Now showing items 21-40 of 46

  • Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell: En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 22, nr.3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-11)
   I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med å utvikle en kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell, der egen oppgaveløsning er avhengig av samarbeidet med andre. Vi gjør det gjennom en analyse av satsingen ...
  • Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell: En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (Tidsskrift for velferdsforskning; Årgang 22, nr. 3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med å utvikle en kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell, der egen oppgaveløsning er avhengig av samarbeidet med andre. Vi gjør det gjennom en analyse av satsingen ...
  • Et lag rundt læreren 

   Borg, Elin; Drange, Ida; Fossestøl, Knut; Jarning, Harald (AFI Rapport 2014:8, Research report, 2014)
   Kunnskapsoppsummeringen inngår som første leveranse i et prosjekt finansiert av Utdannings­direktoratet for å utvikle modeller for tverrfaglig/flerfaglig arbeid i skolen (et lag rundt læreren). Oppsummeringen består av 5 ...
  • Lokal kompetanseutvikling. Evaluering av implementeringen av ny tilskuddsordning i grunnopplæringen 

   Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Flatland, Tord; Hermansen, Hege; Lyng, Selma; Mausethagen, Sølvi; Myrvold, Trine (AFI-rapport;2021:06, Report, 2021-10-13)
   I denne rapporten evaluerer vi tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling grunnopplæring, særlig i lys av de nye retningslinjene som ble innført i 2021. Vi gjennomgår data fra sentrale aktører/arenaer i ordningen, ...
  • Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Klemsdal, Lars (Public Administration;93(2), Journal article; Peer reviewed, 2015-01-21)
   In this article, we explore how public front-line service organizations respond to contradictory demands for institutional reform and the types of hybridization this entails. Our research context is a major administrative ...
  • Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten 

   Fossestøl, Knut; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2013:8, Report, 2013)
   Rapporten evaluerer en tilskuddsordning for modellutprøvning av psykologer i kommunehelse-tjenesten med mål om å øke rekrutteringen av psykologer. Modellene som utprøvd var samlokalisering av psykologer og fastleger i ...
  • Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten 

   Fossestøl, Knut; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2013:8, Research report, 2013)
   Rapporten evaluerer en tilskuddsordning for modellutprøvning av psykologer i kommunehelse-tjenesten med mål om å øke rekrutteringen av psykologer. Modellene som utprøvd var samlokalisering av psykologer og fastleger i ...
  • Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet 

   Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina; Ricke, Michael Aloysius; Fossestøl, Knut; Bakkeli, Vidar; Borg, Elin; Legard, Sveinung (Rapport Norge;34, Research report, 2019)
   Denne rapporten omhandler partnerskapet i Nav-kontor, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom det har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene. KS har satt i gang dette FoU-prosjektet ...
  • Nav i en ny tid? En evaluering av hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene 

   Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Breit, Eric (AFI Rapport;2020:09, Research report, 2020-12)
   Med bakgrunn blant annet i intervju- og surveydata har AFI foretatt en evaluering av implementeringen av Stortingsmelding 33 nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet. ...
  • NAV-reformen 2014 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (AFI Rapport 2014:13, Research report, 2014)
   AFI har som del av NAV-evalueringen hatt ansvar for å se på den lokale iverksettingen av NAV-reformen. Tidligere analyser viste at reformen de første årene, og at arbeidet i stor grad var preget av omstillingsproblemer. ...
  • Nyskaping i demensomsorgen 

   Fossestøl, Knut; Pettersen, Karen Sofie (AFI FoU-resultat 2014, Report, 2014)
   1 og 2 oktober 2014 ble det avholdt en dialogkonferanse om innovasjon i demensomsorgen i den kommunale demensomsorgen i Finnmark i ALTA etter initiativ fra KS og rådmannsutvalget i Finnmark. Demensomsorg ble valgt som tema ...
  • Nyskaping i demensomsorgen 

   Fossestøl, Knut; Pettersen, Karen-Sofie (AFI FoU-resultat 2014, Report, 2014)
   1 og 2 oktober 2014 ble det avholdt en dialogkonferanse om innovasjon i demensomsorgen i den kommunale demensomsorgen i Finnmark i ALTA etter initiativ fra KS og rådmannsutvalget i Finnmark. Demensomsorg ble valgt som tema ...
  • Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? 

   Fossestøl, Knut; Børing, Pål; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2012:13, Report, 2012)
   AFI har med NIFU som underleverandør gjennomført en analyse av hvordan NAV bruker avklarings- og oppfølgingstiltak som blir anskaffet fra eksterne tiltaksbedrifter. Arbeidsdepartementet har vært oppdragsgiver.
  • Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? 

   Fossestøl, Knut; Pål Børing; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2012:13, Research report, 2012)
   AFI har med NIFU som underleverandør gjennomført en analyse av hvordan NAV bruker avklarings- og oppfølgingstiltak som blir anskaffet fra eksterne tiltaksbedrifter. Arbeidsdepartementet har vært oppdragsgiver.
  • Omstilling av opptreningsinstitusjonene 

   Fossestøl, Knut (AFI Notat 2007:6, Report, 2007)
   Notatet evaluerer et tilskudd vedtatt av Stortinget til utvikling av institusjonsbaserte tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering, hos rehabiliteringsinstitusjoner som mistet avtale med de regionale ...
  • Omstilling og utvikling av private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner 

   Fossestøl, Knut (AFI Notat 2010:10, Report, 2010)
   Notatet redegjør for omstillingstilskuddet for utviklingen av institusjonsbasert opptreningstilbud innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering, forvaltet av Helsedirektoratet. Vi gjennomgår de generelle rammene for ...
  • Program theory within policy-initiated evaluations: the Norwegian low-income family study 

   Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Fossestøl, Knut (Journal of Evidence-Informed Social Work;Volume 15, Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2018-03-26)
   Using as an example a project where the Norwegian Labor and Welfare Directorate developed a comprehensive model for the follow-up of low-income families, this article demonstrates the process of developing a program theory ...
  • Programteori som redskap for evaluering av tiltak i skolesektoren. Temanotat 4: En gjennomgang av lokal kompetanseutvikling for grunnopplæringa (desentralisert ordning for kompetanseutvikling) 

   Fossestøl, Knut (AFI-rapport;2023:04, Report, 2023-03-24)
   I denne rapporten foretar vi en programteoretisk gjennomgang av desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Programteori er en retning innenfor evalueringsforskningen som søker å tydeliggjøre tiltakseiers forståelse ...
  • Regler og skjønn i norsk forvaltnings- og velferdsforskning 

   Fossestøl, Knut (NIBR-notat 2005:106, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet fremstiller hovedtrekk i forvaltnings- og velferdsforskningens beskrivelse av velferdsstatens politiserte og skjønnsbaserte forvaltningsmodell. Det vises at denne forvaltningsmodellen i liten grad ...
  • Rehabilitering med arbeid som mål – et organisatorisk perspektiv 

   Fossestøl, Knut; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2010:12, Report, 2010)
   Notatet beskriver den organisatoriske konteksten som rammer inn arbeidet knyttet til rehabilitering med arbeid som mål, og de grunnleggende utfordringene som reises av målet om en helhetlig tjenesteyting med grunnlag i den ...