i boligpolitikken 

   Holm, Arne (NIBR-rapport 2008:23, Report, 2008)
   Rapporten forkuserer på boligsamvirkets politiske rolle i dag. Vi spør for det første om hvilken rolle og profil boligbyggelagene har i den allmenne og den sosiale delen av boligpolitikken. For det andre retter rapporten ...
  • Boligsosialt arbeid i Fjell kommune. En evaluering 

   Holm, Arne; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2012:12, Report, 2012)
   Denne evalueringen skal være et grunnlagsdokument for de strategiske valg som skal gjøres i Fjell kommune i utarbeidelsen av Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020, knyttet til delen for boligsosiale behov og ...
  • Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 

   Søholt, Susanne; Astrup, Kim; Holm, Arne; Skrede, Joar (NIBR-rapport;2020:2, Research report, 2020-03)
   I dette prosjektet har vi undersøkt hva slags strategier og praksiser fem storbyer i Norge bruker når de skal bosette nyankomne flyktninger. Hensikten har vært å finne ut av om storbyene legger vekt på å bosette flyktninger ...
  • Bostedsløse i små og mellomstore kommuner 

   Nørve, Siri; Holm, Arne (NIBR-rapport 2007:08, Report, 2007)
   Rapporten tar for seg strategier i små og mellomstore kommuner i arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Dette er organisert rundet et sett delstrategier, knyttet først og fremst til boliger, booppfølgingstjenester, ...
  • Evaluering av Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger 

   Knudtzon, Lillin; Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne (NIBR-rapport 2011:33, Report, 2011)
   I rapporten gis en bred orientering om tilskuddsordningens innretning og bruk. Tilskuddet gis til kommuner for at de skal etablere flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi finner at målene i ...
  • Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet 

   Holm, Arne; Walday, Malin Økern (NIBR-rapport 2017:12, Report, 2017)
   Rapporten er en evaluering av fordelingsmodellen for statstilskudd på amatørteaterfeltet og Kulturdepartementets tilskuddsordninger til amatørteaterfeltet. Bakgrunnen er at Kulturdepartementet etter nedleggelsen av Teaterrådet ...
  • Flyktningers møte med NAV. Kommunikasjon og tilgjengelighet i en digital kontekst. 

   Liodden, Tone Maia; Leirvik, Mariann Stærkebye; Holm, Arne (NIBR-rapport;2023:1, Research report, 2023-02)
   I studien utforsker vi hvordan NAVs kommunikasjonskanaler fungerer for innbyggere med fluktbakgrunn, med et særlig fokus på hvordan digitaliseringen av NAVs tjenester påvirker tilgjengelighet.
  • Folkehelseperspektiv i boligpolitikken? 

   Monkerud, Lars; Haug, Marit; Holm, Arne; Lied, Camilla (NIBR-rapport 2015:22, Report, 2016)
   Rapporten undersøker sammenhengen mellom bolig og folkehelse i en norsk kontekst, og analyserer organiseringen av bolig- og folkehelsepolitikken i fire casekommuner. Gjennom tilgjengelig surveymateriale finner rapporten ...
  • Forvaltningsmuseenes og NIKUs ansvar og roller i forvaltningen av arkeologiske kulturminner 

   Holm, Arne; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2012:30, Report, 2012)
   Et overordnet mål i studien er å synliggjøre forvaltningsmuseenes og NIKUs rammebetingelser, ansvar og rolle i forvaltningen av automatisk fredete kulturminner og vernede skipsfunn. Til dette kommer også rammebetingelsene ...
  • Gode modeller for verdiskaping med grunnlag i kulturarv i by 

   Holm, Arne (NIBR-rapport 2015:23, Report, 2016)
   Studien ser på særlig bykommuners muligheter for å komme i en forhandlingssituasjon overfor private aktører, med formål å sikre og videreutvikle de verdier som ligger i byenes kulturarv, over i nye prosjekter. Hvordan ...
  • Heis og levekår 

   Holm, Arne; Nørve, Siri; Karvel, Eva (NIBR-rapport 2012:19, Report, 2012)
   Rapporten tar for seg betydningen av etterinstallering av heis for beboernes levekår. Undersøkelsen viser at etterinstallering av heis gir en betydelig lettelse for en høy andel av særlig de eldre beboerne både hva gjelder ...
  • Husleielovens varslingsregel 

   Holm, Arne (NIBR-rapport 2013:7, Report, 2013)
   Rapporten er en evaluering av husleieloven §9-11, som gir utleier mulighet til å varsle sosialtjenesten når det er grunnlag for å begjære fravikelse av husrommet. Hensikten med bestemmelsen var å bidra til færre utkastelser. ...
  • Kommunal boligpolitikk - fragmentert og reaktiv 

   Myrvold, Trine; Strand, Arvid; Holm, Arne; Hansen, Thorbjørn (NIBR-rapport 2002:05, Report, 2002)
   Rapporten dokumenterer en undersøkelse av boligpolitikken i tolv norske kommuner. Både utbyggingspolitikken og den boligsosiale politikken er kartlagt. Kommunene setter i liten grad - innenfor begge politikkområder - selv ...