Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Lars Jakob
dc.contributor.authorBjørnstad, Sverre
dc.date.accessioned2019-01-08T09:31:11Z
dc.date.available2019-01-08T09:31:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6479
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstract70-30: Et holdningsstyrt kvalitetssikringssystem for yrkesopplæring i skole. Vi mener samfunnet trenger yrkesutøvere som kan utføre yrkesoppgaver av høy kvalitet. Yrkesutdanningen skal legge grunnlag for disse yrkesutøverne. I denne masteroppgaven har vi sammen med elever og lærere på en større elektroavdeling laget et lokalt kvalitetssikringssystem. Opplæringsloven pålegger fylkeskommunen å ha et «forsvarlig system». Vi ønsket å se på hvordan dette systemet kunne ta utgangspunkt i høye kvalitetskrav for utdanningen med lokal forankring og medbestemmelse. Prosjektet ble gjennomført som et aksjonsforskningsprosjekt. Vi utviklet systemet på vår egen arbeidsplass sammen med våre kollegaer og elever. Gjennom prosjektet har vi gått flere runder med utvikling av innhold og organisering av systemet. Pedagogiske verksteder har vært en viktig metode i utviklingen. Avdelingens utgangspunkt. Avdelingen tok utgangspunkt i det langsiktige målet med yrkesutdanningen, godt kvalifiserte fagfolk. Vi utviklet i felleskap en beskrivelse av fagarbeidere av høy kvalitet med tillit og ansvar. Vi kaller dette reflekterte praktikere. I prosjektet har vi beskrevet yrkesutdanningens rolle. Den må utvikles og gjennomføres i nær kontakt med arbeidslivet, være praktisk i sin form og helhetlig. Dette krever i tillegg en elevmedvirkning der elever blir aktive deltakere i å utvikle kompetanse mot eget yrke fra første dag. Prosjektet har utviklet helhetlige praksisoppgaver, periodeplaner og måter på å oppsummer kvalitet. Kvalitet er mer enn kvantitative tall. Oppsummeringer og tiltak må gjøre av de som opplever utdanningen, elever i samarbeid med lærere. Dette krever gode likeverdige samarbeidsformer. Kvalitetssystemet må også kontinuerlig utvikles og det må gjøres lokalt. Vi har beskrevet aksjonslæring som en god metode både for å utvikle opplæring og system.en
dc.description.abstract70-30: An attitude-based quality assurance system for vocational education at school. We believe society needs professionals who can carry out professional tasks of high quality. Vocational education should lay the foundation for these professionals. In this master thesis, we have together with students and teachers at a major electrical department, made a local quality assurance system. The Education Act requires the county council to have a "sound system". We wanted to look at how this system could be based on high quality education requirements with local anchoring and co-determination. The project was conducted as an action research project. We developed the system on our own workplace together with our colleagues and students. Throughout the project we have further developed both the content and the organization of the system. Workshops have been an important method of development. Department's starting point. The department was based on the long-term goal of vocational education, making highly qualified professionals. Together we made a description of high quality professionals with confidence and responsibility. We call this pondering practical workers. In the project we have described the role of vocational education. It must be developed and implemented in close contact with working life, be practical in its form and overall. This also requires student involvement where students become active participants in developing self-employment expertise from day 1. The project has developed comprehensive practical assignments, plans for the period and ways to summarize quality. Quality is more than quantitative figures. Summaries and measures must be made by those who experience education, students in cooperation with teachers. This requires good equitable cooperation. The quality system must also be continuously developed and must be done locally. We have described action learning as a good method both for developing training and systems.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2018
dc.subjectYrkesopplæringen
dc.subjectFagarbeiden
dc.subjectKvalitetssystemen
dc.subjectKompetanseen
dc.subjectYrkeskompetanseen
dc.subjectMedvirkningen
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectKvalitetssikringen
dc.title70-30: Et holdningsstyrt kvalitetssystem for yrkesopplæring i skole.en
dc.title.alternative70-30: An attitude-based quality assurance system for vocational education at school.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record