Now showing items 688-707 of 11944

  • Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine 

   Sandbæk, Mona; Einarsson, Jona Hafdis (NOVA Rapport 2/08, Rapport, 2008)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Norges fjerde rapport til FN om oppfølgingen av barnekonvensjonen leveres våren 2008. Norske myndigheter ønsket å videreformidle barn og ...
  • Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine 

   Sandbæk, Mona; Einarsson, Jona Hafdis (NOVA Rapport 2/08, Rapport, 2008)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Norges fjerde rapport til FN om oppfølgingen av barnekonvensjonen leveres våren 2008. Norske myndigheter ønsket å videreformidle barn og ...
  • Barn og unge som står utenfor - aktivisering gjennom idrett 

   Carlsson, Yngve; Haaland, Thomas (NIBR-rapport 2004:11, Rapport, 2004)
   Denne rapporten beskriver og vurderer en satsing med sikte på å aktivisere inaktive barn- og unge, barn og unge med problematferd og med minoritetsbakgrunn, gjennom Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning Fysisk ...
  • Barn og unge: By, sted og sosio materialitet av Sissel Seim og Oddrun Sæter (red.) 

   Seim, Sissel; Sæter, Oddrun (Book; Book; Peer reviewed, 2018)
   Synopsis Hva er barn og unges vilkår i byen? Hvilke betingelser gir byen for samspillet mellom mennesker og byens rom og steder? Hvilke sosiomaterielle vilkår for deltakelse finnes i institusjoner for barn og unge? Kan ...
  • Barn og unges deltakelse i forskning: Muligheter og utfordringer 

   Lyng, Selma Therese; Hagen, Aina Landsverk (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr. 1-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-02-01)
   Dette temanummeret belyser og diskuterer utfordringer og muligheter i deltakelse og involvering av barn og ungdom, med utgangspunkt i fersk kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig forskning. Dette temanummeret byr ...
  • Barn og unges forbruk: klær, mat og kropp 

   Roos, Gun; Klepp, Ingun Grimstad; Laitala, Kirsi; Haugrønning, Vilde; Bugge, Annechen Bahr; Skuland, Silje Elisabeth; Steinnes, Kamilla Knutsen; Teigen, Helene Fiane (Rapport;13-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten, som i hovedsak er basert på en spørreundersøkelse om barn, klær, mat og kropp blant foreldre med barn i alderen 1-16 år, beskriver barn og unges forbruk av klær og mat og hvordan de forholder seg til kropp, ...
  • Barn og unges fritid i et kjønns- og likestillingsperspektiv 

   Seland, Idunn; Persson, Marlene; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;5/19, Research report, 2019)
   Har gutter og jenter lik mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter? I denne rapporten undersøkes dette spørsmålet i en gjennomgang av norske og nordiske forskningsbidrag fra de siste ti årene. Gutter og jenter velger ...
  • Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 12/04, Rapport, 2004)
   Temaet for denne rapporten er barn og unges håndtering av vanskelige, materielle livsvilkår, basert på en gjennomgang av 36 studier. En oppvekst i fattigdom eller med økonomisk knapphet påvirker barn og unges utvikling, ...
  • Barn og unges håndtering av vanskelige livsvilkår 

   Backe-Hansen, Elisabeth (NOVA Rapport 12/04, Rapport, 2004)
   SummaryIn this report, contributions from 36 studies of how children and young people handle economic adversity and poverty are presented. The studies were published between 1989 and 2003. The point of departure is already ...
  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars B.; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Rapport, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars Bjarne; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Rapport, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Barn og unges levekår og velferd 

   Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 1/02, Rapport, 2002)
   Denne rapporten er utarbeidet av Mona Sandbæk ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Den inneholder en oversikt over kunnskap om ...
  • Barn og unges levekår og velferd 

   Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 1/02, Rapport, 2002)
   Denne rapporten er utarbeidet av Mona Sandbæk ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Den inneholder en oversikt over kunnskap om ...
  • Barn på sykehus : å bidra til mestring for å unngå traumatisering 

   Gustavsen, Mette Aimee (Bachelor thesis, 2017-06)
   Bakgrunn: Å leve med en sykdom, kan være vanskelig å mestre for barn. Barn er i utvikling og studier viser at barn som er somatisk syke har høyere risiko for å utvikle psykisk sykdom som eldre (Reinfjell, Vikan og Diseth, ...
  • Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn 

   Ånestad, Siv Elin; Brusdal, Ragnhild; Kjørstad, Ingrid (Oppdragsrapport 5-2010, Rapport, 2010)
   Barn blir forbrukere i kommersielle nettsamfunn hvor det tilrettelegges for at de kan kjøpe virtuelle varer og tjenester, og betale via for eksempel mobiltelefon. Utgangspunkt for dette prosjektet var uttrykk for bekymringer, ...
  • Barn som gjenstand for seksuell oppmerksomhet. En studie av eksperters fortellinger om seksuelle overgrep mot barn 

   Stokke, Mathilde Fuglesang (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven er resultat av en kvalitativ undersøkelse av terapeuter og fagfolks fortellinger om seksuelle overgrep mot barn, og dem som har begått overgrepene. Ekspertene har bakgrunn fra ulike profesjoner, og ...
  • Barn som pårørende : når mor eller far har en psykisk lidelse 

   Bang, Emmeli Elinsdatter (Bachelor thesis, 2017-03)
   Bakgrunn : Hvordan kan barneansvarlig sykepleier ivareta barn som har mor eller far med psykisk lidelse innlagt på institusjon? Fremgangsmåte: Litteraturstudie og 6 forskningsartikler funnet ved søk i ulike databaser. ...
  • Barn, unge og utjevning av sosial ulikhet i helse – en kartleggingsundersøkelse av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune 

   Gotaas, Nora (NIBR-rapport;2020:11, Research report, 2020-09)
   Rapporten er en kartlegging av plandokumenter i Oslo kommune som omhandler påvirkningsfaktorer og tiltaksområder av betydning for reduksjon av sosial ulikhet i helse for barn og unge. Rapporten belyser i hvilken grad, og ...
  • Barnas stemme – hvem lytter? : samtaler med barn med lærevansker 

   Løhaugen, Bjørg (Master thesis, 2008)
   Utgangspunktet for å gjøre denne studien er mine erfaringer fra praksisfeltet og en forelesning om forskning og barn på Høgskolen i Oslo som inspirerte meg til å rette fokus mot barnet som selvstendig forskningssubjekt. ...
  • Barndom - forvandling uten forhandling? 

   Clausen, Sten-Erik; Jensen, An-Magritt (NIBR prosjektrapport 2000:06, Rapport, 2000)
   Denne rapporten handler om et trekk ved de nye familietyper der barn i liten grad har en "forhandlingsplass", nemlig om hvilken familietype foreldre har dannet forut for bTesli, Arne fødsel, hvorvidt de flytter fra hverandre ...