• Boligbygging og befolkningsutvikling - hvilke sammenhenger? 

   Arvid Strand (NIBR-notat 2006:112, Notat, 2006)
   Last ned gratis Sandnes ønsker ved revisjon av kommuneplanen et sikrere grunnlag for beslutninger om framtidig boligbygging og tilhørende nødvendig sosial infrastruktur. Notatet presenterer analyser av boligbygging og ...
  • By- og bokvaliteter i markedsbasert fortettingspolitikk 

   lenes; Arvid Strand; Inger-Lise Saglie (NIBR-notat 2007:105, Notat, 2007)
   Last ned gratis I forprosjektet er det diskutert teoretisk hvordan by- og bokvaliteter kan sikres i en markedsbasert boligutvikling, med særlig vekt på felles goder. Forprosjektet viser empirisk hvordan offentlige og ...
  • Handlingsplan for universell utforming 

   Martin Lund-Iversen; Arvid Strand (NIBR-notat 2005:120, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet inneholder et opplegg for evaluering av Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonevne som trådte i kraft 23. november 2004.
  • Helsespørsmål og konsekvensutredninger 

   Arvid Strand; Bjørn Moen; Martin Lund-Iversen; Tesli, Arne (NIBR-notat 2005:115, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet er utarbeidet på forespørsel fra Sosial- og helsedirektoratet som ledd i enhetens arbeid med å ivareta helsespørsmål bedre i konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven og i arbeider med ...
  • Kommunestrukturen i Rogaland - i går, i dag, i morgen? 

   Bjørn Moen; Arvid Strand (NIBR-notat 2005:112, Notat, 2005)
   Last ned gratis Rogalands 27 kommuner yter i stor utstrekning tjenester til befolkningens og myndighetspersoners tilfredshet. Likevel kan framtida stille nye krav: oppgavespekteret kan bli et annet og det regionale, ...
  • Konsulentbedrifter og byutvikling 

   Arvid Strand; Harvold, Kjell-Arve; Bjørn Moen (NIBR-notat 2003:122, Notat, 2003)
   Last ned gratis
  • Kvalitetssikring av MetroBuss planen i Bergen 

   Kjell Werner Johansen; Arvid Strand (NIBR-notat 2005:113, Notat, 2005)
   Notatet vurderer det forslaget til alternativ kollektivtransportløsning for del av Bergen som Gaia Trafikk AS har fremmet. Konklusjonen er at Gaias forslag etablerer et tilnærmet likeverdig tilbud med vesentlig lavere ...
  • Ny KU-forskrift 

   Arvid Strand (NIBR-notat 2006:130, Notat, 2006)
   Last ned gratis Representanter for landets kommuner har, i en spørreundersøkelse, gitt uttrykk for sine erfaringer med og vurderinger av ny Forskrift om konsekvensutredninger ett år etter at den trådte i kraft. Det er ...