Show simple item record

dc.contributor.authorWangen, Grete
dc.date.accessioned2020-09-20T11:26:35Z
dc.date.available2020-09-20T11:26:35Z
dc.date.issued2019-10
dc.identifier.isbn978-82-7609-409-1
dc.identifier.issn0807-0865
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8918
dc.description.abstractForskning har vist at personer med utviklingshemming i stadig mindre grad deltar i ordinært arbeidsliv og at det er strukturer innen utdannings- arbeidsinkluderings- og trygdefeltet som er medvirkende årsaker til dette. Utviklingshemmede deltar i segregerte grupper allerede i tidlig skolealder og andelen som får ta del i arbeidsmarkedstiltak er lav og nedadgående. Internasjonal forskning viser at arbeidsmarkedstiltak som bygger på arbeidstrening og oppfølging i ordinære virksomheter (integrerte tiltak), har bedre effekt på arbeidsinkludering enn forberedende innsatser i skjermet virksomhet. Supported Employment (SE) er eksempel på et integrert tiltak som ble utviklet med tanke på personer med utviklingshemming og som oppnådde gode resultater på 1990-tallet, både internasjonalt og i Norge. Essensen i SE er raskt i jobb, enten dette er en jobbsmak, en lengre arbeidsutprøving eller en permanent jobb, og tilpassing av arbeidsoppgaver for den enkelte arbeidssøker gjennom jobbutvikling og jobbsnekring. Vellykket SE forutsetter jobbstøtte til både arbeidssøker og arbeidsgiver fra en ekstern jobbspesialist med inkluderingskompetanse og kunnskap om SE-metodikk. Prosjektet har bestått av kvalitative undersøkelser av et utvalg på tre strategisk valgte virksomheter. Hensikten har vært å se på hvilke muligheter virksomhetene har med tanke på å gjøre bruk av SE-metodikk innenfor egne organisatoriske rammer og formål. Hovedinntrykket er at økt bruk av SE er mulig innenfor samtlige virksomheter og at det er både engasjement og ønske om å realisere SE. Det er flere veier til målet og de tre virksomhetene representerer disse på hver sine måter. For å implementere SE, er følgende vilkår viktige: • Forankring og støtte i ledelse om bruk av SE-metodikk • Kompetanse om SE og jobbspesialistrollen • Frigjøring av tid og ressurser til å gi oppfølging på ordinær arbeidsplass • Samarbeid mellom NAV, kommune, skole/fylkeskommune og profesjonelt og privat nettverk til arbeidssøkere Undersøkelsen har avdekket følgende områder med forbedringspotensial for å muliggjøre overgang til arbeid for flere personer med utviklingshemming: • Navs regelverk: Strategiske organisasjonsendringer som vektlegger SE for personer med utviklingshemming • Økt kompetanse i NAV, hos tiltaksarrangører og i skolen om arbeidspotensial hos personer med utviklingshemming • Forebygge at unge med utviklingshemming uføretrygdes og iverksette hensiktsmessige arbeidsevnevurderinger basert på SE-metodikk • Åpne for at voksne med utviklingshemming kan jobbe i kombinasjon med uføretrygd Gjennom arbeidet med prosjektet har vi sett at vi trenger mer kunnskap om hvordan strukturelle og organisatoriske forhold, kompetanse, faglig autonomi og lederforankring hemmer og fremmer faglig utvikling av SE for personer med utviklingshemming. Prosjektet bidrar gjennom å gi noen indikasjoner på gode, kvalitative grep når det gjelder å «ta tilbake» SE for personer med utviklingshemming innenfor rammene av de tre konkrete virksomhetene vi har studert.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Arbeids- og velferdsdirektorateten
dc.publisherArbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesAFI Rapport;04/2019
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne publikasjonen ut over det som er tillatt etter bestemmelsene i "Lov om opphavsrett til åndsverk", "Lov om rett til fotografi" og "Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisningsvirksomhet".en
dc.subjectArbeidsinkluderingen
dc.subjectutviklingshemmingen
dc.subjectSupported Employmenten
dc.subjectNAVen
dc.subjectinkluderingskompetanseen
dc.subjectdagsenteren
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjecttiltaksbedriften
dc.titleVeier mot målet - arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming NAV FoU-prosjekt 2016-2019en
dc.typeResearch reporten
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record