• Enetiltak og alenetiltak i barnevernet. Et nødvendig botilbud til barn og ungdom 

   Gundersen, Tonje; Havre, Merete; Neumann, Cecilie E.B.; Fugletveit, Ragnhild; Jevne, Kari Sjøhelle (NOVA-rapport;9/2023, Report, 2023)
   Studien gir kunnskap om hvilke erfaringer ungdom, institusjonsansatte, og ansatte i statlig og kommunalt barnevern har med enetiltak. Hovedfunnet er at enetiltak synes å være et godt alternativ for ungdom med komplekse ...
  • Kommentar til barnevernloven §§ 4-12 til 4-21 

   Havre, Merete (Norsk Lovkommentar;, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-08)
   Reglene om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon står i et spenn mellom barnets behov for stabilitet, forutberegnelighet og trygghet, og retten til respekt for familieenheten, både for barnet, og for ...