• «Alenetiltak» i barnevernet. Kartlegging av omfang og tilbud 

   Gundersen, Tonje; Ellingsen, Dag (NOVA-notat;1: 2022, Report, 2022)
   I dette notatet har vi undersøkt forekomsten av barn og unge som har bodd eller bor alene på en institusjon, og hvor oppholdet har vart mer enn 6 uker. Vi vil i det følgende kalle dem «aleneboere», til forskjell fra der ...
  • Arbeid gjennom bemanningsbyrå i Norge: En mangfoldig typologi av arbeidstakere 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Ingelsrud, Mari Holm (Søkelys på arbeidslivet;35(1-2), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Bemanningsbransjen er en omdiskutert del av arbeidslivet i Norge. Avhengig av hvordan man opplever sin maktposisjon på arbeidsmarkedet, livsfase, kompetanse og andre personlige forhold, kan arbeidstakere ha ulik motivasjon ...
  • Arbeidstidsordninger 

   Nygaard, Marit Owren; Ellingsen, Dag; Steen, Arild Henrik (AFI FoU-resultat 2018:03, rapport, 2018)
   Dette notatet er utarbeidet på oppdrag for Parat.  Parat ønsket en oversikt over arbeidstidsordninger i norsk arbeidsliv ut fra foreliggende data. Premisset for oppdraget var at det skulle lages et kortfattet notat våren ...
  • Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet del 1 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Ellingsen, Dag (AFI Rapport 2018:02, rapport, 2018)
   Helsesektoren er avhengig av arbeidskraft døgnet rundt. Som en konsekvens bruker sektoren flere forskjellige atypiske arbeidstidsordninger som lange vakter, lange uker, turnusarbeid og nattarbeid – ordninger som på forskjellig ...
  • Arbeidstidsordninger, ansattes helse og pasientsikkerhet del 2 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Ellingsen, Dag (AFI Rapport 2018:03, rapport, 2018)
   En rekke tidligere studier har vist negative konsekvenser av forskjellige arbeidstidsordninger for både ansattes helse og pasientsikkerhet. En av hypotesene som har blitt fremsatt for å forklare disse funnene er at bestemte ...
  • Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion: Belyst gjennom et norsk politidistrikt. 

   Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr. 4-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-08)
   Norsk politi har kjønnsbalanse i utdanningen. Andelen kvinner i politistillinger har passert 30 prosent. I den skarpe enden av den operative virksomheten er kvinneandelen rundt 10 prosent. I en casestudie i et politidistrikt ...
  • Enetiltak. Kartlegging av tilbud og bruk av tvang 

   Ellingsen, Dag; Gundersen, Tonje (NOVA-Notat;2, Research report, 2021)
   Notatet presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2020 til ledere av enetiltak om innhold i tilbudet og bruk av tvang. Resultatene fra denne undersøkelsen, sett opp mot annen empiri, indikerer en ...
  • Har flygeledere høyere dødelighet enn sammenliknbare yrkesgrupper? 

   Mamelund, Svenn-Erik; Ellingsen, Dag (AFI FoU-resultat 2015, rapport, 2015)
   I forbindelse med et partssammensatt arbeid om livsfasepolitikk for flygeledere var det ønske om at dødelighet og dødsårsaker undersøkes. Partene i samarbeidet er Avinor som arbeidsgiver og Norsk Flygelederforening (NFF) ...
  • Healthy working time arrangements for healthcare personnel and patients: a systematic literature review 

   Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Ellingsen, Dag; Ingelsrud, Mari Holm (BMC Health Services Research;19, Article number: 193 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-03-27)
   Background: A number of working time arrangements have been linked to negative consequences for both health personnel and their patients. A common hypothesis put forth to explain these findings suggests that certain working ...
  • Humorens tvetydige funksjon: Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner? 

   Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag; Sløk-Andersen, Beate (Tidsskrift for kjønnsforskning;Årgang 44, nr.1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-03-29)
   I både det danske og norske Forsvaret har vi sett hvordan en utbredt bruk av humor tilsynelatende gjør hverdagen morsommere for noen soldater, mens den for andre har en negativ effekt. Ikke minst gjelder det for de kvinnene ...
  • Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet? 

   Andersen, Linn; Lilleaas, Ulla-Britt; Ellingsen, Dag (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Politiet er en organisasjon som i noen tiår har jobbet med en viss suksess med å øke kvinneandelen. Nå har politiet lagt vekten over på et mangfoldsperspektiv. Hva betyr det? Intervjuer med sentrale informanter i politiet ...
  • Hvordan skape et rettssikkert lavterskeltilbud 

   Ellingsen, Dag; Andersen, Linn; Gleinsvik, Audun; Ervik, Marthe Rosenvinge; Viblemo, Tor-Egil; Ellingsen, Fredrik L. (AFI FoU-resultat 2015, rapport, 2015)
   I Norge har vi gjennom lovregulering i prinsippet et godt rettsvern for mennesker som mener seg diskriminert eller (seksuelt) trakassert, men svært få saker som blir håndhevet og sanksjonert i organer med betydelig ...
  • Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Grimsmo, Asbjørn; Ingelsrud, Mari Holm (AFI FoU-resultat 2016:08, rapport, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå bemanningsbransjen i lys av det utfordrende begrepet “bærekraftig fleksibilitet”. Vi har brukt en blanding av kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen, og en ...
  • Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren 

   Ellingsen, Dag; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
   Behovet for kompetente ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er stort, det samme gjelder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Gjennom arbeidsseminarer og kvalitative intervjuer med kommunalsjefer og enhetsledere ...
  • Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren 

   Ellingsen, Dag; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
   Behovet for kompetente ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er stort, det samme gjelder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Gjennom arbeidsseminarer og kvalitative intervjuer med kommunalsjefer og enhetsledere ...
  • Military Leadership 

   Ellingsen, Dag; Lilleaas, Ulla-Britt (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  • Terskler i barnevernet 

   Ellingsen, Dag; Pettersen, Karen-Sofie; Andersen, Linn; Viblemo, Tor-Egil (AFI FoU-resultat 2015, rapport, 2015)
   På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, har Arbeidsforskningsinstituttet og Oxford Research gjennomført et forskningsprosjekt om terskler i barnevernet. Prosjektet er finansiert av ...
  • YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2016 

   Nygaard, Marit Owren; Ellingsen, Dag; Steen, Arild Henrik (AFI FoU-resultat 2016, rapport, 2016)
   YS Arbeidslivsbarometer er gjennomført for 8. gang.Rapporten som ble lagt fram på YS-konferansen er bygd opp rundt fem temaområder. Disse er valgt ut fordi de er sentrale for å forstå utviklingen i norsk arbeidsliv, sett ...
  • YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2017 

   Steen, Arild Henrik; Ellingsen, Dag; Nygaard, Marit Owren (AFI FoU-resultat 2017, rapport, 2017)
   YS Arbeidslivsbarometer er gjennomført for 9. gang. I 2017 har vi særlig fokusert på hvordan tilstanden er i bransjer i arbeidslivet.