• «Levende lokaler» 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2017:6, Rapport, 2017)
   Dette er en kvalitativ følgeevaluering av «Levende lokaler» – DOGAs pilotprosjekt i Lærdal, Arendal og Tromsø som skal bidra til å skape nytt liv halvdøde bysentrumsområder. Rapporten beskriver kommunenes utprøving av ...
  • Lindeberg som bosted 

   Ruud, Marit Ekne; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2017:19, Rapport, 2018)
   Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om beboeres erfaringer med å bo på Lindeberg høsten 2017. Undersøkelsen er en gjentakelse av en tilsvarende kartlegging som ble gjennomført i 2014. Hensikten ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Sandøy kommune 

   Onsager, Knut; Gundersen, Frants; Schmidt, Lene; Sørlie, Kjetil; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2011:24, Rapport, 2011)
   Rapporten beskriver og forklarer utviklingen i Sandøy kommune (Møre og Romsdal) og drøfter utfordringer framover. Sandøy har hatt en langt bedre utvikling i arbeidsplasser og folketall det siste tiåret enn flertallet av ...
  • Livskraftige kystsamfunn. Steds- og næringsutvikling i Skjervøy kommune 

   Onsager, Knut; Schmidt, Lene; Vestby, Guri Mette; Gundersen, Frants; Sørlie, Kjetil (NIBR-rapport 2012:23, Rapport, 2012)
   Rapporten belyser nærings- og samfunnsutviklingen i Skjervøy kommune og noe grunnlaget for stabilt folketall og vekst i arbeidsplasser det siste tiåret. Rapporten trekker videre fram utviklingsbetingelser og noen utfordringer ...
  • Lokalt folkehelsearbeid 

   Vestby, Guri Mette; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2009:102, Notat, 2009)
   Last ned gratis Notatet gir et foreløpig bilde av hvordan arbeidet med folkehelsetiltak er forankret og organisert i kommunene, hvilke planverktøy og partnerskapsmodeller som er tatt i bruk, og om kommuner som er med i ...
  • Lytt til seniorene! 

   Vestby, Guri Mette; Brattbakk, Ingar; Norvoll, Reidun (Samarbeidsrapport NIBR/AFI 2017, Rapport, 2017)
   Eldre på seniorsentre og frivilligsentraler i tre case-kommuner har deltatt i utprøving av en treleddet medvirkningsmetode med spørreskjema og samtaler, en digital kartleggingsapp og dialogverksted. Metodeprosjektet gav ...
  • Med hjerte i bygda 

   Ruud, Marit Ekne; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2010:9, Rapport, 2010)
   Rapporten skal inngå som kunnskapsgrunnlag for videre stedsutvikling på Vik i Hole kommune. Undersøkelsen baseres på sosiokulturell analyse av hvordan bygda utvikles som et sentrum for alle aldersgrupper med fokus på fire ...
  • Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering 

   Vestby, Guri Mette; Per Gunnar Røe; Vidar Vanberg; Bergsli, Heidi (NIBR-notat 2005:131, Notat, 2006)
   Last ned gratis Notatet inneholder råd og anbefalinger om strategisk arbeid knyttet til profilering med sikte på å øke kunnskapen om byen. Det fokuseres direkte på profileringsarbeid, differensiering av målgrupper, kommuners ...
  • Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer 

   Sørvoll, Jardar (RED); Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo; Ruud, Marit Ekne; Sandlie, Hans Christian; Skogheim, Ragnhild; Vestby, Guri Mette (2020;5, Research report, 2020)
   I denne rapporten analyserer vi eldre personers tilpasning av boligkonsumet til aldersrelaterte svekkelser. Det er et viktig forskningstema i en situasjon hvor andelen eldre øker i by og bygd. Rapporten er basert på en ...
  • Områdeløft Ammerud 

   Ruud, Marit Ekne; Vestby, Guri Mette; Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt (NIBR-rapport 2016:21, Rapport, 2016)
   Rapporten presenterer resultater fra en stedsanalyse på Ammerud gjennomført høsten 2016. Oppdraget var å identifisere eventuelle effekter som områdeløftet pa Ammerud har hatt for befolkningen sett opp mot hovedmål og ...
  • Områdeløft Trosterud og Haugerud 

   Ruud, Marit Ekne; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2017:18, Rapport, 2018)
   Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om beboeres erfaringer med å bo i delbydel Trosterud høsten 2017. Undersøkelsen er en nullpunktsanalyse for Områdeløft Haugerud og Trosterud. Hensikten har vært å ...
  • Oslo Sør-satsingen 2007-2017 

   Ruud, Marit Ekne; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2018:9, Rapport, 2018)
   Rapporten belyser og vurderer styringsmodellen og arbeidsmetoden som ble brukt i Oslo Sør-satsingen i Bydel Søndre Nordstrand i årene 2007 til 2017, samt belyser i hvilken grad satsingen har lykkes i å legge til rette for ...
  • Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

   Marte Winsvold; Siri Nørve; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2014:101, Notat, 2014)
   Last ned gratis Notatet gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på ...
  • Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

   Winsvold, Marte; Nørve, Siri; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2014:4, Rapport, 2014)
   Rapporten gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på spørreundersøkelser ...
  • Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - Erfaringer, råd og anbefalinger 

   Vestby, Guri Mette; Norvoll, Reidun; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna (NIBR-rapport;2020:4, Research report, 2020-03)
   Medvirkningsopplegg og ulike metoder for å involvere eldre selv i arbeidet med å få et godt kunnskapsgrunnlag for utvikle aldersvennlige lokalsamfunn. Folkehelseperspektiv på stedskvaliteter av fysisk, sosial, kulturell ...
  • Steds- og næringsutvikling 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2004:118, Notat, 2004)
   Last ned gratis En ideskisse til hvordan en kan analysere særtrekk ved steder og ved steders næringsliv med sikte på å se utviklingsmuligheter i sammenheng. Næringsanalyser kan utvides ved å gis en sosiokulturell kontekst. ...
  • Stedsanalyse for Svelvik kommune 

   Skogheim, Ragnhild; Schmidt, Lene; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2011:32, Rapport, 2011)
   Stedsanalysen skal inngå som kunnskapsgrunnlag i forbindelse med rullering avkommuneplan for Svelvik kommune og i kommunens utviklingsarbeid. Rapportens sentrale temaer er Svelviks rolle i regionen, Svelviks stedskvaliteter ...
  • Stedsutvikling i Eidfjord 

   Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2009:22, Rapport, 2009)
   Denne stedsanalysen viser hva som er dominerende forestillinger om Eidfjord som bosted, næringsplass og turiststed, og hvilke muligheter som finnes for lokalsamfunnsutvikling (stedsbilder). Videre hvordan stedet brukes i ...
  • Sysselsetting av innvandrere - regionale muligheter og barrierer for inkludering 

   Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2015:20, Rapport, 2015)
   Formålet med denne rapporten har vært å analysere tre overordnede problemstillinger: Hvilke muligheter og barrierer bidrar til å fremme eller hemme økt sysselsetting av innvandrere i ulike typer arbeidsmarkedsregioner? ...
  • Ungdom og lokal samfunnsutvikling. Hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå? 

   Vestby, Guri Mette; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2012:16, Rapport, 2012)
   Rapporten er en utredning på oppdrag fra Distriktssenteret. Ulike modeller for arbeidet på fylkesnivået kartlegges innenfor feltet ungdomssatsninger og ungdomsmedvirkning, spesielt sett i forhold til beveggrunner knyttet ...