Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorZakharova, Sofia
dc.date.accessioned2021-01-27T13:28:36Z
dc.date.available2021-01-27T13:28:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9462
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractJeg studerer suksessfaktorer ved outsourcing av regnskap og hvordan man kan oppnå bedre praksis i forhold til implementering av regnskapsoutsourcing. Analysen baserer seg på utvikling av en teoretisk modell for empirisk undersøkelse. Suksesskriteriene i modellen tilsvarer de fire perspektivene i balansert målstyring, det vil si det finansielle, det kunderelaterte, det interne og læring og vekst kriteriet. Suksessfaktorene basert på de sentrale outsourcingsteoriene er som følger: minimering av transaksjonskostnader, klar måldefinisjon, integrering av eksterne ressurser, detaljert kontrakt og kontroll og oppfølging av leverandør. Populasjonen for undersøkelsen består av regnskapspliktige bedrifter i Viken området. Utvalget ble trukket tilfeldig. Primærdata ble samlet inn gjennom et nettbasert spørreskjema som skulle måle suksesskriterier og -faktorer med et sett av indikatorer, og analysert ved hjelp av faktor- og regresjonsanalyse. Resultatene viser at integrering av eksterne ressurser og minimering av transaksjonskostnader har størst og mest signifikant forklaringskraft på oppdragsgivers suksessoppfatning.en
dc.description.abstractI investigate success factors in accounting outsourcing and how to achieve better practice in relation to the implementation of accounting outsourcing. The analysis is based on the development of a theoretical model for empirical analysis. The success criteria in the model correspond to the four perspectives of a balanced scorecard, i.e. the financial, the customer-related, the internal process and learning and growth criteria. The success factors based on the central outsourcing theories are as follows: minimization of transaction costs, clear target definition, integration of external resources, detailed contract and control and monitoring of the provider. The survey population consists of companies in Viken which are subject to the accounting obligation. The sample was drawn randomly. Primary data was collected through an online questionnaire that measures success criteria and factors with a set of indicators and analyzed using factor and regression analysis. The results show that integration of external resources and minimization of transaction costs has the greatest and the most significant explanatory power for the client's perception of success.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectRegnskapen
dc.subjectBalansert målstyringen
dc.subjectOutsourcingen
dc.subjectSukessfaktoreren
dc.titleSuksessfaktorer ved outsourcing av regnskapstjenester: en kvantitativ tverrsnittstudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record