• Kommentar til barnevernloven §§ 4-12 til 4-21 

      Havre, Merete (Norsk Lovkommentar;, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-08)
      Reglene om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon står i et spenn mellom barnets behov for stabilitet, forutberegnelighet og trygghet, og retten til respekt for familieenheten, både for barnet, og for ...