• Barnehagelærerne. Yrkesgruppen som sluttet å slutte 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Notat 1/15, Notat, 2015)
   Går vi noen år tilbake sluttet mange av førskolelærerne å jobbe i barnehage. Slik er det ikke lenger. Nå utgjør de som har førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning, barnehagenes mest stabile arbeidskraft. Yrkesgruppen ...
  • Barnehagen - fra selektivt til universelt velferdsgode 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 24/03, Rapport, 2003)
   I løpet av de siste 30 år har barnehagen etablert seg som en sentral institusjon i den vanlige norske barndommen. Barnehagens karakter er endret fra et selektivt arrangement for få barn til å nærme seg en universell ordning. ...
  • Boforhold for pensjonister med bostøtte 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars Petter; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 4/06, Rapport, 2006)
   Housing allowances form an important part of the Norwegian housing policy. The allowances cover part of the housing expenses and they are meant to stimulate targeted households to obtain or retain a level of housing ...
  • Bolig og levekår i Norge 2004 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 3/06, Rapport, 2006)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2004. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 2/10, Rapport, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Boligetablering i Oslo og Akershus 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 23/03, Rapport, 2003)
   Rapporten omhandler ungdoms boligetablering i Oslo og Akershus. Det antas ofte at høye boligpriser gjør det vanskeligere for ungdom å etablere seg i Oslo-området enn andre steder i landet. Data fra den siste levekårsundersøkelsen ...
  • Boligsosiale utfordringer i Asker kommune 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 6/11, Notat, 2011)
   Kommuner som deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram må innledningsvis få utført en foranalyse av det boligsosiale arbeidet i kommunen. I dette NOVA-notatet presenteres resultatene av den foranalysen som NOVA ...
  • Boligsosiale utfordringer i Kongsvinger kommune - en forstudie 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 4/11, Notat, 2011)
   Kommuner som deltar i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram må innledningsvis gjennomføre en for-analyse av det boligsosiale arbeidet i kommunen. I dette NOVA-notatet presenteres resultatene av den foranalysen som NOVA ...
  • Bostøtte og boutgifter 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 19/03, Rapport, 2003)
   Bostøtten skal medvirke til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe, eller bli boende i, en god og hensiktsmessig bolig, og utjevne forskjeller i levekår for pensjonistgrupper som følge av ...
  • Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 11/16, Rapport, 2016)
   This research report addresses the challenges of housing provision in light of the ageing society. The proportion of the population over 70 years old may increase from 9 per cent to 19 per cent between 2016 and 2060, ...
  • Flytting i nytt land 

   Danielsen, Kirsten; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 13/08, Rapport, 2008)
   I denne rapporten behandles flyktningers sekundærflytting, dvs. den flytting de foretar etter at de er blitt bosatt for første gang i en norsk kommune. I første del analyseres materiale fra intervjuer med et mindre antall ...
  • Forskning om småbarnsforeldres dagligliv 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 12/02, Rapport, 2002)
   I april 2002 arrangerte NOVA et seminar der målet var å presentere og diskutere aktuelle problemstillinger for forskning om småbarnsforeldres dagligliv. I rapporten presenteres innlegg av Knud Knudsen, Anne Lise Ellingsæter, ...
  • Fra best til bedre? 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 9/04, Rapport, 2004)
   Summary The Government White Paper on day care provision presented in December 1999 announced a three-year quality drive. Starting in 2001, all Norwegian day care centres were to establish, by the end of 2003, tools and ...
  • Førskolelærere og barnehageansatte 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Notat 4/09, Notat, 2009)
   Ved hjelp av data fra Statistisk sentralbyrås registre over utdanning og sysselsetting behandler dette notatet norske førskolelæreres sysselsettingsmønstre i barnehager og andre yrkessektorer i perioden fra 2003 til 2007. ...
  • Gjeld til å bære? 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 11/07, Rapport, 2007)
   Nordmenn låner til bolig som aldri før. Over tid har et økende antall husholdninger skaffet seg boliglån, og de utestående beløp øker stadig. Samtidig er det også stadig flere som benytter seg av ulike tilbud om forbrukskreditt. ...
  • Husholdningenes gjeld og formue ved inngangen til finanskrisen 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 17/09, Rapport, 2009)
   In 2004, 2006 and 2008 Norwegian Social Research (NOVA) carried out research projects on Norwegian households' use of the credit market. The research was commissioned by GE Money Bank. This report presents the results from ...
  • Hva med de andre? 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Notat 1/08, Notat, 2008)
   Mangel på førskolelærere er et stadig tilbakevendende problem i barnehagene, et problem som har økt i omfang gjennom de siste års store utbygging. Det store flertall av ansatte har imidlertid ikke førskolelærerutdanning. ...
  • Kommunale leieboeres boligkarrierer 2001-2005 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Hansen, Thorbjørn (NOVA Rapport 4/10, Rapport, 2010)
   Unlike many other European countries, Norwegian municipalities don’t play any important role in the national housing supply. Less than five per cent of Norwegian household live in a dwelling owned by the municipality. This ...
  • Kort vei - til lykke eller ruin? 

   Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 14/05, Rapport, 2005)
   In 1995 and 1997 NOVA carried out two surveys of Norwegiansö‚' payment practices. The first survey showed that householdsö‚' ability to pay had little bearing on their handling of bills. The second showed, in addition, ...
  • Kvalitet i barnehager 

   Gulbrandsen, Lars Petter; Eliassen, Erik (NOVA Rapport 1/13, Rapport, 2013)
   This study primarily targets the structural aspects of day care centre quality. Quality assessments will normally both be dependent on, and influenced by, the specific group that carries out the assessment. In this study ...