• Kunnskapsoppsummering om temaet matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa 

   Steinnes, Kamilla Knutsen; Hebrok, Marie (SIFO Rapport;2019:14, Research report, 2019-12-18)
   Denne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om forskningsprosjekter på matsvinn på forbrukernivå i Norge og Europa, organisasjoner, initiativer og bevegelser og deres arbeid mot matsvinn på forbrukernivå (f.eks. ...
  • Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 4/17, Rapport, 2017)
   This report presents the result of a literature review commissioned by the government Committee on violence against children ( Barnevoldsutvalget ). The aim of the literature review was to provide an outline of research ...
  • Kunnskapsoppsummering. Vold mot barn og systemsvikt 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Smette, Ingrid; Vislie, Camilla (NOVA Rapport 4/17, Rapport, 2017)
   This report presents the result of a literature review commissioned by the government Committee on violence against children ( Barnevoldsutvalget ). The aim of the literature review was to provide an outline of research ...
  • Kunnskapsoppsummeringer – om fem strategier for å styrke flyktningenes overgang til arbeid og kvalifisering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 2 

   Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Aasen, Berit; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke (NIBR-rapport;2020:14, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten omfatter fem korte kunnskapsoppsummeringer knyttet til strategier for å styrke integrering av flyktninger. Temaene er: delkompetanse som del av fagopplæring, sosialt entreprenørskap og integrering, ...
  • Kunnskapsoversikt: Områderettet innsats som virkemiddel. Internasjonale eksempler 

   Ruud, Marit Ekne; Barlindhaug, Rolf; Staver, Anne Balke (NIBR-rapport;2019:25, Research report, 2020-01)
   Rapporten gir en kunnskapsoversikt om hvordan andre land jobber med helhetlige områderettete innsatser i levekårsutsatte byområder, og med vekt på gode erfaringer som kan ha overføringsverdi til det videre arbeidet med ...
  • Kunnskapsparker og næringshager i Innlandet 

   Hege Marie Edvardsen (NIBR-notat 2005:117, Notat, 2005)
   Last ned gratis Prosjektet er et forprosjekt med sikte på å kartlegge mulighetene for å følge virksomheten ved kunnskapsparker og næringshager. Noe nasjonal og internasjonal litteratur er gjennomgått og fire case er ...
  • Kunnskapsstatus (1990–2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport;2011:08, Research report, 2011-02)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å gå gjennom og lage en oversikt over forskningsbasert kunnskap om etnisk diskriminering av barn og unge i Norge, og å identifisere områder der det er behov for mer forskning. Arbeidet ...
  • Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) 

   Steinum, Trude; Hilsen, Anne Inga; Bull, Helga (AFI Notat 2007:10, rapport, 2007)
   Det er nå to år igjen av IA-avtalens avtaleperiode, og som et ledd i arbeidet med avtalens mål om å øke den gjennomsnittlige pensjonsalder var det et behov om å samle kunnskap om hvor innsatsen bør ligge de to neste årene. ...
  • Kunnskapsøkonomi og klynger 

   Sæther, Bjørnar; Onsager, Knut (NIBR-rapport 2003:04, Rapport, 2003)
   Rapporten drøfter begreper som kunnskapsøkonomi og klynger, og analyserer empirisk betingelser og mekanismer bak framveksten av en kunnskapsintensiv næringsklynge i Halden.
  • Kunst og digital fabrikasjon: Muligheter og begrensninger for kunstnerisk utvikling i skaperverksteder 

   Lindmoen, Stian (MEST;2020, Master thesis, 2020)
   Masteravhandlingen er et resultat av min inntreden i skaperbevegelsen, og kan sees som en forlengelse av min bacheloravhandling om «rapid prototyping» i kunstneriske prosesser. Fra tiden som studentmentor ved OsloMet ...
  • Kunst og håndverk i grunnskolen: Holdninger som eksisterer i dag 

   Siljuberg, Hanne Kristine Møinichen (Master thesis, 2014)
   I denne masteroppgaven rettes fokus mot kunnskap og holdninger om skolefaget Kunst og håndverk For å komme nærmere en forståelse av hvorfor situasjonen i Kunst og håndverk er slik den er, tar jeg utgangspunkt i en casestudie ...
  • Kunst og håndverk som et utgangspunkt for tverrfaglig undervisning for grunnskolelærere 

   Stephanie Marie, Härdi (Master thesis, 2017)
   Denne masteravhandlingen retter fokuset mot grunnskolelæreres egne ord om hvilken innvirkning deres utdanning innen faget Kunst og håndverk har på deres bruk av tverrfaglig undervisning. Med Ludvigsenutvalget i 2015 og ...
  • Kunst og kontroll: Norsk teater i endring etter kulturløftet? 

   Gran, Mathis Junker (Master thesis, 2014)
   I 2005 lanserte Stoltenberg II regjeringen Kulturløftet som en del av den rødgrønne regjeringsplattformen Soria-Moria-erklæringen. Én prosent av statsbudsjettet skulle gå til kunst- og kultur innen 2014. I 2005 utgjorde ...
  • Kunst og kvinner i en kjønnssensitiv kontekst 

   Soini, Lisa Jerijervi (Master thesis, 2014)
   Kvinner har ikke hatt de samme forutsetningene som menn i kunsten og har måtte kjempe for sin plass i institusjoner og i samfunnet. Hvordan kan kvinnelige kunstneres fremstilling av kropp og kroppslige referanser i perioden ...
  • Kunst og næring - en studie av forutsetninger for økt samarbeid 

   Godfroid, Hannah (Master thesis, 2014)
   Formålet med oppgaven har vært å belyse hvilke forutsetninger som skal til for å skape et økt samarbeid mellom kunst/kultur og næring i praksis og hvordan organisasjonen Arts & Business kan bidra til dette. Kreativitet ...
  • Kunst som uttrykksform i arbeid med enslige mindreårige flyktninger 

   Gashi, Donna Ardiana (Bachelor thesis, 2017)
   Barn og unge utsatt for alvorlige overgrep og traumer, mangler ofte ord for de vonde erfaringene (Sjølie 2006). Når de i tillegg er i et nytt land med en helt annen kultur og et annet språk, kan det utfordre mulighetene ...
  • Kunst- og designfagenes plassering i den videregående opplæringen 1976-2006 

   Nielsen, Liv Merete (FORMakademisk;3 (2), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Da yrkesskoler, husflidsskoler og gymnas i Norge ble samlet i én felles videregående skole i 1976, var en av intensjonene at elevene skulle kunne kombinere praktisk og teoretisk utdanning. På ”husflidslinja” fikk kunst- ...
  • Kunstbasert læring i utvikling av yrkeskompetanse: Erfaringer fra studier ved Yrksefaglærerutdanningen, OsloMet-storbyuniversitetet 

   Meltzer, Cecilie; Schwencke, Eva (Scandinavian Journal of Vocations in Development;Årg 4, Nr 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Det er behov for et utvidet kompetansebegrep i fremtidens skole (NOU, 2014:7, 2015:8). Denne artikkelen undersøker på hvilken måte kunstbasert læring kan bidra til å styrke fag- og yrkeskompetansen. Den utforsker om denne ...
  • Kunstdidaktikkens møte med marginale røster 

   Aure, Venke; Gjærum, Rikke Gürgens (InFormation-Nordic Journal of Art and Research;482), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen utforsker kunstdidaktikken fra et teoretisk begrepsutviklingsperspektiv og fremviser temanummerets fokus på marginale røster i og gjennom kunsten. Forfatterne belyser hvordan kunsten kan bidra med et mulighetsrom ...
  • Kunsten å selge kunst - En casestudie av Grev Wedels Plass Auksjoner 

   Høy, Maria; Nicolaisen, Christiane (Master thesis, 2019)
   This master’s thesis is written in cooperation with Grev Wedels Plass Auksjoner, an auction house specialized in fine art. As an employee at GWPA, Maria has gained insights in a challenge the auction house is facing; ...