• Dialogen mellom fylkesmannen og kommunene 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2004:07, Rapport, 2004)
   Denne sluttrapporten er basert på intervjuer og surveyundersøkelser hos i alt åtte kommuner og fire fylkesmannsembeter, samt en postalsurvey til alle landets fylkesmenn. Rapporten analyserer kommunikasjonen mellom fylkesmannen ...
  • Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme 

   Hansen, Tore; Heløe, Leif Arne; Myrvold, Trine; Toresen, Jøran; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2003:10, Rapport, 2003)
   Rapporten tar opp hvilke hensyn det er som legitimerer kommunesammenslutninger. Det trekkes et skille mellom hensynet til demokratiske verdier og borgereffektivitet på den ene sida og hensynet til effektiv tjenesteyting ...
  • Den regionale stat - enhet og mangfold 

   Hansen, Tore; Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2006:09, Rapport, 2006)
   Rapporten presenterer en studie som har undersøkt konsekvensene av at statlige virksomheter har valgt ulik regional organisering og inndeling. Studien har sett på hvorvidt den fragmenterte regionale strukturen skaper ...
  • Regionalisert næringsmiddeltilsyn 

   Heløe, Leif Arne; Hovik, Sissel; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2003:02, Rapport, 2003)
   Dette er sluttrapporten fra en evaluering av SNTs regionaliseringsprosjekt. I prosjektet er det prøvd ut fire ulike regionmodeller. Rapporten belyser hvilke resultater en har oppnådd i forhold til målene med prosjektet. ...
  • Statlig tilsyn med kommunesektoren 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2004:4, Rapport, 2004)
   Denne sluttrapporten beskriver statlig tilsyn med kommunesektoren slik det utøves av fylkesmannsembetene, samt samordningen av tilsynsutøvelsen fylkesmannsavdelingene imellom. Virkningene av tilsynsutøvelsen i kommunene ...