• Barns behov eller foreldres særinteresser 

   Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2003:08, Report, 2003)
   Undersøkelsen kartlegger foreldres motiver for å velge privat skole for sine barn. Den går også noe inn på de erfaringer foreldre gjør med hensyn på valget sitt. Undersøkelsen er basert på intervjuer med foreldre i private ...
  • Bedre Tverrfaglig Innsats 

   Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2015:24, Report, 2015)
   Rapporten redegjør for andre runde i underveisevalueringen av prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som Helsedirektoratet har arbeidet med sammen med 8 nøkkelkommuner. Ved bruk av spørreskjemadata fra ledere og ...
  • Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

   Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2018:16, Report, 2018)
   Rapporten redegjør for tredje runde i underveisevalueringen av Helsedirektoratets prosjekt Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Helsedirektoratet har arbeidet med utvikling av samarbeidsmodellen BTI sammen med åtte kommuner. ...
  • Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Følgeevaluering 

   Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2013:23, Report, 2013)
   Rapporten er en følgeevaluering av første del av Helsedirektoratets prosjekt Bedre Tidlig Innsats som gjennomføres i 8 pilotkommuner. Det er gjennomført dokumentstudie, spørreundersøkelse til medarbeidere og ledere i ...
  • Brukerinvolvering i psykisk helsearbeid i kommunene 

   Helgesen, Marit (NIBR-notat 2003:117, Notat, 2003)
   Brukere kan involveres på ulike nivåer i apparatet for tjenesteyting. I dette notatet er det brukeres involvering på kommunalt nivå som er fokus. Der identifiseres 7 ulike former for brukerinvolvering, fire ikke-organiserte ...
  • Brukerinvolvering i psykisk helsearbeid i kommunene 

   Helgesen, Marit (NIBR-notat 2004:136, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet er en kvalitativ empirisk kartlegging av hvordan det legges til rette for at brukere involveres i psykisk helserabeid i kommunene. I kommuner som har lokale lag av organisasjoner på feltet kan ...
  • Brukermedvirkning - realiteter og idealer 

   Helgesen, Marit (NIBR-notat 2006:113, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet systematiserer kunnskap om brukeres medvirkning på systemnivå i kommunene.
  • Driftsstyrer i Osloskolen - styring eller bare drift? 

   Helgesen, Marit; Hansen, Tore (NIBR prosjektrapport 2001:18, Report, 2001)
   Rapporten vurderer forsøket med driftsstyreordningen i skolene i Oslo kommune. Vurderingene tar bl.a. opp disse spørsmålene: sammensetning, oppnevningsprosedyrer, plassering i styringssystemet, styrenes rolleforståelse som ...
  • Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse 

   Myrvold, Trine; Helgesen, Marit; Knudtzon, Lillin (NIBR-rapport 2009:24, Report, 2009)
   Storbysatsingen består av øremerkede midler til de fire største byene for å utvikle tiltak for mennesker med alvorlig psykisk sykdom med liten kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. Innenfor  satsingen er det iverksatt ...
  • "Flink med folk i første rekke" 

   Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2010:7, Report, 2010)
   "Flink med folk i første rekke" er et prosjekt som skal styrke kommunenes arbeid med ledelse og tverrfaglig samarbeid. Det drives av Helsedirektoratet, som finansierer, og KS, Kommunenes Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon, ...
  • Flink med folk i første rekke. Sluttrapport fra evalueringsprosjektet. 

   Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2012:17, Report, 2012)
   «Flink med folk i første rekke» (FFFR) har vært et prosjekt i Kompetanseløftet som er en del av Omsorgsplan 2015, regjeringens rekrutterings- og kompetanseutviklingsplan. FFFRs hovedmålsetting har vært å medvirke til at ...
  • Fylkesmennenes og kommunenes arbeid med Kompetanseløftet 2015 

   Helgesen, Marit; Inger Marie Stigen; Trond Tjerbo (NIBR-notat 2011:107, Notat, 2011)
   Våre respondenter i fylkesmannsembetene var i 2009 gjennomgående godt fornøyd med den løpende kontakten med kontaktpersonene i Helsedirektoratet. Det ser altså ut til at styringen og samordningen fungerer godt på dette ...
  • Færre og større bydeler? 

   Helgesen, Marit; Klausen, Jan Erling; Fimreite, Anne Lise (NIBR prosjektrapport 2001:17, Report, 2001)
   Denne sluttrapporten analyserer antagelser om sammenhenger mellom variasjoner i størrelse på bydeler i Oslo og fem andre skandinaviske byer og indikatorer på lokaldemokratisk vitalitet, politisk styring og effektivitet i ...
  • Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) - KS' etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2014:18, Working paper, 2014)
   Dette er andre delrapport i følgeevalueringen av etter- og videreutdanningstilbudet Helse og omsorg i plan. Rapporten viser studentenes forventninger til kurset og hvordan de vurderer kurset i etterkant. På bakgrunn av ...
  • Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) – KS'etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2013:18, Report, 2013)
   Dette er første delrapport i følgeevalueringen av etter- og videreutdanningstilbudet Helse og omsorg i plan. Rapporten viser hvordan KS/SEVS og undervisningsinstitusjonene har løst oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet/ ...
  • Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2012:26, Report, 2012)
   Kommunene får større ansvar for velferdsstatens tjenester. I sin styring av kommunene benytter staten blant annet juridiske og pedagogiske virkemidler. Rapporten presenterer observasjoner av hvordan kommunale aktører ...
  • Karriereveiledning i Nordland 

   Feiring, Marte; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2007:17, Report, 2007)
   Temaet for denne studien er et forsøk innen yrkes- og utdanningsveiledning i Nordland. Forsøket kan knyttes til to prosjekt: "Helhetlig yrkes- og utdanningsveiledning" som støttes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid 

   Myrvold, Trine; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2009:04, Report, 2009)
   Rapporten handler om utviklingen i kommunenes organisering av psykisk helsearbeid i perioden 2002 til 2008. Opptrappingsplanen har ført til at psykisk helsearbeid er bygget opp som kommunal tjeneste. Rapporten ser på ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid 2012 

   Tjerbo, Trond; Zeiner, Hilde Hatleskog; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2012:4, Report, 2012)
   Rapporten tar for seg utviklingen i kommunenes organisering av psykisk helsearbeid. Hovedinntrykket er at kommunenes arbeid ikke har endret seg vesentlig siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008. ...
  • Kommunehelseprofiler 

   Helgesen, Marit; Hofstad, Hege; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2008:28, Report, 2008)
   Nettstedet og statistikkverktøyet Kommunehelseprofiler er tilrettelagt av Helsedirektoratet til bruk på kommunalt nivå. Evalueringen undersøker i hvilken grad kommunene kjenner nettstedet, i hvilken grad og til hvilke ...