• "Bor det noen gamle her 'a" 

   Engebrigtsen, Ada; Danielsen, Kirsten (NOVA Notat 10/10, Notat, 2010)
   Med en etter hvert aldrende befolkning er det viktig å vite mer om hvordan eldre mennesker er integrert i den kommunen og det nabolaget der de bor. Notatet viser at det er ulike lokale betingelser for eldres integrasjon, ...
  • "Bor det noen gamle her 'a" 

   Engebrigtsen, Ada; Danielsen, Kirsten (NOVA Notat 10/10, Notat, 2010)
   Med en etter hvert aldrende befolkning er det viktig å vite mer om hvordan eldre mennesker er integrert i den kommunen og det nabolaget der de bor. Notatet viser at det er ulike lokale betingelser for eldres integrasjon, ...
  • En frigjøringsleders historie: Aman Kedir Kamsares beretning om sitt liv 

   Kamsares, Aman Kedir; Danielsen, Kirsten (NOVA Notat;2014:02, Working paper, 2014-03)
   Dette notatet kan sees på som en forlengelse av prosjektet Nye nordmenn – egne stemmer som Norsk Folkemuseum ved Liv Hilde Boe og NOVA ved Kirsten Danielsen initierte i 2003. Ideen til prosjektet fikk vi under et møte i ...
  • Et forsøk på å beskrive det foranderlige. En analyse av stedsendring på Romsås 

   Danielsen, Kirsten (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 1, nr. 6-2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen er et forsøk på å forstå og beskrive stedsendring i drabantbyen Romsås – en veletablert drabantby med en 40 år lang historie. Endringene kan faseinndeles: en optimistisk planleggingsfase, en nedturfase ...
  • Flytting i nytt land 

   Danielsen, Kirsten; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 13/08, Report, 2008)
   I denne rapporten behandles flyktningers sekundærflytting, dvs. den flytting de foretar etter at de er blitt bosatt for første gang i en norsk kommune. I første del analyseres materiale fra intervjuer med et mindre antall ...
  • Flytting i nytt land 

   Danielsen, Kirsten; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 13/08, Report, 2008)
   I denne rapporten behandles flyktningers sekundærflytting, dvs. den flytting de foretar etter at de er blitt bosatt for første gang i en norsk kommune. I første del analyseres materiale fra intervjuer med et mindre antall ...
  • "For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her" 

   Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 22/11, Report, 2011)
   Et likeverdig tjenestetilbud til alle, uansett etnisitet, kjønn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering, er en uttalt politisk målsetting. Hvordan realiseres denne målsettingen i praksis? For å svare på ...
  • "For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her" 

   Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada; Finnvold, Jon Erik (NOVA Rapport 22/11, Report, 2011)
   To work actively, in a targeted, planned manner to promote equality and prevent discrimination is an explicit objective for Norwegian authorities. To develop equal, non-discriminatory public services is an essential part ...
  • Gode skoler - gode for alle? 

   Bakken, Anders; Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 10/11, Report, 2011)
   Dette er tredje delrapport fra prosjektet Kunnskapsløftet – også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte? Gjennom en casestudie av seks strategisk valgte ungdomsskoler belyser rapporten forholdet mellom ...
  • Gode skoler - gode for alle? 

   Bakken, Anders; Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 10/11, Report, 2011)
   The project Does the Knowledge Promotion reform also promote equality in achievement? is part of an ongoing evaluation of a major educational reform which takes place in Norwegian primary and secondary schools from 2006 ...
  • Stovner - problemområde eller lutter idyll? : om forholdet mellom statistikk og erfaring 

   Danielsen, Kirsten; Engebrigtsen, Ada Ingrid (Tidsskrift for velferdsforskning;17(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Stovner var og til dels er et av Norges mest utskjelte boområder og assosieres med «problem». Bydelen har i de senere år fått mange nye beboergrupper, og kan statistisk sett betegnes som en underprivilegert bydel, ...
  • Tilfreds med uklarhet 

   Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 17/01, Report, 2001)
   Etter at overgangsstønaden hadde vært en etablert trygderettighet for alle kategorier eneforsørgere siden 1981, ble eneforsørgere igjen et politisk debattema midt på 90-tallet. Der ble det påpekt at overgangsstønaden hadde ...
  • Tilfreds med uklarhet 

   Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 17/01, Report, 2001)
   Etter at overgangsstønaden hadde vært en etablert trygderettighet for alle kategorier eneforsørgere siden 1981, ble eneforsørgere igjen et politisk debattema midt på 90-tallet. Der ble det påpekt at overgangsstønaden hadde ...
  • Tiltak rettet mot barn og ungdom 

   Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 17/06, Report, 2006)
   På midten av nittitallet gikk stat og kommune sammen om et ti-årig program for å bedre levekårene for befolkningen i bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo gjennom Handlingsprogram Oslo indre øst. Handlingsprogrammet ...
  • Tiltak rettet mot barn og ungdom 

   Danielsen, Kirsten (NOVA Rapport 17/06, Report, 2006)
   På midten av nittitallet gikk stat og kommune sammen om et ti-årig program for å bedre levekårene for befolkningen i bydelene Sagene, Grö¼nerløkka og Gamle Oslo gjennom Handlingsprogram Oslo indre øst. Handlingsprogrammet ...
  • Tracing UMAs' families 

   Danielsen, Kirsten; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 19/06, Report, 2006)
   This report is a study of different European countries' practices and experiences in tracing the parents or other caregivers of separated minor asylum seekers. The term "unaccompanied minor asylum seekers" (UMAs) refers ...
  • Tracing UMAs' families 

   Danielsen, Kirsten; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 19/06, Report, 2006)
   In Norway, tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers is politically anchored in chapter 8 of Stortingsmelding no. 17 (2000-2001) from (KRD 2001). The then sharp increase in the numbers of UMAs ...
  • Voksne i grunnskole og videregående opplæring 

   Dæhlen, Marianne; Danielsen, Kirsten; Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 7/13, Report, 2013)
   I Norge har alle voksne, som har behov for opplæring for å få grunnskolevitnemål, en lovfestet rett til slik opplæring. Voksne harogså rett til videregående opplæring dersom en ikke har fått dette tidligere. Første del av ...
  • Voksne i grunnskole og videregående opplæring 

   Dæhlen, Marianne; Danielsen, Kirsten; Strandbu, Åse; Seippel, Ørnulf (NOVA Rapport 7/13, Report, 2013)
   In Norway, adults who need primary and lower secondary education have a statutory right to such education. Adults also have a statutory right to upper secondary education. This applies to adults who have not already completed ...