• Utenfor samfunnet - Innenfor gruppen 

   Skar, Anna (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven skal handle om hvordan man kan støtte og hjelpe personer med rusavhengighet gjennom sosialt gruppearbeid. Innledningsvis vil jeg beskrive valg av tema sosialt gruppearbeid med personer med rusavhengighet. I ...
  • Utenfor samfunnet – Papirløse migrantkvinners opplevelse av sin graviditet i Norge 

   Rotwitt, Ilmen Alberte Kveseth (MAJO;2016, Master thesis, 2016)
   Problemstilling: Hvordan opplever papirløse migrantkvinner det å være gravide, og hva vet de om sine rettigheter til helsehjelp i Norge? Samsvarer oppfølgingen de mottar med norsk lov og det som anbefales i internasjonale ...
  • Utenforskap og fysisk voldsbruk En kvantitativ studie av opplevd utenforskap og fysisk voldsbruk blant unge, norske gutter med ikke-vestlig bakgrunn i Oslo 

   Myklebust, Dortea (Master thesis, 2020)
   Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke om fysisk voldsbruk i Oslo blant norske gutter med ikke-vestlige foreldre har en sammenheng med subjektive opplevelser av utenforskap. Opplevd utenforskap avgrenses her ...
  • Utenforståendes bilder av bykommunene i Østfold og Buskerud 

   Skogheim, Ragnhild (NIBR-notat 2005:127, Notat, 2005)
   Last ned gratis I dette notatet presenteres resultatene fra en undersøkelse om utenforståendes bilder av bykommunene i Østfold og Buskerud. Et representativt utvalg personer bosatt i Oslo, Akershus Øst og Asker og Bærum ...
  • Uteskole og læring 

   Olsby, Anne (MAYP;2017, Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven er skrevet ved Høgskolen i Akershus og Oslo og handler om å planlegge, prøve ut og vurdere tverrfaglige opplegg på uteskole. Utgangspunktet for oppgaven var å knytte gode pedagogiske opplegg til ...
  • Utfall etter planlagte hjemmefødsler i Norge i tidsrommet 2008-2012. En prospektiv kohort studie. 

   Dyb, Andrea; Aamodt, Thea (MAJO;2017, Master thesis, 2017)
   Hensikt: Å beskrive karakteristika til kvinner som planlegger å føde hjemme, og er selektert til dette ved fødselens start, samt utfall hos kvinnene og barna deres både under og inntil en uke etter fødsel. Metode: Prospektiv ...
  • Utfall ved planlagte hjemmefødsler i Danmark i tidsrommet 2010-2013 - en historisk kohort 

   Walker, Ida Elisabeth; Kleivene, Bjørg Marie (MAJO;2019, Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: I Danmark har alle kvinner rett til å velge hjemmefødsel, inkludert risikokvinner som blir anbefalt å føde på sykehus. Studiens formål var å beskrive maternelle og neonatale utfall ved planlagte hjemmefødsler ...
  • Utflytting av statlig virksomhet 

   Hege Marie Edvardsen; Hild Marte Bjørnsen (NIBR-notat 2008:114, Notat, 2008)
   Last ned gratis Notatet er et faglig innspill til Fornyings- og administrasjonsdepartementets (FAD) arbeid med å utarbeide nye retningslinjer for evalueringer av utflytting av statlig virksomhet. Gjennomgangen er avgrenset ...
  • Utfordringer i yrkesopplæringen i helse- og oppvekstfag 

   Brännström, Martta (MAYP;2016, Master thesis, 2016)
   Lærlingordningen er en del av elevenes yrkesutdanning. Elevene som ønsker å fullføre sin yrkesutdanning for å bli fagarbeider, går ut i lære etter Vg2. Her får elevene lære faget og yrket i sin rette kontekst, som hjelper ...
  • Utfordringer med å etablere en ny praksis 

   Foss, Christina; Knutsen, Ingrid Ruud; Henni, Silje Havrevold; Myrstad, Hanne (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Bakgrunn: Svært mange nye tiltak som har vist seg å ha god effekt, etableres likevel ikke som ny praksis. Det er behov for kunnskap om hvordan vi kan tilrettelegge for nye tiltak slik at de har optimal mulighet for å bli ...
  • Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole 

   Dahlback, Jorunn; Berg Olstad, Hanne; Sylte, Ann Lisa; Wolden, Anne-Catrine (Nordic Journal of Vocational Education and Training;Vol. 8, No. 3, Journal article; Peer reviewed, 2018-12-05)
   In 2020 a new school reform will be implemented in Norway, with required vocational specialisation the first year in upper secondary school. The aim of this article is to analyse challenges and opportunities in the meeting ...
  • Utfordringer og mulighetsrom 

   Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna; Nygaard, Marit; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2018:4, Rapport, 2018)
   Rapporten presenterer resultater fra stedsanalyser av delbydel Romsås og delbydel Grorud med vekt på befolkningens utfordringer og ressurser knyttet til levekår og nærmiljø. Funnene skal danne grunnlag for områdeinnsats i ...
  • Utfordringer opplevd i overgangen til farskap 

   Baker, Lilav (Master thesis, 2020)
   De fleste opplever overgangen til foreldreskap som en stor og gledelig begivenhet i livet. Det pekes samtidig på at overgangen kan være utfordrende for mange, ettersom det innebærer en omfattende livsendring med nye ...
  • Utfordringer ved prima vista tolking i asylintervjuer 

   Felberg Radanovic, Tatjana (FLEKS-Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice;2(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Every year the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) conducts approximately 10,000 interpreter-mediated asylum interviews in Norway. Each asylum interview ends with the interpreter providing a sight translation of the ...
  • Utforming av innendeltaker-design grafer i Microsoft Excel 2007 

   Strømgren, Børge; Løkke, Gunn; Olsen, Fie; Løkke, Jon Arne (Journal article, 2010)
   I artikkelen gis det beskrivelser av hvordan grafer for framstilling av innendeltaker tilba-ketrekkingsingsdesign (reversering), multielementdesign og multippel basislinjedesign kan konstrueres i Microsoft Excel 2007 for ...
  • Utforming av strategier i foreninger, stiftelser og samvirke Hva påvirker strategiutforming? 

   Eggesvik, Ragnar (Master thesis, 2015)
   Strategifaget har gått seg fast i tradisjonelle perspektiver og trenger fornying, mener Richard Whittington. De tradisjonelle perspektivene er for snevre og ikke lenger dekkende for å forklare hvordan bred strategiutvikling ...
  • Utforskende prosesser i trearbeid: Læreres refleksjoner og utfordringer i grunnskolen 

   Stokka, Silje (MEST;2020, Master thesis, 2020)
   Det har de siste årene gått en diskusjon i aviser og tidsskrifter som har drøftet trearbeid og håndverkets plass i skolen og samfunnet. Diskusjonen viser at det er en utvikling i samfunnet som ikke verdsetter håndverkere ...
  • Utgifter til mat for personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) 

   Øybø, Anne Marie (Oppdragsrapport 9-2007, Rapport, 2007)
   Nummer: 9-2007 Tilknyttede prosjekter Referansebudsjettet
  • Utgifter til mat for personer med familiær hyperkolesterolemi (FH) 

   Øybø, Anne Marie (Oppdragsrapport 9-2007, Rapport, 2007)
   Nummer: 9-2007 Tilknyttede prosjekter Referansebudsjettet
  • Utgiftsbehovet i barnevernet 

   Jøran Toresen (NIBR-notat 2005:102, Notat, 2005)
   Det er spesielle demografiske og sosioøkonomiske egenskaper ved barn og ungdom og deres foreldre som forklarer den høye klienthyppigheten i Oslo sett i forhold til resten av landet.